Đa­ko­vić gra­di te­ret­ne va­go­ne za Fran­cu­ze

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Tvrt­ka Spe­ci­jal­na vo­zi­la d.d. u sas­ta­vu Gru­pe Đu­ro Đa­ko­vić s fran­cu­skim je na­ru­či­te­ljem pot­pi­sa­la ugo­vor o pro­izvod­nji i is­po­ru­ci te­ret­nih va­go­na u vri­jed­nos­ti od 20 mi­li­ju­na ku­na. Va­go­ni će bi­ti is­po­ru­če­ni do kra­ja ove go­di­ne. Fra­njo Šo­ljić: Bio bi red da Vu­čić po­sje­ti Me­mo­ri­jal­no grob­lje i Ov­ča­ru i is­kre­no se pok­lo­ni ubi­je­ni­ma u Do­mo­vin­skom ra­tu Da­vor Ivan­ko­vić, Bra­ni­mir Bra­da­rić, To­mis­lav Kras­nec, Mar­ko Špo­ljar Hrvatska i Sr­bi­ja ima­ju mno­go raz­lo­ga za lo­še od­no­se, no kao zre­le dr­ža­ve od­lu­či­le su po­ku­ša­ti pr­vo pro­na­ći do­dir­ne toč­ke. U po­ne­dje­ljak će se sto­ga su­sres­ti pred­sjed­ni­ca RH Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić. Nji­hov je su­sret pri­pre­man u pot­pu­noj taj­nos­ti. Za mjes­to su­sre­ta oda­bra­no je gra­nič­no po­dru­čje iz­me­đu Vu­ko­va­ra i Su­bo­ti­ce, a dva dr­žav­na li­de­ra za­jed­no će obi­ći ne­ke gra­do­ve “20-ak ki­lo­me­ta­ra od Vu­ko­va­ra, pa 20-ak ki­lo­me­ta­ra od Su­bo­ti­ce”. Toč­ne se lo­ka­ci­je ta­je zbog si­gur­nos­ti.

Te­ma i suk­ce­si­ja

Prem­da ov­dje ni­je ri­ječ o “is­toj pred­sjed­nič­koj ra­zi­ni”, na­kon što se RH uvje­ri­la u ne­do­bro­na­mjer­nost pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je To­mis­la­va Ni­ko­li­ća, us­li­je­dio je do­go­vor da od­no­se iz­me­đu dvi­ju dr­ža­va po­ku­ša­ju oto­pi­ti hrvatska pred­sjed­ni­ca, a da nje­zin part­ner u Sr­bi­ji bu­de – pre­mi­jer Vu­čić. Dva su ure­da po­tom du­lje do­go­va­ra­le de­ta­lje jer obje­ma je stra­na­ma sta­lo da ovaj su­sret bu­de sa­dr­ža­jan, pre­da ja­ku po­ru­ku, a da ne bu­de pro­to­ko­lar­no ča­vr­lja­nje kao što su to, pri­mje­ri­ce, bi­li su­sre­ti Jo­si­po­vić-Ta­dić. Naj­ja­či je mo­tiv su­sre­ta obos­tra­na za­šti­ta pra­va ma­nji­na, po­dvu­ći cr­tu pod do­sa­daš­nje od­no­se i pro­na­ći pros­tor za su­rad­nju. Pred­sjed­ni­ca i pre­mi­jer Vu­čić pot­pi­sat će i dek­la­ra­ci­ju, za­jed­nič­ku po­li­tič­ku iz­ja­vu o za­top­lja­va­nju

NIKOLA TOMAŠEGOVIĆ: Po­kre­ta­nje smje­ne de­ka­na Pre­vi­ši­ća znak je da su i dru­gi čla­no­vi Fa­kul­tet­skog vi­je­ća su­glas­ni sa stu­dent­skim sta­ja­li­šti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.