Ma­li ve­li­ki ho­te­li: Au­ten­tič­ni ul­ti­ma­tiv­ni luk­suz po mje­ri gos­ta

Bo­utique ho­te­li nu­de per­so­na­li­zi­ran pris­tup, in­ti­mu, ali i vi­so­ku ra­zi­nu kom­fo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Rad­mi­la Ko­va­če­vić

Ma­li obi­telj­ski ho­te­li dra­gu­lji su do­ma­će tu­ris­tič­ke po­nu­de i je­di­ni nji­hov ne­dos­ta­tak pred ve­li­kim ho­te­li­ma jest skrom­ni­ji broj kva­dra­ta i smje­štaj­nih je­di­ni­ca rad­mi­la.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net Ima ih go­to­vo 400, a ne pos­to­je ni dva slič­na, a ka­mo­li is­ta. Ma­li obi­telj­ski ho­te­li dra­gulj su do­ma­ćeg tu­riz­ma, uz ko­ji u pra­vi­lu idu kom­for, in­ti­ma, per­so­na­li­zi­ran pris­tup, auten­tič­nost, a ne­ri­jet­ko i ul­ti­ma­tiv­ni luk­suz te vr­hun­ska ar­hi­tek­ton­ska rje­še­nja. Sa­mo kva­dra­ti­ma i bro­jem smje­štaj­nih je­di­ni­ca ma­li kon­ku­ren­ti ve­li­kim ho­tel­skim ku­ća­ma čes­to nu­de bo­ra­vak u so­ba­ma i apart­ma­ni­ma ople­me­nje­nim di­zaj­ner­skim na­mje­šta­jem, umjet­nič­kim sli­ka­ma na zi­do­vi­ma, svi­le­nom pos­te­lji­nom, bren­di­ra­nom ili pri­rod­nom koz­me­ti­kom u ku­pa­oni­ca­ma... Na sto­lo­ve uglav­nom do­la­zi bi­ra­no i lo­kal­no, iz­rav­no iz mo­ra i okol­nih vr­to­va, a ri­jet­ke su že­lje ko­je do­ma­ći­ni svo­jim gos­ti­ma ne že­le ili ne mo­gu is­pu­ni­ti. Onih, pak, ko­ji od­mor i opu­šta­nje vo­le za­či­ni­ti gas­tro­do­živ­lja­ji­ma sve je vi­še. Da­nas je za čak če­t­vr­ti­nu gos­ti­ju upra­vo gas­tro­no­mi­ja je­dan od glav­nih mo­ti­va do­la­ska, pa se pri­la­god­lji­vi ma­li obi­telj­ski ho­te­li sve češ­će hva­le i po­du­gač­kim je- lov­ni­ci­ma i bo­ga­tim vi­no­te­ka­ma. Ci­je­na tak­vog od­mo­ra? Kak­va i pri­li­či ra­zi­ni kva­li­te­te, pa u naj­bo­ljim od naj­bo­ljih hr­vat­skih ma­lih bo­utique ho­te­la za noć tre­ba i po ko­ja ti­su­ća ku­na. Is­ti­na, taj si luk­suz naj­češ­će pri­ušte stran­ci, a ne­ki­ma od njih, pak, ni­je pro­blem za no­će­nje iz­bro­ji­ti ni pet-šest ti­su­ća ku­na.

ho­te­la ia u Hr­vat­skoj, što je do­bra broj­ka no po­tre­be su da­le­ko ve­će jer je ova­kav na­čin smje­šta­ja po­pu­la­ran Me­đu top de­set na svi­je­tu Split­ski ho­tel Ves­ti­bul Pa­la­ce u sa­mo se­dam so­ba spa­ja drev­nu po­vi­jest i luk­suz 21. sto­lje­ća. Smje­šten je u Di­ok­le­ci­ja­no­voj pa­la­či, a me­đu os­ta­lim se mo­že po­hva­li­ti i priz­na­njem pres­tiž­nog ma­ga­zi­na Con­dé Nast Tra­ve­ler da je je­dan od de­set naj­bo­ljih po­vi­jes­nih ho­te­la u svi­je­tu. No­će­nje za dvo­je je od 300 do 800 eura.

Tra­di­ci­ja u so­bi, or­gan­sko na sto­lu Ba­ljan­ski ho­tel s 22 so­be i dva apart­ma­na pu­ni pe­tu go­di­nu, a već ima vi­so­ko mjes­to na lis­ti po­naj­bo­ljih ma­lih ho­te­la. Gos­ti u res­to­ra­nu uži­va­ju u tra­di­ci­onal­noj is­tar­sko-me­di­te­ran­skoj ku­hi­nji s or­gan­skim po­vr­ćem ko­je do­ma­ći­ni be­ru u svom vr­tu. No­će­nje za dvo­je je od 91 do 160 eura.

Ugo­đaj ka­pe­tan­ske re­zi­den­ci­je Smje­šten uz sa­mo ža­lo, ore­bić­ki ho­tel Adri­atic nu­di kom­for, ele­gan­ci­ju i ro­man­ti­ku, a bo­nus je ugo­đaj po­vi­jes­ne ka­pe­tan­ske re­zi­den­ci­je. Gos­ti ga vo­le i zbog res­to­ra­na s tra­di­ci­onal­nim je­li­ma i vr­hun­skim pe­lje­škim vi­ni­ma. Ci­je­na no­će­nja po oso­bi je do kra­ja lip­nja od 135 do 180 eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.