Uk­le­ti tre­ći - vra­tar

“Ne že­lim sta­ti na vra­ta na ovom Eu­ru jer bi to zna­či­lo da su se Su­ba­šić i Ka­li­nić oz­li­je­di­li...”

Vecernji list - Hrvatska - - Euro - Sport@ve­cer­nji.net

Iz­nim­ka je do­nek­le Ton­či Ga­brić ko­ji je na Eu­ru ‘96. imao 25 go­di­na i već bio for­mi­ra­ni vra­tar. Bra­nio je u de­vet utak­mi­ca za va­tre­ne Ve­li­mir Be­gić Nje­ga vo­di­mo ka­ko bi ste­kao iskus­tvo. Mlad je i go­to­vo je si­gur­no da na pr­vens­tvu ne­će ubi­lje­ži­ti ni­ti mi­nu­te. Bu­duć­nost je pred njim i za­to ga vo­di­mo... Tim je ri­je­či­ma ta­daš­nji iz­bor­nik hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je Ni­ko Ko­vač objaš­nja­vao vo­đe­nje Oli­ve­ra Ze­le­ni­ke na Svjet­sko pr­vens­tvo u Bra­zil. Tad je bio Di­na­mov vra­tar. Oče­ki­va­lo se da će bi­ti du­go­roč­ni­je rje­še­nje na vra­ti­ma mo­drih, ali us­li­je­di­le su po­sud­be u Ru­deš i Lo­ko­mo­ti­vu te ga iz mak­si­mir­ske šu­me, či­ni se, vi­še uop­će ne vi­de. Ni­je je­di­ni. Ze­le­ni­ka je po­s­ljed­nji u ni­zu tre­ćih vra­ta­ra hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je či­ja se ka­ri­je­ra ni­je ra­zvi­la u že­lje­nom smje­ru.

Zna da ne­će bra­ni­ti

Tre­ći vra­tar zna da ne­će bra­ni­ti. Za­mis­li­te sa­mo kak­va bi se ka­tas­tro­fa mo­ra­la do­go­di­ti pa da bra­ni. Dvo­ji­ca vra­ta­ra mo­ra­la bi se oz­li­je­di­ti. Ili po­sva­đa­ti s iz­bor­ni­kom. Na Eu­ru 1996. go­di­ne u En­gle­skoj tre­ći vra­tar bio je Ton­či Ga­brić. Na slje­de­ćim na­tje­ca­nji­ma (1998. i 2002.) niz je nas­ta­vio Vla­di­mir Va­silj, ko­ji je usko­čio i 2004. go­di­ne ka­da se oz­li­je­dio Sti­pe Ple­ti­ko­sa. Opet kao tre­ći vra­tar. “Je­dan man­dat”, na pr­vens­tvu 2006. go­di­ne, kao tre­ći vra­tar odra­dio je i Jo­ey Di­du­li­ca. Na pr­vens­tvu 2004. bio je dru­gi vra­tar. Iza To­mis­la­va Bu­ti­ne. Na Eu­ro 2008. go­di­ne Sla­ven Bi­lić vo­dio je Ma­ri­ja Ga­li­no­vi­ća, a če­ti­ri go­di­ne pos­li­je Iva­na Ke­la­vu. Na Svjet­skom pr­vens­tvu u Bra­zi­lu u is­te­za­nju vra­ta­ra po­ma­gao je već spo­me­nu­ti Ze­le­ni­ka, a ove go­di­ne u Fran­cu­skoj to će či­ni­ti Ivan Var­gić, ko­ji se već pro­dao u La­zio, ali ne tre­ba zbog to­ga bi­ti pre­vi­še sre­tan. Sud­bi­ne nje­go­vih pret­hod­ni­ka go­vo­re da se ne­će na­bra­ni­ti. Na­kon pr­vens­tva Ke- la­va je bra­nio za Di­na­mo, a po­tom je na­pra­vio tran­sfer u Udi­ne­se. Ta­li­ja­ni su ga pro­da­li u Gra­na­du, a odra­dio je i po­sud­be u Car­pi­ju i Spar­ta­ku iz Tr­na­ve. Sve u sve­mu oče­ki­va­lo se vi­še. Jo­ey Di­du­li­ca je iz Mel­bo­ur­nea do­šao u Ajax, a po­tom je pre­šao u beč­ku Aus­tri­ju. Pri­hva­tio je igra­ti, od­nos­no sje­di­ti na klu­pi za Hr­vat­sku. Za Hr­vat­sku je nas­tu­pio sa­mo če­ti­ri pu­ta. U Be­ču je ko­lje­nom u du­elu po­go­dio Axe­la Lawa­re­ea u gla­vu, slo­mio mu nos te na­nio oz­lje­du oka i po­tres moz­ga. Taj ih je do­ga­đaj

Joe Di­du­li­ca od­lu­čio je igra­ti za Hr­vat­sku, no na kra­ju je iz­me­đu vrat­ni­ca stao sa­mo če­ti­ri pu­ta Na ovom pr­vens­tvu tre­ći gol­man je Var­gić ko­ji je već os­tva­rio tran­sfer u La­zio

Var­gić je do­sad upi­sao dva nas­tu­pa za re­pre­zen­ta­ci­ju, a proš­le je se­zo­ne od­lič­no bra­nio za Ri­je­ku

Ze­le­ni­ka je nes­tao od­mah na­kon SP-a u Bra­zi­lu 2014.

Ma­rio Ga­li­no­vić za Hr­vat­sku je upi­sao sa­mo dva nas­tu­pa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.