BANDIĆEV POUČAK: POTAKNI PRESLAGIVANJE, POTPIŠI IZ­BO­RE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ima­mo naj­ma­nje 76 ru­ku za preslagivanje no­ve vla­da­ju­će ve­ći­ne i sas­tav­lja­nje no­ve Vla­de, da­ni­ma su HDZ- ov­ci uvje­ra­va­li jav­nost i no­vi­na­re, pa čak i pred­lo­ži­li svog kan­di­da­ta za man­da­ta­ra – Zdrav­ka Ma­ri­ća. Krat­kog je vi­je­ka bi­la ta nje­go­va no­va duž­nost jer ju­čer se u Sa­bo­ru po­ka­za­lo da čak 89 zas­tup­ni­ka že­li da se Sa­bor ras­pus­ti i da se ide u pri­je­vre­me­ne iz­bo­re. Da­ni­ma se zbra­ja­lo ima li šan­su SDP sku­pi­ti 76 pot­pi­sa za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, mno­gi su go­vo­ri­li ka­ko ni­ka­ko ne že­le su­dje­lo­va­ti u nji­ho­voj ini­ci­ja­ti­vi, da bi se na kon­cu ju­če­raš­nji dan pre­tvo­rio u na­tje­ca­nje tko će se pri­je ukr­ca­ti na taj vlak ko­ji vo­di pre­ma pri­je­vre­me­nim iz­bo­ri­ma. Is­ti­na, broj­ni ni­su pot­pi­sa­li zah­tjev SDP-a, no oni to ni­su tra­ži­li pa je u pro­ce­du­ru sti­glo de­set zah­tje­va s ukup­no 89 pot­pi­sa. Naj­ve­će iz­ne­na­đe­nje bi­li su zas­tup­ni­ci Klu­ba Mi­la­na Ban­di­ća, ko­ji je još pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci, me­đu pr­vi­ma, po­čeo naj­av­lji­va­ti pres­la­ga­nje no­ve ve­ći­ne, a na kra­ju stao uz opor­bu i za­tra­žio no­ve iz­bo­re. Naj­za­nim­lji­vi­ji je u tom klu­bu BUZ- ov Mi­li­voj Špi­ka, zas­tup­nik ko­ji je na iz­bo­ri­ma osvo­jio toč­no 131 glas, a ko­ji se “pres­lo­žio” iz Do­mo­ljub­ne ko­ali­ci­je u Bandićev klub, dak­le iz vla­da­ju­ćih u vla­da­ju­će, i tjed­ni­ma go­vo­rio o no­voj ve­ći­ni bez

BUZ-ov zas­tup­nik Mi­li­voj Špi­ka čak je na­kon pot­pi­sa tvr­dio da ni­je pot­pi­sao

Mos­ta. Čak je ju­čer uju­tro go­vo­rio da vi­še od 80 pot­pi­sa ni­šta ne zna­či i da će se mno­gi vje­ro­jat­no pre­do­mis­li­ti, što upra­vo on sat kas­ni­je i uči­nio. No ni to ni­je bi­lo do­volj­no, pa nas je is­to­vre­me­no dok smo gle­da­li nje­gov pot­pis uvje­ra­vao ka­ko ni­je ni­šta pot­pi­sao. To­li­ko o nje­go­voj vje­ro­dos­toj­nos­ti. Slje­de­ći će ko­rak bi­ti, či­ni se, pro­pi­ti­va­nje vje­ro­dos­toj­nos­ti še­fa HDZ-a To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka ko­ji je svo­ju stran­ku uvje­ra­vao da će slo­ži­ti no­vu ve­ći­nu. No dan na­kon što su sru­ši­li svo­ju eki­pu u Ban­skim dvo­ri­ma, po­ka­za­lo se da ne­ma ap­so­lut­no ni­kak­ve šan­se za no­vu Vla­du, pa se već ju­čer u Sa­bo­ru me­đu HDZ-ov­ci­ma ču­lo ka­ko će Ka­ra­mar­ko mo­ra­ti od­go­va­ra­ti za ovaj fi­ja­sko “sto­žer­ne stran­ke hr­vat­skog na­ro­da”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.