Po­li­ci­ja pri­ja­vi­la biv­šeg pri­pad­ni­ka JNA ko­ji je sru­šio cr­k­vu do te­me­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (es)

Zbog sum­nje da je 1991., ti­je­kom Do­mo­vin­skog ra­ta, na­mjer­no sru­šio cr­k­vu sve­te Ane u Čis­ti Ve­li­koj kraj Vo­di­ca, PU ši­ben­sko-knin­ska kaz­ne­no je pri­ja­vi­la 66-go­diš­nja­ka, ko­ji se sum­nji­či za po­či­nje­nje rat­nog zlo­či­na pro­tiv ci­vil­nog sta­nov­niš­tva. U vri­je­me po­či­nje­nja zlo­dje­la, osum­nji­če­ni je imao 40 go­di­na i bio je pri­pad­nik De­ve­tog kor­pu­sa JNA či­je je sje­di­šte je bi­lo u Kni­nu. Cr­k­vu sve­te Ane je, ka­ko se sum­nja, sru­šio do te­me­lja, i to na­kon što je u nju unio dvi­je pro­tu­ten­kov­ske mi­ne i po­tom ih ak­ti­vi­rao. Po za­ko­nu ko­ji je ta­da bio na sna­zi za rat­ni zlo­čin pro­tiv ci­vil­nog sta­nov­niš­tva bi­la je pre­dvi­đe­na za­tvor­ska kaz­na u tra­ja­nju od pet do 20 go­di­na. U PU ši­ben­sko-knin­skoj ni­su htje­li ot­kri­ti iden­ti­tet 66-go­diš­nja­ka, a ka­ko ži­vi iz­van Hr­vat­ske, za njim će bi­ti ras­pi­sa­na me­đu­na­rod­na tje­ra­li­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.