NATO-voj­ni­ci su džen­tl­me­ni, Iva­ni­še­vić zna iz­dr­ža­ti bol, a slav­ne Hr­va­ti­ce ne gnja­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Sce­na@ve­cer­nji.net

Sim­pa­tič­na, ali od­luč­na Za­grep­čan­ka “do­vo­di u red” voj­ni­ke i vr­hun­ske spor­ta­še, ali i na­še poz­na­te glu­mi­ce, pje­va­či­ce... Iva Kor­dić Bez us­tru­ča­va­nja priz­na­je da bi pri­je otiš­la s pri­ja­te­lji­ma na Slje­me ne­go obu­la štik­le i za­ni­ma­la se za mo­du. Asja Pe­ter­sen, ins­truk­to­ri­ca pi­la­te­sa, da­nas će u sklo­pu „Ak­tiv­ne Hr­vat­ske“upo­zo­ri­ti na važ­nost vjež­ba­nja svo­jim Fo­kus po­int tre­nin­gom u Spli­tu.

Ne­ma raz­li­ka

Da­nas ka­da vla­da ve­li­ka po­traž­nja za pi­la­te­som, jo­gom i fit­ne­ssom, ve­li­ka je i po­nu­da broj­nih tre­nin­ga i za­to je važ­no is­tak­nu­ti se. Asja za to ima jed­nos­tav­nu for­mu­lu: – Pru­žam mak­si­mal­no jer ci­je­nim lju­de ko­je pro­đu kroz vra­ta dvo­ra­ne – da­li su mi vri­je­me i no­vac, a ja nji­ma vri­je­me i zna­nje pa smo jed­na­ki. Do da­nas su kroz nje­zi­na vra­ta proš­li mno­gi. Od re­kre­ati­va­ca, oso­ba iz jav­nog ži­vo­ta, vr­hun­skih spor­ta­ša i onih u us­po­nu, voj­ni­ka… No za sve vri­je­de is­ta pra­vi­la. Bi­lo bi mi sil­no ne­ugod­no da pos­to­ji raz­li­ka u pris­tu­pu pre­ma bi­lo ko­me – na­gla­ša­va Asja. Pri spo­me­nu NATO-ovih voj­ni­ka, smi­je­še­ći se na­gla­ša­va nji­ho­vu džen­tl­men­sku stra­nu. Nji­ho­vo je po­na­ša­nje li­še­no ikak­vih spol­nih pre­dra­su­da, manj­ka auto­ri­te­ta ili po­što­va­nja. Asja objaš­nja­va da sa ste­re­oti­pi­ma ni­kad ni­je ima­la pro­ble­ma: – Za­bo­ra­vim da sam že­na ko­ja sta­ne is­pred 30 voj­ni­ka. Ne­mam pre­dra­su­de pa ih ne­ma­ju ni oni. Mo­žda ih i ima­ju, ali sve se to iz­gu­bi u sve­ga ne­ko­li­ko mi­nu­ta jer sam ja­ko si­gur­na u ono što ra­dim.

Ne­ma ni pet­ka ni svet­ka

– Tre­ni­ra­la je Asja i vr­hun­ske hr­vat­ske spor­ta­še po­put ho­ke­ja­ša Me­dveš­ča­ka, bra­će Sin­ko­vić i Go­ra­na Iva­ni­še­vi­ća… Kod njih ne pos­to­ji ni pe­tak ni sve­tak. – Na­uči­li su iz­dr­ža­ti bol, pat­nju, lo­še vri­je­me, po­bi­je­di­ti umor, li­je­nost, po­seb­na su sor­ta. – Iz­nim­no joj je dra­go ra­di­ti sa spor­ta­ši­ma jer kod njih, osim dis­ci­pli­ne, pos­to­je i broj­ne dru­ge kva­li­te­te ko­je utje­ču na sve što ra­de u ži­vo­tu. – Sport od ma­lih no­gu lju­de na­uči dis­ci­pli­ni, ko­le­gi­jal­nos­ti, fa­ir playu, po­šti­va­nju dru­gih… Ni­je tu sa­mo ri­ječ o vr­hun­skim spor­ta­ši­ma, ne­go i o oni­ma ko­ji ne za­ra­đu­ju pu­no, a ima­ju is­tu mo­ti­va­ci­ju. To je strast ko­ju ci­je­nim i dra­go­cje­nost ko­ju sport pru­ža – do­da­je Asja. Na nje­zi­nim tre­nin­zi­ma naš­le su se i broj­ne poz­na­te Hr­va­ti­ce po­put Kris­ti­ne Kre­pe­le, Je­le­ne Ve­lja­če, Kse­ni­je Pa­jić, Ive Vi­sko­vić, Ma­ri­je Ška­ri­čić… Pre­ma nji­ma se od­no­si kao i pre­ma sva­kom dru­gom kli­jen­tu, a to joj omo­gu­ću­ju i one sa­me svo­jom jed­nos­tav­noš­ću i ti­me što su čvr­sto na zem­lji. – Ne gnja­ve, ne pre­ne­ma­žu se i dru­gi kli­jen­ti ih vo­le – opi­su­je Asja. Po­laz­ni­ke svo­jeg pi­la­tes-stu­di­ja na­zi­va ma­lom obi­te­lji jer su za­jed­no proš­li broj­ne do­bre i lo­še si­tu­aci­je, a tre­nin­zi pred­stav­lja­ju “si­gur­nu” zo­nu u ko­joj vla­da rav­no­prav­nost pa se ta ener­gi­ja osje­ti i na sve dje­lu­je po­zi­tiv­no.

ANTO MAGZAN/ PIXSELL

Ako net­ko i ima pre­dra­su­de, one se u pr­vih ne­ko­li­ko mi­nu­ta tre­nin­ga iz­gu­be jer sam ja­ko si­gur­na u ono što ra­dim, ka­že nam Asja

GRGUR ŽUČKO/PIXSELL

Ne­ka­daš­nja glu­mi­ca, a da­nas sce­na­ris­ti­ca Je­le­na Ve­lja­ča na­kon po­ro­da vra­ća se pi­la­te­su

PIXSELL GORAN STANZL/

I Kris­ti­na Kre­pe­la, ko­ja je jed­na­ko us­pješ­na kod nas i u ino­zem­s­tvu, vo­li pi­la­tes

DA­VOR PUKLAVEC/ PIXSELL

I slav­na ka­za­liš­na i te­le­vi­zij­ska glu­mi­ca Kse­ni­ja Pa­jić kod nje tre­ni­ra pi­la­tes

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.