Mla­de se pi­ta ko­je vje­šti­ne tre­ba­ju da bi ži­vje­li kva­li­tet­ni­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Mre­ža mla­dih Hr­vat­ske pred­sta­vi­la je ju­čer pro­jekt sa­vje­to­va­nja s mla­di­ma ko­ji se pro­vo­di na ra­zi­ni EU s ci­ljem da se ču­je miš­lje­nje mla­dih o to­me ko­je su im vje­šti­ne po­treb­ne ka­ko bi bi­li pu­no­prav­ni gra­đa­ni mo­der­nog europ­skog druš­tva. Taj pro­jekt u zem­lja­ma EU pro­vo­di se od 2009., a Hrvatska mu se pri­klju­či­la ula­skom u EU, is­ti­če vo­di­te­lji­ca pro­jek­ta Pe­tra Pe­ki­ca. Pre­po­ru­ke mla­dih tre­ba­le bi na­ći mjes­to u na­ci­onal­nim i europ­skim po­li­ti­ka­ma, da im se po­bolj­ša kva­li­te­ta ži­vo­ta.

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

član Vi­je­ća o smje­ni de­ka­na, o če­mu bi se tre­ba­lo od­lu­či­ti u sr­p­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.