Cen­tar u Le­će­vi­ci ne­će se gra­di­ti ka­ko je pla­ni­ran

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sv)

Split­sko-dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja po­tro­ši­la je mi­li­ju­ne za pri­pre­mu Cen­tra, a os­no­va­la je i tvrt­ku Cen­tar čis­tog oko­li­ša u tu svr­hu Re­gi­onal­ni cen­tar za zbri­nja­va­nje ot­pa­da u Le­će­vi­ci, či­ja se grad­nja pri­pre­ma du­lje od 10 go­di­na i zbog ko­je­ga je Split­sko- dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja 2010. os­no­va­la tr­go­vač- ko druš­tvo Cen­tar čis­tog oko­li­ša, pri­hva­ti li se Plan gos­po­da­re­nja ot­pa­dom 2016. – 2022. ne­će se gra­di­ti, bar ne ona­kav ka­kav se pla­ni­ra, kao ni os­ta­li ve­li­ki cen­tri za ko­je su biv­še vla­de pri­pre­ma­le grad­nju di­ljem Hr­vat­ske. Ni­je to iz­ri­je­kom rek­la Li­di­ja Run­ko Lut­ten­ber­ger, po­moć­ni­ca mi­nis­tra za­šti­te oko­li­ša, ali je na­gla­si­la ka­ko se pos­ta­vi­lo pi­ta­nje odr­ži­vos­ti cen­ta­ra i nji­ho­ve pri­hvat­lji­vos­ti za oko­liš. Teh­nič­ka rje­še­nja su im us­mje­re­na pre­ma obra­di ve­li­ke ko­li­či­ne ot­pa­da, dok Eu­rop­ska di­rek­ti­va, kao i naš Plan gos­po­da­re­nja ot­pa­dom 2016. – 2022., pre­dvi­đa­ju odva­ja­nje ot­pa­da i iz­grad­nju ma­njih kom­pos­ta­na, re­cik­laž­nih dvo­ri­šta uz sma­nji­va­nje ko­li­či­ne ot­pa­da. – Cen­tri mo­ra­ju pos­to­ja­ti, ali ma­ni­pu­li­rat će sa znat­no ma­njom ko­li­či­nom ot­pa­da. Što se ti­če cen­tra u Le­će­vi­ci, još stru­ka ni­je da­la ko­nač­nu ri­ječ ni po pi­ta­nju lo­ka­ci­je. Ni­je u pi­ta­nju sa­mo Le­će­vi­ca, već svi pla­ni­ra­ni cen­tri u pri­mor­ju jer bi se tre­ba­li gra­di­ti na di­nar­skom kr­šu, što je re­surs ne­vi­đe­ne vri­jed­nos­ti s ob­zi­rom na kra­ško po­dru­čje i ko­li­či­nu vo­da. Tre­ba osmis­li­ti sus­tav ko­ji ne­će pri­je­ti­ti vo­da­ma – rek­la je Run­ko Lut­ten­ber­ger.

U pi­ta­nju su svi pla­ni­ra­ni cen­tri u pri­mor­ju jer bi se tre­ba­li gra­di­ti na di­nar­skom kr­šu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.