Pre­po­ru­ke za us­pješ­no suz­bi­ja­nje si­ve pli­jes­ni na vi­no­voj lo­zi

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Svi že­li­mo čist i ure­dan dom i bez­briž­no slo­bod­no vri­je­me što je, na­ro­či­to lje­ti, te­ško pos­ti­ći jer, kad pri­ro­da oži­vi u pu­nom sja­ju, oži­ve i štet­ni i do­sad­ni in­sek­ti. Mu­he, ko­mar­ci, pa­uci, mra­vi, hru­šte­vi… Osim to­ga, ne­ki kuk­ci i bol­no uba­da­ju, nji­ho­ve iz­lu­če­vi­ne iz­a­zi­va­ju na­dra­že­nost ko­že, aler­gij­ske re­ak­ci­je i sl., a mo­gu bi­ti i pre­no­si­te­lji raz­li­či­tih bo­les­ti. Ka­ko bi­smo ne­ugod­ne su­sre­te s nji­ma spri­je­či­li ili ba­rem ubla­ži­li, mo­ra­mo po­seg­nu­ti za kva­li­tet­nim in­sek­ti­ci­di­ma. Štet­ne se ga­ma­di mo­že­te učin­ko­vi­to os­lo­bo­di­ti pro­izvo­di­ma pro­tiv in­se­ka­ta iz li­ni­je EFFECT.

Mno­go­broj­ne, štet­ne i do­sad­ne mu­he

Mu­he za raz­m­no­ža­va­nje i pre­hra­nu tre­ba­ju pr­lja­vu oko­li­nu, ži­vo­tinj­ske ot­pat­ke ili ras­pa­da­ju­ći or­gan­ski ma­te­ri­jal. Odras­le mu­he ve­ći­nom ži­ve od 15 do 25 da­na, ali bez hra­ne ugi­nu na­kon tri da­na. Za ovu je vr­stu ka­rak­te­ris­ti­čan i iz­u­zet­no ve­lik broj po­to­ma­ka. Čes­to ne mo­že­mo ni­šta osim po­seg­nu­ti za in­sek­ti­ci­di­ma. Učin­ko­vi­tu za­šti­tu od mu­ha i dru­gih in­se­ka­ta u stam­be­nim pros­to­ri­ma pos­ti­že­mo upo­ra­bom Effect uni­ver­zal­nog in­sek­ti­ci­da pro­tiv svih vr­sta in­se­ka­ta u obli­ku aero­so­la, ko­ji je kon­tak­t­ni in­sek­ti­cid s tre­nu­tač­nim učin­kom, na­mi­je­njen is­treb­lji­va­nju mu­ha i ko­ma­ra­ca, a učin­ko­vit je i pro­tiv mu­ši­ca, gri­nja, mra­va, žo­ha­ra, uši­ju i sl. Pri­mje­ren je za upo­tre­bu u otvo­re­nim i za­tvo­re­nim pros­to­ri­ma. In­sek­ti­cid se na dnev­noj svje­tlos­ti br­zo raz­gra­di pa pros­tor tre­ba ma­nje zra­či­ti. Ima tros­tru­ko dje­lo­va­nje: tre­nu­ta­čan efekt, mi­ris dje­lu­je re­pe­lent­no te os­vje­ža­va pros­tor ugod­nom aro­mom. Ne os­tav­lja mr­lje, ve­oma je učin­ko­vit i jed­nos­ta­van za upo­ra­bu. Pet se­kun­di pr­ska­nja do­volj­no je za pros­tor od 20 kva­dra­ta. Ako tvar na­no­si­mo ne­po­sred­no na po­vr­ši­nu, bo­lje je upo­tri­je­bi­ti Effect uni­ver­zal­ni in­sek­ti­cid s ras­pr­ši­va­čem ko­ji ras­pr­ši­mo po sta­nu i vra­ti­ma, zi­do­vi­ma i tlu, od­nos­no po­svu­da gdje je za­dr­ža­va­ju mu­he. Proizvod dje­lu­je kon­tak­t­no i ima pro­du­žen uči­nak, pri­mi se za po­vr­ši­nu i ta­ko osi­gu­ra­va du­go­traj­nu za­šti­tu. Za stak­le­ni­ke, sta­je i ostale objek­te gdje se za­dr­ža­va­ju do­ma­će ži­vo­ti­nje pre­po­ru­ču­je­mo upo­ra­bu me­ha­nič­kog ure­đa­ja ko­jim us­pješ­no suz­bi­ja­mo mu­he – Effect mu­ho­lov­ke u ro­li. Nje­go­va je upo­ra­ba vr­lo jed­nos­tav­na, od­mo­ta­mo ga i pos­ta­vi­mo na pri­mje­re­no mjes­to u pros­to­ru gdje se mu­he za­dr­ža­va­ju. Za suz­bi­ja­nje le­te­ćih i pu­ze­ćih in­se­ka­ta na ve­ćim po­vr­ši­na­ma pre­po­ru­ču­je­mo Effect kon­cen­trat – uni­ver­zal­ni in­sek­ti­cid. To je kon­cen­trat s kon­tak­t­nim i že­lu­ča­nim, a dje­lo­mič­no i od­bi­ja­ju­ćim dje­lo­va­njem, mo­že­mo ga upo­treb­lja­va­ti ga u stam­be­nim pros­to­ri­ma i na otvo­re­nim pros­to­ri­ma.

Mra­vi u vr­tu, ku­ći i oko nje…

Me­đu sred­stvi­ma ko­ja omo­gu­ću­ju učin­ko­vi­to suz­bi­ja­nje mra­va na­la­zi se i pot­pu­no pri­ro­dan Effect po­sip pro­tiv mra­va, Bi­otoll neo­per­min i Effect fa­ra­cid za fa­ra­on­ske mra­ve. Pr­vi po­sip sa­dr­ži pi­re­tin – ak­tiv­nu tvar iz bilj­nog iz­vo­ra ko­ja br­zo dje­lu­je pro­tiv šte­to­či­na, a bu­du­ći da ni­je tok­si­čan, pre­po­ruč­ljiv je za upo­ra­bu u unu­traš­njim pros­to­ri­ma. Neo­per­min je naj­sta­ri­je pro­vje­re­no sred­stvo, pos­to­jan i omo­gu­ću­je učin­ko­vi­to suz­bi­ja­nje mra­va pod zi­do­vi­ma, na dvo­ri­štu, u po­dru­mu, ma svug­dje. Vr­lo učin­ko­vi­to suz­bi­ja­nje po­seb­nih, fa­ra­on­skih mra­va, ko­ji ži­ve u do­mo­vi­ma i iz­van njih, u ko­lo­ni­ja­ma i ja­ko ih je te­ško uni­šti­ti. Ali to vam omo­gu­ću­je Effect fa­ra­cid pro­tiv fa­ra­on­skih mra­va s ras­pr­ši­va­čem. Proizvod je pri­mje­ren za upo­ra­bu u stam­be­nim i vanj­skim pros­to­ri­ma, dje­lu­je kon­tak­t­no i ima pro­du­že­no dje­lo­va­nje, što je bit­no za uni­šte­nje gni­jez­da i ko­lo­ni­ja fa­ra­on­ki. Je­di­no ta­ko se mo­že uni­šti­ti iz­vor.

U ku­hi­nji i špaj­zi su molj­ci

Sve vr­ste mo­lja­ca vr­lo su do­bro pri­la­go­đe­ne na ži­vot u bli­zi­ni čo­vje­ka, po­seb­no u ku­hi­nji. Naj­češ­će ih do­no­si­mo s kup­lje­nom hra­nom. Ne smi­je­mo im omo­gu­ći­ti raz­m­no­ža­va­nje, tre­ba ga pra­vo­vre­me­no spri­je­či­ti. Effect fe­ro­mon­ski ma­mac za ku­hinj­ske molj­ce učin­ko­vit je i jed­nos­ta­van za upo­ra­bu. Fe­ro­mon­ski ma­mac sa­dr­ži fe­ro­mon žen­ke ko­ji će na­ma­mi­ti muž­ja­ka ko­ji će se pri­li­je­pi­ti za ljep­lji­vu unu­traš­njost. Ta­ko je spri­je­čen cik­lus raz­m­no­ža­va­nja i po­s­lje­dič­no se sma­nju­je po­pu­la­ci­ja mo­lja­ca. Sa­vje­tuj­te se s na­ma!!!!

092 194 1694 i 01 621 39 66 Bacc. ing. agr. Mi­li­ca Se­ku­lić, sa­vjet­ni­ca Unic­hem Agro Sa­da je pra­vo vri­je­me za za­šti­tu lo­ze od si­ve pli­jes­ni ko­ja sva­ke go­di­ne na­pa­da vi­no­gra­de i uz­ro­ku­je ve­li­ke šte­te pro­izvo­đa­či­ma Go­to­vo sva­ke go­di­ne pi­šem o pro­ble­mu si­ve pli­jes­ni na vi­no­voj lo­zi jer se ne­izos­tav­no sva­ke go­di­ne baš svi pro­izvo­đa­či vi­no­ve lo­ze su­oča­va­ju s is­tim pro­ble­mom. Čim za­vr­ši cvat­nja vi­no­ve lo­ze, na cvjet­nim ka­pi­ca­ma i praš­ni­ci­ma za­po­či­nje ra­zvoj bilj­ne bo­les­ti ko­ja svoj vr­hu­nac dos­ti­že u zri­obi gro­žđa, uz­ro­ku­ju­ći tru­lje­nje i pro­pa­da­nje bo­ba te sma­nje­nje kva­li­te­te mo­šta. Kod ve­ći­ne sor­ti vi­no­ve lo­ze, pr­vi je rok za za­šti­tu od si­ve pli­jes­ni pred kraj cvat­nje pa je sa­da i pra­vo vri­je­me da se da­ju pre­po­ru­ke za adek­vat­nu za­šti­tu. Osim već po­t­vr­đe­nog dje­lo­va­nja pri­prav­ka Pyrus 400 SC, ne­što će­mo re­ći i o no­vom pri­prav­ku na tržištu ko­ji je u Hr­vat­skoj re­gis­tri­ran na­kon od­lič­ne iz­ved­be i vi­so­ke po­traž­nje u vi­no­gra­dar­skim re­gi­ja­ma Eu­ro­pe.PYRUS 400 SC, fun­gi­cid na os­no­vi dje­lat­ne tva­ri pi­ri­me­ta­nil (400 g/l) po­sje­du­je iz­ra­že­no po­vr­šin­sko i tran­s­la­mi­nar­no dje­lo­va­nje. Sto­ga se mo­že ko­ris­ti­ti kao pre­ven­tiv­ni i ku­ra­tiv­ni fun­gi­cid. Pyrus 400 SC iz­u­zet­no br­zo ula­zi u bilj­ku – na­kon što se oto­pi­na pre­pa­ra­ta osu­ši na tre­ti­ra­noj bilj­ci ak­tiv­na je tvar već u do­volj­noj ko­li­či­ni uš­la u bilj­no tki­vo te obo­ri­ne ne sma­nju­ju nje­go­vu ak­tiv­nost. Pyrus 400 SC dje­lu­je i pu­tem pli­no­vi­te fa­ze. Is­pa­ra­va­nje pre­pa­ra­ta na­kon tre­ti­ra­nja omo­gu­ću­je bo­lju za­šti­će­nost u slu­ča­ju sla­bi­je kva­li­te­te pr­ska­nja i u te­žim uvje­ti­ma. Pyrus 400 SC se pri­mje­nju­je u do­zi 2-2,5 l/ha (200 do 250 ml na 1000 m2) ili u kon­cen­tra­ci­ji 0,2- 0,25% (200250 ml u 100 l vo­de) uz utro­šak 1000 l škro­pi­va/ha. U ve­ge­ta­ci­ji se mo­že ko­ris­ti­ti dva do tri pu­ta: kra­jem cvat­nje vi­no­ve lo­ze (ka­da je 80% cvat­nje za­vr­še­no), pri­je za­tva­ra­nja groz­da i na po­čet­ku doz­ri­je­va­nja bo­bi­ca. Zbog po­ve­ća­ne ko­li­či­ne ak­tiv­ne tva­ri Pyrus 400 SC po­seb­no učin­ko­vi­to dje­lu­je u kas­nim tre­ti­ra­nji­ma vi­no­gra­da, za za­šti­tu od si­ve pli­jes­ni na­kon za­tva­ra­nja groz­da i u po­čet­ku ša­re. DRIZA WG je no­vi kon­tak­t­ni fun­gi­cid na­mi­je­njen suz­bi­ja­nju bilj­nih bo­les­ti na vi­no­voj lo­zi i raj­či­ci. Ak­tiv­na tvar ipro­di­on dje­lu­je pri­je sve­ga na pa­to­ge­nu glji­vi­cu Bo­trytis ci­ne­rea, uz­roč­ni­ka si­ve pli­jes­ni. Ipro­di­on dje­lu­je na ne­ko­li­ko na­či­na, blo­ki­ra pri­je­nos sig­na­la u sta­ni­ci osjet­lji­vih vr­sta te sp­rje­ča­va kli­ja­nje spo­ra i rast mi­ce­li­ja. Ova­kav vi­še­krat­ni na­čin dje­lo­va­nja osi­gu­ra­va do­s­ljed­nu i po­uz­da­nu pre­ven­tiv­nu za­šti­tu od bo­les­ti te sma­nju­je mo­guć­nost ra­zvo­ja re­zis­tent­nos­ti bu­du­ćih ge­ne­ra­ci­ja pa­to­ge­na. Ipro­di­on dje­lu­je na sve ra­zvoj­ne sta­di­je pa­to­ge­na, a nje­go­vo ga vi­še­krat­no dje­lo­va­nje či­ni sa­vr­še­no prik­lad­nim upra­vo za tre­ti­ra­nja kra­jem se­zo­ne, od­nos­no u ljet­nim mje­se­ci­ma. Driza WG je for­mu­li­ra­na ta­ko da osi­gu­ra br­ži tzv. nok­da­un efekt, unu­tar 24 sa­ta. Do­la­zi u obli­ku WG for­mu­la­ci­je ko­ja ne pra­ši pa olak­ša­va pri­mje­nu. Vr­lo se br­zo i pot­pu­no ota­pa u vo­di i ši­ro­ko je kom­pa­ti­bi­lan s ve­ći­nom dru­gih sred­sta­va za za­šti­tu vi­no­ve lo­ze. Iz­u­zet­no br­zo se ras­po­re­di po tre­ti­ra­nom bilj­no tki­vu, a s ob­zi­rom na to da sa­dr­ži vi­so­ku kon­cen­tra­ci­ju ak­tiv­ne tva­ri (50%), olak­ša­na je pri­mje­na, ma­nje je ot­pa­da, zbri­nja­va­nje je olak­ša­no. Na­po­kon, proizvod je ko­ji osi­gu­ra­va la­ku pri­mje­nu. U vi­no­voj lo­zi pri­mje­nju­je se u ko­li­či­ni 1-1,5 kg/ha u fa­zi za­tva­ra­nja groz­da i omek­ša­va­nja bo­bi­ca. Pos­tav­ke ure­đa­ja za pri­mje­nu i utro­šak vo­de va­ri­rat će o fa­zi ra­zvo­ja, a pr­vu pri­mje­nu ge­ne­ral­no ni­je po­treb­no pro­vo­di­ti pri­je fa­ze za­vr­šet­ka cvat­nje. Pri­prav­ke Pyrus 400 SC i Driza WG po­tra­ži­te u po­ljo­apo­te­ci HORTIKULTURA, Pro-Teh­na d.o.o., Mak­si­mir­ska 64 u Za­gre­bu. Ve­ro­ni­ka Ra­doš, dipl. ing. agr. AgroChem MAKS d.o.o.

Ko­ri­šte­njem svih dos­tup­nih pre­pa­ra­ta ri­je­šit će­te se pli­jes­ni na lo­zi

Ri­je­ši­te se za­uvi­jek do­sad­nih šte­to­či­na li­ni­jom pro­izvo­da EFFECT

Mra­ve efi­kas­no uni­šti­mo EFFECT FARACIDOM+

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.