Na­ro­du tre­ba da­ti per­s­pek­ti­vu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na upit ka­ko ko­men­ti­ra naj­no­vi­je do­ga­đa­je u Hr­vat­skoj, zas­tup­nik SPD-a u nje­mač­kom par­la­men­tu Josip Juratović re­kao je da je bio za oče­ki­va­ti ta­kav ras­plet do­ga­đa­ja. “No­vi iz­bo­ri su je­di­no ra­zum­no rje­še­nje na­kon svih ovih re­ality dra­ma ko­ji­ma svje­do­či­mo u zad­nje vri­je­me”, re­kao je do­da­ju­ći da, ako do­đe do no­vih iz­bo­ra, u pr­vom pla­nu tre­ba bi­ti na­ci­onal­na stra­te­gi­ja i po­li­tič­ki pro­gra­mi ko­ji će hr­vat­skom na­ro­du nu­di­ti eko­nom­sku per­s­pek­ti­vu i so­ci­jal­nu si­gur­nost. – Na­dam se da se ne­će po­no­vi­ti is­ti ili sli­čan sce­na­rij ka­da se u pre­diz­bor­nim obe­ća­nji­ma go­vo­ri­lo o re­for­ma­ma, raš­čiš­ća­va­nju proš­los­ti, a on­da je pra­vi pro­blem nas­tao ka­da se shva­ti­lo da Most do­is­ta mis­li ta­ko. Na­kon pa­da Vla­de, pro­fe­sor po­li­tič­kih zna­nos­ti An­đel­ko Mi­lar­do­vić upo­zo­ra­va da od no­vih iz­bo­ra ne oče­ku­ju bit­ne no­vi­ne dok je god na sna­zi pos­to­je­ći iz­bor­ni za­kon, pri če­mu će SDP bi­ti ja­či od HDZ-a, a mar­gi­nal­ne stran­ke nas­ta­vi­ti svoj us­pon. Za­kon o iz­bo­ri­ma dao je mo­guć­nost dvje­ma stran­ka­ma da pro­vo­de ti­ra­ni­ju ma­nji­ne ta­ko da se iz­mje­nju­ju na iz­bo­ri­ma. Ivo Ba­nac pak sma­tra da su no­vi iz­bo­ri go­to­va pri­ča. Po nje­go­vu miš­lje­nju, “po­na­ša­nje Mos­ta i Ži­vog zi­da jed­nos­tav­no je neo­d­go­vor­no. Lju­di mo­ra­ju od­lu­či­ti – že­le li po­li­ti­ku ili že­le mo­ral­ne lek­ci­je i ne­mo­gu­će re­cep­te ko­ji se ne mo­gu pro­ves­ti kroz par­la­men­tar­ni pro­ces”, re­kao je Ba­nac. (tk, H)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.