Sa­mo dva od 100 Hr­va­ta ima­ju svoj biz­nis

Si­sak, Kar­lo­vac i Slavonski Brod ni­su pri­ja­telj­ske sre­di­ne za po­du­zet­niš­tvo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sje­ve­ro­za­pad­na Hrvatska naj­po­du­zet­ni­ja je re­gi­ja. Gle­da­ju li se de­set naj­ve­ćih gra­do­va u zem­lji, pri­vat­ni biz­nis naj­ra­ši­re­ni­ji je u Pu­li Lju­bi­ca Ga­ta­rić, Ivi­ca Be­ti Pu­lja­ni su naj­po­du­zet­ni­ji sta­nov­ni­ci Hr­vat­ske, a Siš­ča­ni naj­ma­nje ori­jen­ti­ra­ni na pri­vat­ni biz­nis gle­da li se sklo­nost po­du­zet­niš­tvu u de­set naj­ve­ćih gra­do­va u zem­lji. Na ti­su­ću rad­no spo­sob­nih sta­nov­ni­ka Pu­le do­la­zi 67 po­du­zet­ni­ka, a u Si­sku sa­mo 22! Na dru­gom je mjes­tu Zagreb sa 65 po­du­zet­ni­ka na ti­su­ću sta­nov­ni­ka, dok je tre­ći Split u ko­je­mu se po­du­zet­niš­tvom ba­vi sva­ki dva­de­se­ti rad­no spo­so­ban sta­nov­nik, iz­ra­ču­na­la je Fi­na na os­no­vi za­vr­š­nih go­diš­njih iz­vje­šta­ja za 2015. go­di­nu.

Kva­li­te­ta lo­kal­ne upra­ve

Tek sva­ki pe­de­se­ti sta­nov­nik Si­ska u do­bi do 64 go­di­ne po­kre­nuo je vlas­ti­ti biz­nis i ži­vi od nje­ga, ta­ko da je vje­ro­jat­nost da će­te u tom gra­du na­le­tje­ti na po­du­zet­ni­ka ma­la, a tik do nje­ga je Slavonski Brod s 24 po­du­zet­ni­ka i Kar­lo­vac s 28 po­du­zet­ni­ka na ti­su­ću sta­nov­ni­ka. Tra­di­ci­ja i kva­li­te­ta lo­kal­ne upra­ve si­gur­no igra­ju ve­li­ku ulo­gu u pro­mo­vi­ra­nju po­du­zet­niš­tva, no is­tra­ži­va­či Fi­ne sma­tra­ju da se je­dan od od­go­vo­ra vr­lo vje­ro­jat­no kri­je u či­nje­ni­ci da je od pri­bliž­no 40 ti­su­ća rad­no spo­sob­nih sta­nov­ni­ka Pu­le vi­so­ko­obra­zo­van sva­ki pe­ti, od­nos­no njih 21,8%. Za us­po­red­bu, na ra­zi­ni dr­ža­ve udio vi­so­ko­obra­zo­va­nih oso­ba u rad­no spo­sob­nom sta­nov­niš­tvu je 17,8%, a u Si­sku 11,3%. Prem­da pred­nja­če bro­jem, pul­ski se po­du­zet­ni­ci ni­su mo­gli po­hva­li­ti pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma jer su 2015. za­vr­ši­li u gu­bi­ci­ma, jed­na­ko kao i vlas­ni­ci tvrt­ki u Sla­von­skom Bro­du. Pre­ma is­tra­ži­va­nji­ma Glo­bal en­tre­pre­ne­ur­ship mo­ni­to­ra (GEM), gru­pa­ci­je ko­ja se ba­vi pro­mo­vi­ra­njem po­du­zet­niš­tva na glo­bal­noj ra­zi­ni, Hrvatska se na­la­zi me­đu de­set naj­ne­po­du­zet­ni­jih dr­ža­va svi­je­ta mje­re­no bro­jem po­du­zet­ni­ka u od­no­su na uku­pan broj odras­log sta­nov­niš­tva. Pre­ma nji­ho­voj ra­ču­ni­ci na sto­ti­nu odras­lih ima­mo sa­mo dvo­je po­du­zet­ni­ka! Od Eu­rop­lja­na druš­tvo nam u toj li­gi pra­ve Ita­li­ja (1,3) i Fran­cu­ska (1,7), a ni Nje­mač­ka ni­je da­le­ko s 2,3 po­du­zet­ni­ka na sto sta­nov­ni­ka jer se oči­to ra­di o zem­lja­ma s du­gom in­dus­trij­skom tra­di­ci­jom gdje se lju­di s la­ko­ćom za­poš­lja­va­ju pa ih ži­vot ne gu­ra u pri­vat­ne vo­de. Nu­žda je u pri­vat­ni biz­nis na­tje­ra­la sta­nov­ni­ke Ugan­de (28%), Taj­lan­da (16) i Bra­zi­la (14) gdje su pri­vat­ni po­du­zet­ni­ci naj­broj­ni­ji. U do­ma­ćim ok­vi­ri­ma Me­đi­mu­rje i op­će­ni­to sje­ve­ro­za­pad­ni dio zem­lje pred­nja­če po pri­vat­noj ini­ci­ja­ti­vi. Ta­ko Zlat­ko Rajf, di­rek­tor tvrt­ke Te-pro ka­že da se do­zvo­le za grad­nju i pro­ši­re­nje tvor­ni­ca u Me­đi­mur­ju do­bi­va­ju u krat­kom ro­ku, odjel za ur­ba­ni­zam je učin­ko­vit, a pred­nost je i bli­zi­na za­pa­da Eu­ro­pe. Pos­la ima, za­ra­đu­je se.

Ne­dos­ta­ju rad­ni­ci

– Pro­blem nam je ne­dos­ta­tak rad­ne sna­ge, po­seb­no CNC ope­ra­te­ra, bra­va­ra i za­va­ri­va­ča. Is­te su pro­ble­me ima­le za­pad­no­europ­ske zem­lje ko­je sad uvo­ze rad­nu sna­gu, a i mi smo na tom pu­tu. Tre­ba ško­lo­va­ti mla­de za pro­izvod­na za­ni­ma­nja ko­ja su je­di­na si­gur­na – ka­že R. Rajf. Naj­ve­ći im je ku­pac Si­emens, a di­je­lo­ve za trač­ni­ce po ko­ji­ma vo­ze vla­ko­vi i tra­mva­ji do­bav­lja­ju iz me­đi­mur­skog se­la Vr­hov­lja­na u op­ći­ni Sve­ti Mar­tin na Mu­ri. Aus­tri­jan­ci i Ni­jem­ci tu ku­pu­ju ku­ći­šta za vje­tro­elek­tra­ne, hi­dra­ulič­ne ci­lin­dre...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.