Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i Vu­čić pot­pi­sat će za­top­lja­va­nje od­no­sa

Cilj: do­go­vo­ri o gra­nič­nim spo­ro­vi­ma, po­tra­zi za nes­ta­li­ma, ob­no­vi pru­ge Zagreb – Be­ograd...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

od­no­sa. Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i Vu­čić pot­pi­sat će i ka­ko dvi­je dr­ža­ve že­le ri­je­ši­ti i gra­nič­ne spo­ro­ve, i to u bi­la­te­ral­nim pre­go­vo­ri­ma. A tek ako ne bu­de pos­tig­nut do­go­vor, po­tra­žit će se po­moć me­đu­na­rod­nih ins­ti­tu­ci­ja. Izja­va će sa­dr­ža­va­ti i za­klju­čak ka­ko se Spo­ra­zum o suk­ce­si­ji iz 2001. tre­ba pot­pu­no pri­mi­je­ni­ti. Dvi­je dr­ža­ve že­le do­vr­ši­ti po­tra­gu i za zad­nji­ma s lis­te u ra­tu nes­ta­lih oso­ba. Osim tih otvo­re­nih pi­ta­nja, že­le i do­go­vor o za­jed­nič­koj bor­bi pro­tiv te­ro­riz­ma, raz­go­va­rat će i o mi­grant­skoj kri­zi i ra­zvo­ju za­jed­nič­kih pre­ko­gra­nič­nih pro­je­ka­ta, pri­mje­ri­ce onaj o ob­no­vi pru­ge Zagreb – Be­ograd. Hrvatska stra­na pla­ni­ra po­no­vi­ti ka­ko RH ne­će blo­ki­ra­ti Sr­bi­ju u nje­zi­nim pre­go­vo­ri­ma o ula­sku u EU, ali će oče­ki­va­ti da is­pu­ni sve uvje­te ko­je je is­pu­ni­la i RH. Stav RH jest u do­broj na­mje­ri i vje­ri jer sta­bil­na Sr­bi­ja unu­tar EU jest i stra­te­ški in­te­res Hr­vat­ske. U ku­lo­ari­ma se mo­že ču­ti ka­ko je za­nim­lji­vo da su se za ovu, mo­žda i pre­kret­ni­cu u od­no­si­ma dva

Pred­sjed­ni­ca je su­sret do­go­va­ra­la sa­mos­tal­no, ide­ja ni­je doš­la od vanj­skih “tu­to­ra”

ure­da do­go­va­ra­la sa­mos­tal­no, a ide­ja o to­me ni­je doš­la od vanj­skih “tu­to­ra”, ne­go je re­zul­tat zre­log pro­miš­lja­nja u Za­gre­bu i Be­ogra­du.

Do­bar po­tez

U Vu­ko­va­ru već bru­je o su­sre­tu, a Fra­njo Šo­ljić, pred­sjed­nik Ko­or­di­na­ci­je udru­ga pro­is­tek­lih iz Do­mo­vin­sko­ga ra­ta, ko­ja je bli­ska Sto­že­ru za obra­nu hr­vat­skog Vu­ko­va­ra, ka­že da, ako bu­de raz­go­vo­ra o nes­ta­li­ma, pi­ta­nju gra­ni­ca, po­šti­va­nju hr­vat­skih za­ko­na, dvo­je­zič­nos­ti u Vu­ko­va­ru i slič­no, ne­ma­ju ni­šta pro­tiv. Sma­tra i ka­ko bi sva­ka­ko bio red da Vu­čić po­sje­ti Me­mo­ri­jal­no grob­lje i Ov­ča­ru i is­kre­no se pok­lo­ni i oda po­čast ubi­je­ni­ma u Do­mo­vin­skom ra­tu. Biv­ši pred­sjed­nik Ivo Jo­si­po­vić poz­drav­lja ovaj “do­bri po­tez”. – Na­kon što je is­po­čet­ka pod­cje­nji­va­la na­še od­no­se sa su­sje­di­ma, mis­lim da je pred­sjed­ni­ca sa­da iz­a­bra­la is­prav­nu po­li­ti­ku. Vri­je­me je da nas­ta­vi ra­di­ti na ra­zvi­ja­nju do­brih od­no­sa on­dje gdje smo pred­sjed­nik Bo­ris Ta­dić i ja sta­li, a gdje vla­de ni­su ima­le hra­bros­ti to ra­di­ti – miš­lje­nja je Jo­si­po­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.