U Za­gre­bu ni­če pr­vi stam­be­ni ne­bo­der od do­ba so­ci­ja­liz­ma

Na uglu Ili­ce i Man­da­li­či­ne uli­ce u ruj­nu po­či­nje grad­nja stam­be­no­pos­lov­ne zgra­de na 19 ka­to­va

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor - Iva.Cu­ric@ve­cer­nji.net

Luk­suz­ni objekt ar­hi­tek­ta Go­ra­na Ra­ke, osim sta­no­va, ho­te­la i pos­lov­nih pros­to­ra, nu­di sa­dr­ža­je po­put fit­ne­ssa, wel­ne­ssa, vr­ti­ća i ba­ze­na Iva Ću­rić Mno­gi su se, pro­la­ze­ći Ili­com u smje­ru za­pa­da pre­ma Čr­no­mer­cu, go­di­na­ma pi­ta­li za­što zem­lji­šte ne­da­le­ko od ka­za­li­šta Exit zja­pi praz­no i slu­ži kao pri­vat­no par­ki­ra­li­šte za auto­mo­bi­le okol­nih sta­na­ra. Jer, mo­guć­nost da os­ta­ne sa­mo par­ki­ra­li­šte ni­je se či­ni­la ni­ma­lo iz­gled­nom, po­naj­vi­še zbog vri­jed­nos­ti sa­me par­ce­le. Sa­da je enig­ma, ka­da je objav­lje­na vi­jest o grad­nji stam­be­no-pos­lov­nog objek­ta, na­po­kon i raz­ri­je­še­na. Vje­ro­jat­no jed­na od naj­za­nim­lj­vi­jih in­ter­po­la­ci­ja ko­ja se do­go­di­la u po­s­ljed­njih 50-ak go­di­na bit će upra­vo grad­nja objek­ta na tom mjes­tu, ne­bo­de­ra Crys­tal Cen­ter na 19 ka­to­va na uglu Ili­ce i Man­da­li­či­ne uli­ce.

Pro­ble­mi s do­ku­men­ta­ci­jom

No, vi­jest o sa­moj ide­ji pro­jek­ta ni­je ni­ma­lo no­va bo­ljim poz­na­va­te­lji­ma grad­nje u glav­nom gra­du jer je ci­je­la pri­ča po­če­la da­le­ke 1985. go­di­ne. Vi­še od dva de­set­lje­ća bi­la su po­treb­na da se ri­je­še sve prav­no-bi­ro­krat­ske za­vr­z­la­me. – Su­oči­li smo se sa slo­že­noš­ću rje­ša­va­nja imo­vin­sko­prav­nih od­no­sa te slo­že­noš­ću sa­me lo­ka­ci­je pa je pos­tu­pak po­tra­jao ne­uobi­ča­je­no du­go. Po­vrat imo­vi­ne na­kon Do­mo­vin­skog ra­ta do­dat­no je za­kom­pli­ci­rao za­po­če­te ak­tiv­nos­ti jer su biv­ši vlas­ni­ci bi­li ra­se­lje­ni po ci­je­lom svi­je­tu – go­vo­ri Iva­na Sta­nić iz tvrt­ke Sta­no­grad ko­ja gra­di objekt i iza ko­je su, me­đu os­ta­li­ma, pro­jek­ti stam­be­nih na­se­lja Bri­či­na u Ma­lom Lo­ši­nju i Nun­ci­ja­ta u Du­brov­ni­ku te zgra­da u Za­gre­bu – na Pan­tov­ča­ku, Sve­ti­ca­ma, Ze­len­ga­ju i u Bu­ža­no­voj.

Pa­met­ni sus­ta­vi osi­gu­ra­nja

Ote­got­na okol­nost bi­la je za­pra­vo jed­na sjaj­na vi­jest – da je ne­bo­der uvr­šten u grad­ske pro­jek­te zbog to­ga što se kroz nje­ga re­ali­zi­ra jav­ni in­te­res bu­du­ći da će ima­ti sa­dr­ža­je važ­ne za ži­te­lje to­ga dijela gra­da ko­ji su ne­dos­ta­ja­li. To uvr­šta­va­nje u grad­ske pro­jek­te zna­či­lo je op­sež­ni­je pri­pre­me. A on­da je nas­tu­pi­la gos­po­dar­ska kri­za ko­ja je oteg­nu­la re­ali­za­ci­ju sve do sa­da, od­nos­no do ruj­na ka­da po­či­nje grad­nja. Po­seb­nost objek­ta či­nje­ni­ca je da je to pr­vi stam­be­ni ne­bo­der u Za­gre­bu od so­ci­ja­liz­ma na­ova­mo te nje­go­vi sa­dr­ža­ji ko­ji ga či­ne mul­ti­funk­ci­onal­nim i pri­la­go­đe­nim ur­ba­nom na­či­nu ži­vo­ta. Cen­tar ko­ji pot­pi­su­je re­no­mi­ra­ni ar­hi­tekt Goran Ra­ko sas­to­ji se od stam­be­nih je­di-

Iz sta­no­va se pru­ža po­gled na ci­je­li grad i na obron­ke Me­dved­ni­ce

Ne­bo­de­ri su po­ve­za­ni stak­le­nim mos­tom, a do­dat­na atrak­ci­ja je fa­sa­da od dr­vo-alu­mi­ni­ja ko­ja na po­vr­ši­ni os­tav­lja do­jam kris­ta­la

Sta­no­vi spa­da­ju u ener­get­ski raz­red A i oprem­lje­ni su kva­li­tet­nim par­ke­ti­ma, ke­ra­mi­kom i sa­ni­ta­ri­ja­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.