Za raz­mi­ni­ra­nje oko Kar­lov­ca 29 mil. ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

Agen­ci­ja za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di is­pla­ti­la je za raz­mi­ni­ra­nje Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je 29 mil. kn. Nov­cem iz Europ­skog fon­da za ru­ral­ni ra­zvoj (EPFRR) raz­mi­ni­ra­ne su po­vr­ši­ne oko Voj­ni­ća, To­unja, Jo­sip­do­la, Ce­tin­gra­da, Pla­škog, Ra­ko­vi­ce i Sa­bor­skog.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.