Vje­štak obra­ne: Bom­ba je mo­gla is­pas­ti i ošte­će­ni­ku

U po­li­cij­skom oče­vi­du na­prav­ljen je niz po­gre­ša­ka, a tra­go­vi su kon­ta­mi­ni­ra­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Po­nu­du mo­že­te re­ali­zi­ra­ti po­zi­vom na broj: ili na ma­il: hr­vo­je.sla­bek@ve­cer­nji.net

Pre­ma sta­vu vje­šta­ka Vo­ji­na Ma­š­tru­ka, ni­je mo­gu­će ut­vr­di­ti toč­nu po­zi­ci­ju s ko­je je ba­če­na bom­ba na Hr­vo­ja Bru­ne­ca u pro­sin­cu 2014. Hr­vo­je Šla­bek Na po­mo­lu je mo­gu­ći obrat na su­đe­nju Va­len­ti­ni Bru­nec (40) i Ni­ko­li La­bo­šu (39), lju­bav­ni­ci­ma op­tu­že­ni­ma za po­ku­šaj uboj­stva Va­len­ti­ni­na su­pru­ga Hr­vo­ja Bru­ne­ca (38) dok se 7. pro­sin­ca 2014. oko 22 sa­ta vra­ćao s pos­la ku­ći u Ko­priv­nič­ko­me Ivan­cu.

Dvi­je hi­po­te­ze

Dok se u op­tuž­ni­ci tvr­di da je La­boš u do­go­vo­ru s V. Bru­nec na nje­zi­na su­pru­ga ba­cio ruč­nu bom­bu u dvo­ri­štu obi­telj­ske ku­će, vje­štak Vo­jin Ma­š­tru­ko, ko­jeg je an­ga­ži­ra­la obra­na, us­t­vr­dio je ka­ko se na te­me­lju tra­go­va ko­je je za oče­vi­da pro­naš­la po­li­ci­ja ne mo­že vje­ro­dos­toj­no za­klju­či­ti je li bom­bu ba­cio La­boš ili je ona is­pa­la sa­mo­me Bru­ne­cu. – Ni­je mo­gu­će po­uz­da­no ut­vr­di­ti po­zi­ci­ju s ko­je je ba­če­na bom­ba, a na­gla­ša­vam i da se u kon­kret­nom slu­ča­ju mo­gu for­mu­li­ra­ti dvi­je me­đu­sob­no is­klju­ču­ju­će hi­po­te­ze. Jed­na je da je bom­ba na ne­ki na­čin ne­sret­no is­pa­la ošte­će­ni­ku i pa­la na pod po­kraj nje­go­ve no­ge, a dru­ga je da je bom­bu net­ko ba­cio pre­ma nje­mu – ka­zao je Ma­š­tru­ko ko­ji je bio iz­nim­no kri­ti­čan pre­ma na­či­nu na ko­ji je po­li­ci­ja oba­vi­la po­sao. Re­kao je ka­ko su kri­mi­na­lis­tič­ki teh­ni­ča­ri pro­pus­ti­li uze­ti gip­sa­ni od­ljev tra­ga ci­pe­le pro­na­đe­nog u su­sjed­nom dvo­ri­štu, za ko­ji op­tuž­ba tvr­di da od­go­va­ra tra­gu ci­pe­le ko­ju je no­sio La­boš. Ma­š­tru- ko to opo­vr­ga­va na­vo­de­ći ka­ko je i na fo­to­gra­fi­ja­ma oči­to da se ti tra­go­vi ne po­du­da­ra­ju. – Pri­li­kom obav­lja­nja oče­vi­da i iz­ra­de ski­ce mjes­ta do­ga­đa­ja na­prav­ljen je ci­je­li niz po­gre­ša­ka i pro­pus­ta – us­t­vr­dio je Ma­š­tru­ko. Ti­je­kom su­đe­nja već se doz­na­lo da mjes­to do­ga­đa­ja ni­je bi­lo oz­na­če­no po­li­cij­skom tra­kom, zbog če­ga je kon­ta­mi­ni­ra­no. Us­to, po­li­ci­ja je “žli­cu” bom­be, dio na­pra­ve ko­ji ot­pa­da pri­li­kom ba­ca­nja bom­be, pro­naš­la tek dru­gi dan, na­kon što su dvo­ri­štem pro­de­fi­li­ra­li de­se­ci lju­di, a spor­ni trag ci­pe­le pro­na­đen je tek dva da­na na­kon do­ga­đa­ja. Zbog pro­pus­ta ti­je­kom oče­vi­da tro­ji­ca po­li­ca­ja­ca ste­gov­no su kaž­nje­na, a ti­je­kom dis­ci­plin­skog pos­tup­ka je­dan od njih ko­le­gu je op­tu­žio da je bio mr­tav pi­jan.

Ma­š­tru­ko ka­že da ovak­va bom­ba ubi­ja sve u kru­gu od dva­de­se­tak me­ta­ra

Pu­ka sre­ća

De­jan Ku­ha­rić, bra­ni­telj Va­len­ti­ne Bru­nec, sma­tra da su u pi­ta­nje do­ve­de­ni svi do­ka­zi op­tuž­be. Za­sad ne­ri­je­šen mis­te­rij tko je ba­cio bom­bu gu­bi na te­ži­ni zbog to­ga što je Hr­vo­je Bru­nec pre­ži­vio eks­plo­zi­ju, a vje­štak Ma­š­tru­ko iz­ri­je­kom tvr­di da se ra­di o pu­koj sre­ći. – Tak­va ruč­na bom­ba ubi­ja u kru­gu od 20-ak me­ta­ra, sve unu­tar tog kru­ga. U prak­si sam vi­dio dos­ta slu­ča­je­va slič­nog ti­pa gdje su lju­di nas­tra­da­li od ovog ti­pa bom­be. Iz is­kus­tva znam da se ra­di o iz­u­zet­no te­škim ra­na­ma. U kon­kret­nom slu­ča­ju mis­lim da je do ovak­vih oz­lje­da doš­lo zbog to­ga što je ruč­na bom­ba eks­plo­di­ra­la u ne­po­sred­noj bli­zi­ni no­ge ošte­će­ni­ka te jer je u tre­nut­ku eks­plo­zi­je slu­čaj­no bi­la ori­jen­ti­ra­na ta­ko da su frag­men­ti bom­be le­tje­li uglav­nom u smje­ru no­gu ošte­će­ni­ka – za­klju­ču­je Ma­š­tru­ko.

Je­dan od po­li­ca­ja­ca ko­ji je ra­dio na oče­vi­du, pre­ma tvrd­nji ko­le­ge, bio je pi­jan

Va­len­ti­na Bru­nec u sud­ni­ci je fas­cik­lom skri­va­la li­ce od fo­to­re­por­te­ra. Op­tu­že­na je da je za­jed­no s Ni­ko­lom La­bo­šem, ko­ji joj je bio lju­bav­nik, u pro­sin­cu 2014. u dvo­ri­štu svo­je obi­telj­ske ku­će po­ku­ša­la ubi­ti svo­ga su­pru­ga Hr­vo­ja Bru­ne­ca

Nikola La­boš pre­ma op­tuž­ni­ci je do­če­kao Hr­vo­ja Bru­ne­ca ka­da se vra­ćao ku­ći te na nje­ga ba­cio bom­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.