Pre­me­ru kaž­njen s če­ti­ri go­di­ne ne­nas­tu­pa­nja, ni­šta od OI

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - (dm)

Ma­rin ti­je­kom pos­tup­ka kon­tro­le ni­je imao ni­kak­vih ko­men­ta­ra ni pri­mjed­bi i ni­je tra­žio otva­ra­nje B uzor­ka Da­mir Mr­vec Ste­gov­no vi­je­će Hr­vat­skog za­vo­da za tok­si­ko­lo­gi­ju i an­ti­do­ping (HZTA) za­klju­či­lo je da je atle­ti­čar Ma­rin Pre­me­ru pre­kr­šio odred­bu 2.1 Pra­vil­ni­ka za bor­bu pro­tiv do­pin­ga HZTA (pri­sut­nost za­bra­nje­ne tva­ri ili nje­zi­nih me­ta­bo­li­ta ili mar­ke­ra u uzor­ku spor­ta­še­va uri­na) te mu je iz­re­če­no raz­dob­lje ne­po­dob­nos­ti od če­ti­ri go­di­ne. Sus­pen­zi­ja će tra­ja­ti do 12. svib­nja 2020. go­di­ne. Spor­taš ni­je do­ka­zao da kr­še­nje an­ti­do­pin­škog pra­vi­la ni­je bi­lo na­mjer­no. HZTA je 6. travnja 2016. uzeo uzo­rak uri­na na do­pin­škoj kon­tro­li iz­van na­tje­ca­nja. Uzo­rak spor­ta­še­va uri­na ana­li­zi­ran je u WADA-inu la­bo­ra­to­ri­ju u Se­iber­sdor­fu. U uzor­ku A pro­na­đen je pral­mo­re­lin – nes­pe­ci­fi­ci­ra­na tvar ko­ja se na­la­zi na po­pi­su za­bra­nje­nih sred­sta­va 2016. ka­te­go­ri­ja S2.5 hor­mon ras­ta.

Ni­je po­nu­dio do­ku­men­ta­ci­ju za te­ra­pij­sko iz­u­ze­će – Ma­rin Pre­me­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.