Ore­ško­vić će da­lje s Mos­tom?

Prem­da Bo­žo Pe­trov ka­že da o su­rad­nji s biv­šim pre­mi­je­rom još ni­su raz­go­va­ra­li, mos­tov­ci Mi­ro Bulj i Mi­ros­lav Ši­mić vo­lje­li bi vi­dje­ti Ore­ško­vi­ća u svo­jim re­do­vi­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Re­na­ta Ra­šo­vić Most je je­di­na po­li­tič­ka sna­ga ko­ja ga je do zad­njeg tre­na bra­ni­la i nji­hov je sa­vez vr­lo lo­gi­čan, ka­že po­li­tič­ki ana­li­ti­čar dr. Vlat­ko Cvr­ti­la Vri­je­me će po­ka­za­ti – na­go­vi­jes­tio je, pri­lič­no neo­dre­đe­no, svo­ju po­li­tič­ku bu­duć­nost Ti­ho­mir Ore­ško­vić na­pu­šta­ju­ći Ban­ske dvo­re, no ka­ko se či­ni, da­le­ko je od na­pu­šta­nja po­li­tič­ke are­ne. “Hr­vat u sr­cu” iz­ja­vio je da os­ta­je u Hr­vat­skoj, gdje vi­di si­gur­nu lu­ku za svo­ju obi­telj, gdje je ne­dvoj­be­no ste­kao i jak po­li­tič­ki ka­pi­tal. Već i le­ti­mič­ni pre­gled na ko­men- ta­re či­ta­te­lja go­to­vo svih por­ta­la u no­ći nje­go­va pa­da do­ka­zu­ju da broj­ni gra­đa­ni, su­tra po­ten­ci­jal­ni bi­ra­či, ža­le zbog Ore­ško­vi­će­va od­la­ska, po­go­to­vo zbog na­či­na na ko­ji je oti­šao. Za­nim­lji­vo, čak je i li­je­vi In­dex. hr na­kon pre­mi­je­ro­va od­la­ska obja­vio sen­ti­men­tal­ni tekst “Zbo­gom, Ore­ško­vi­ću, gra­đe­vi­no sta­ra”, s vi­de­oza­pi­si­ma nje­go­vih naj­ve­ćih bi­se­ra, uz opa­sku da je “do­šao s naj­bo­ljim na­mje­ra­ma”. Nje­gov za­raz­ni, čes­to i ne­ute­me­ljen “op­ti­mi­zam” gra­đa­ni, či­ni se, že­le ho­no­ri­ra­ti, što ga či­ni i po­želj­nom po­li­tič­kom uda­va­čom. Me­đu­tim, “mla­do­že­nja” je sa­mo je­dan: Most ne­za­vis­nih lis­ta.

Stra­dao od po­li­ti­ke

Ti­je­kom “da­na D”, u iš­če­ki­va­nju nje­go­va opo­zi­va i na sa­bor­skim se hod­ni­ci­ma mo­glo ču­ti da će Ore­ško­vić za­si­gur­no nas­ta­vi­ti s Mos­tom, ka­ko bi sja­jan re­zul­tat mo­gli os­tva­ri­ti za­jed­no bu­de li pre­dvo­dio lis­tu Mos­ta u Za­gre­bu, ko­ju je pri­je no­sio Dra­go Pr­go­met. – Još do ju­čer smo bi­li kon­cen­tri­ra­ni na oču­va­nje Vla­de i uis­ti­nu, kao što je re­kao i Bo­žo Pe­trov, ni­smo raz­go­va­ra­li o mo­gu­ćoj su­rad­nji s Ore­ško­vi­ćem, ko­jeg smo po­dr­ža­va­li kao pre­mi­je­ra. Ni­po­što ne že­lim gos­po­di­na Ore­ško­vi­ća ni ko­le­ge iz Mos­ta sta­vi­ti u nez­god­nu po­zi­ci­ju, ali mo­je je miš­lje­nje da bi uis­ti­nu bio vri­je­dan član na­še­ga ti­ma – ka­že mos­to­vac Mi­ros­lav Ši­mić. Nje­gov ko­le­ga Mi­ro Bulj bio je još iz­rav­ni­ji. – U Ore­ško­vi­ću smo, u us­po­red­bi s Mi­la­no­vi­ćem i Ka­ra­mar­kom, na­po­kon do­bi­li dr­žav­ni­ka. Že­lio je po­mo­ći svo­joj do­mo­vi­ni, ali je na ža­lost upao u po­li­tič­ku mo­čva­ru. Osob­no bih ja­ko vo­lio da bu­de član na­šeg ti­ma i bio bih iz­nim­no sre­tan da nas­ta­vi­mo su­rad­nju, da za­jed­no mi­je­nja­mo Hr­vat­sku – ka­že Bulj. Sa­vez Mos­ta i do­ju­če­raš­njeg pre­mi­je­ra bio bi vr­lo lo­gi­čan, sla­že se i po­li­tič­ki ana­li­ti­čar prof. dr. Vlat­ko Cvr­ti­la. – Ti­ho­mir Ore­ško­vić svo­jim je iz­ja­va­ma jas­no naz­na­čio da ima na­mje­ru os­ta­ti u Hr­vat­skoj, a prem­da ni­je jas­no po­t­vr­dio da će se po­li­tič­ki an­ga­ži­ra­ti, mis­lim da je to vr­lo mo­gu­će. Mis­lim da mno­gi ana­li­ti­ča­ri i no­vi­na­ri u Hr­vat­skoj to oče­ku­ju, s ob­zi­rom na sve što se do­ga­đa­lo pro­tek­lih ne­ko­li­ko mje­se­ci. Naj­lo­gič­ni­je bi bi­lo da ide da­lje s Mos­tom jer to je je­di­na po­li­tič­ka sna­ga ko­ja ga je do zad­njeg tre­na bra­ni­la – ka­že pro­fe­sor Cvr­ti­la, do­da­ju­ći da je Most u Ore­ško­vi­ću oči­to pre­poz­nao oso­bu ko­ja je “stra­da­la od hr­vat­ske po­li­ti­ke a da pri­tom ni­je kom­pro­mi­ti­ra­na ko­rup­cij­skim afe­ra­ma”.

Do­bra start­na po­zi­ci­ja

– Što­vi­še, po­ku­šao je sta­bi­li­zi­ra­ti od­no­se i pos­ta­vi­ti stva­ri na ne­kim prin­ci­pi­ma ko­ji ni­su vi­đe­ni – ka­že pro­fe­sor Cvr­ti­la, do­da­ju­ći da bi sa­vez s Ore­ško­vi­ćem bio do­bar po­tez za Most jer su iz­gu­bi­li dio svo­jih par­la­men­ta­ra­ca, pa i pos­to­tak po­dr­ške gra­đa­na. – Most će sva­ka­ko os­ta­ti po­li­tič­ka sna­ga, ali u ma­njem bro­ju ne­go do­sad, a Ore­ško­vić bi tu mo­gao po­mo­ći i do­ni­je­ti im odre­đe­ni pos­to­tak na iz­bo­ri­ma – sma­tra po­li­tič­ki ana­li­ti­čar, ko­jeg pi­ta­mo ka­kav bi us­pjeh za­jed­no mo­gli po­lu­či­ti u Za­gre­bu. – Mo­gli bi us­pje­ti pri­je sve­ga u Za­gre­bu, pr­va ili dru­ga iz­bor­na je­di­ni­ca, sve­jed­no, no sva­ka­ko vi­še ne­go u ru­ral­nim kra­je­vi­ma. Ore­ško­vić ipak pri­pa­da tom kru­gu i tu bi mo­gao i tre­bao tra­ži­ti po­dr­šku. Ima do­bru start­nu po­zi­ci­ju jer bi­ra­či po­dr­ža­va­ju lju­de po­put nje­ga ko­ji su pos­ta­li žr­tve ci­je­log jed­nog ne­us­pje­log pro­jek­ta.

Na lis­ti u Za­gre­bu Do­ju­če­raš­nji pre­mi­jer mo­gao bi po­ni­je­ti iz­bor­nu lis­tu Mos­ta u Za­gre­bu, ko­ju je na pro­tek­lim iz­bo­ri­ma no­sio biv­ši mos­to­vac Dra­go Pr­go­met

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.