Josip Bu­lje­vić is­pu­nio si že­lju i učla­nio se u HDZ

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dai)

Josip Bu­lje­vić, teh­nič­ki mi­nis­tar obra­ne, od­lu­čio je učla­ni­ti se u HDZ. I uči­ni­ti to baš na sve­ča­ni da­tum, 17. lip­nja ka­da se obi­lje­ža­va 27. ob­ljet­ni­ca os­nut­ka. Sma­tra da HDZ ima bu­duć­nost i za­dat­ke ko­je mo­ra oba­vi­ti u in­te­re­su Hr­vat­ske. Bu­lje­vić ka­že da ti­me is­pu­nja­va i svo­ju že­lju jer toj stran­ci i pri­pa­da svje­to­na­zor­ski i po­li­tič­ki, prem­da je do sa­da bio nes­tra­nač­ki duž­nos­nik. Dok je bio rav­na­telj SOA-e, pri­mje­ri­ce, to je bio i uvjet. Ka­ri­je­ru je nas­ta­vio u di­plo­ma­ci­ji, da bi se, po po­vrat­ku u RH na­šao na lis­ti mi­nis­ta­ra iz HDZ-ove kvo­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.