Ma­rin Či­lić u po­lu­fi­na­lu tur­ni­ra u Lon­do­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net

Hr­vat­ski te­ni­sač Ma­rin Či­lić pr­vi je po­lu­fi­na­list ATP tur­ni­ra 500 u Lon­do­nu vri­jed­nog 1,8 mi­li­ju­na do­la­ra. Me­đu­go­rac je sa 6:7, 6:3, 6:4 svla­dao 26-go­diš­njeg Ame­ri­kan­ca Ste­vea Joh­n­so­na za što mu je bi­lo po­treb­no sat i 49 mi­nu­ta igre. Slje­de­ći mu je pro­tiv­nik An­dy Mur­ray ko­ji je sa 6:4, 3:6, 6:1 po­bi­je­dio Kylea Ed­mun­da.

Ar­bi­traž­ni sud HOO-a do­nio je od­lu­ku u ko­rist Hr­vat­skog dra­go­volj­ca, Se­ges­ta is­pa­da iz li­ge

Ni­je mo­gla bi­ti na­ša gre­ška čak ako je naš igrač i bio kri­vo re­gis­tri­ran, a ni­je. Pa ni­smo ga mi re­gis­tri­ra­li – ka­že pr­vi čo­vjek klu­ba iz Si­ge­ta Ro­bert Ju­na­ci Hr­vat­ski dra­go­vo­ljac i u slje­de­ćoj će se­zo­ni igra­ti u dru­goj li­gi. Na­ime, Ar­bi­traž­ni sud Hr­vat­skog olim­pij­skog od­bo­ra od­lu­čio je uki­nu­ti od­lu­ku Ko­mi­si­je za žal­be Udru­že­nja klu­bo­va Dru­ge HNL te je pri­hva­tio od­lu­ku po­vje­re­ni­ka za na­tje­ca­nja ko­ji je utak­mi­cu Ru­de­ša i Hr­vat­skog dra­go­volj­ca re­gis­tri­rao os­tva­re­nim re­zul­ta­tom, 1:0 po­bje­dom Si­ge­ća­na. Ta Ko­mi­si­ja pri­hva­ti­la je žal­bu Ru­de­ša ko­ji je tvr­dio da Ivan Bo­žić ni­je imao pra­vo nas­tu­pa jer je već bio re­gis­tri­ran za dva klu­ba u ovoj se­zo­ni.

Ni­je slu­čaj kao Go­ri­ca

No, Ar­bi­tra­ža HOO-a us­t­vr­di­la je da Dra­go­vo­ljac ni Bo­žić ni­ka­ko ne mo­gu bi­ti od­go­vor­ni. Čak i da je igrao za dva klu­ba pri­je Dra­go­volj­ca (po pro­pi­si­ma je to mak­si­mum), ne mo­že klub ili igrač sno­si­ti od­go­vor­nost ako je igrač ured­no re­gis­tri­ran. A to jest, uve­den je i u sus­tav COMET, sto­ga je imao pra­vo nas­tu­pa. U Hr­vat­skom no­go­met­nom sa­ve­zu ka­žu nam da je to vr­lo vje­ro­jat­no ko­nač­na od­lu­ka i da Hr­vat­ski dra­go­vo­ljac os­ta­je u dru­go­li­ga­škom druš­tvu, da ovaj slu­čaj ne­ma ve­ze s onim ot­pri­je par go­di­na ka­da je Go­ri­ca do­bi­la slu­čaj na Ar­bi­tra­ži HOO-a, pa i na re­dov­nom su­du, a ipak ni­je uš­la u pr­vu li­gu. Ka­ko je sad utak­mi­ca re­gis­tri­ra­na s 1:0, Si­ge­ća­ni s tri bo­da za po­bje­du nad Ru­de­šom pre­ska­ču Se­ges­tu ko­ja se, na ža­lost za taj sto­ljet­ni klub, se­li u tre­ću li­gu. U Si­ge­tu su za­do­volj­ni od­lu­kom. – Ni­je to sve pre­du­go tra­ja­lo, ali na­ma je iz­gle­da­lo kao vječ­nost. Oče­ki­va­li smo ovak­vu od­lu­ku Ar­bi­tra­že HOO-a, ona i ni­je mo­gla bi­ti druk­či­ja, u skla­du je sa svim po­zi­tiv­nim pro­pi­si­ma. Mi smo tog igra­ča pri­ja­vi­li za re­gis­tra­ci­ju, pri­lo­ži­li svu do­ku­men­ta­ci­ju. Ne mo­že bi­ti na­ša gre­ška ako je net­ko i po­gri­je­šio pri re­gis­tra­ci­ji, Sa­vez ga je re­gis­tri­rao. Ne­ću sad ula­zi­ti u to ka­ko je uop­će bi­lo mo­gu­će da Ko­mi­si­ja za žal­be do­ne­se onak­vu od­lu­ku i utak­mi­cu s Ru­de­šom re­gis­tri­ra s 3:0 za Ru­deš – go­vo­rio nam je pr­vi čo­vjek Hr­vat­skog dra­go­volj­ca Ivi­ca Per­ko­vić.

Sad svi že­le po­mo­ći

Klub iz Si­ge­ta sa­da kre­će u sla­ga­nje mom­ča­di za no­vu se­zo­nu. – Sad nam se jav­lja­ju na­ši pri­ja­te­lji i svi že­le po­mo­ći, i oni ko­ji su po­la­ko iz­gu­bi­li sva­ku na­du. Svi nu­de po­moć za no­vu se­zo­nu, ta­ko da s op­ti­miz­mom ide­mo da­lje – do­met­nuo je sret­ni Per­ko­vić či­ji je klub os­tao u li­gi ovom od­lu­kom, ali i za­to što Me­đi­mu­rje ni­je do­bi­lo li­cen­ci­ju za ula­zak u dru­gu li­gu.

Ni­je nam jas­no ka­ko je Ko­mi­si­ja za žal­be mo­gla od­lu­či­ti da bu­de 3:0 za Ru­deš – ka­žu u Si­ge­tu

Ivan Bo­žić (s lop­tom) imao je pra­vo nas­tu­pa za Hr­vat­ski dra­go­vo­ljac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.