Sa­vr­šen omjer pri­ro­de, kom­fo­ra i ur­ba­nog

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

No­vo­iz­gra­đe­ne vi­le u Ma­lom Lo­ši­nju pra­va su pos­las­ti­ca jer je ri­jet­kost na­ći no­ve objek­te na ova­ko do­broj i atrak­tiv­noj lo­ka­ci­ji Je­dan od glav­nih kri­te­ri­ja sa­vr­še­nog od­mo­ra, pri­la­go­đe­nog na­šim in­di­vi­du­al­nim po­tre­ba­ma i pre­fe­ren­ci­ja­ma sva­ka­ko je lo­ka­ci­ja objek­ta u ko­jem će­mo bo­ra­vi­ti te ni­vo kom­fo­ra kao i po­gled ko­ji se pru­ža s nje­go­ve te­ra­se ili pro­zo­ra. To su sva­ka­ko ima­li na umu kre­ato­ri no­vo­sa­gra­đe­nih Vil­la Lo­šinj u Ma­lom Lo­ši­nju. I sam otok Lo­šinj bit će za mno­ge do­vo­ljan mo­tiv da se za­in­te­re­si­ra­ju za kup­nju apart­ma­na ili sta­na u kom­plek­su ovih atrak­tiv­nih vi­la, jer je ri­ječ o jed­nom od naj­po­želj­ni­jih oto­ka za ži­vot i od­mor. I to po­naj­vi­še zbog nje­go­ve ide­al­ne mi­krok­li­me. Lo­šinj je, na­ime, još od 19. sto­lje­ća poz­nat kao lje­či­li­šte za eli­tu te su u nje­ga do­la­zi­li pluć­ni bo­les­ni­ci iz ci­je­le Eu­ro­pe pa i ši­re. Vil­le Lo­šinj uz sjaj­ne kli­mat­ske uvje­te ima­ju sve pred­nos­ti ur­ba­ne sre­di­ne uz atrak­tiv­ne pla­že i pri­ro­du. Kra­si ih iz­vr­san po­lo­žaj – uda­lje­ne su sve­ga tri mi­nu­te od ri­ve ili s dru­ge stra­ne is­to to­li­ko od Či­ka­ta, jed­ne od naj­po­želj­ni­jih uva­la na Ja­dra­nu, ko­ja ima tri pla­že od ko­jih je jed­na pješ­ča­na. U bli­zi­ni vi­la su i dom zdrav­lja, tr­go­vi­na i ško­la i op­će­ni­to sve što je po­treb­no za kva­li­tet­no sta­no­va­nje ili od­mor. Do­dat­ni je adut vi­la, bu­du­ći da se na­la­ze na uzvi­si­ni, pre­kra­san po­gled uz cr­no­go­rič­nu šu­mu. Sva­ka vi­la ima sa­mo po tri ka­ta i 12 sta­no­va ko­ji su mo­der­no obli­ko­va­ni i ima­ju lo­đe otvo­re­ne pre­ma pre­li­je­pom pej­za­žu. Is­to­vre­me­no im ra­zve­de­na ar­hi­tek­tu­ra omo­gu­ća­va da sva­ki sta­nar ima svo­ju pri­vat­nost. Vi­še in­for­ma­ci­ja mo­že­te do­bi­ti na stra­ni­ci www.vil­la-lo­sinj.hr

na­la­zit će se u ne­bo­de­ru, a nji­ho­va po­vr­ši­na bit će od 50 do 170 če­tvor­nih me­ta­ra

Ra­zve­de­na ar­hi­tek­tu­ra pro­jek­ta vi­la omo­gu­ći­la je da sva­ki stan ima svo­ju pri­vat­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.