Pri­mar­no nam je tr­ži­šte SAD

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Nanobit je ovo­go­diš­nji do­bit­nik Zlat­nog klju­ča u ka­te­go­ri­ji ma­lih tvrt­ki. Izvo­zi go­to­ve IT pro­izvo­de – ra­ču­nal­ne igre. – Raz­li­ku­je­mo se od dru­gih kla­sič­nih iz­voz­ni­ka po­naj­pri­je po to­me što se na­ši pro­izvo­di pre­uzi­ma­ju di­gi­tal­nim pu­tem, sto­ga ni­je po­treb­no fi­zič­ki dis­tri­bu­ira­ti proizvod do kraj­njeg kup­ca. Ta­ko­đer se raz­li­ku­je­mo od ve­ći­ne IT tvrt­ki iz Hr­vat­ske po to­me što ima­mo kom­ple­tan proizvod ko­ji je in­ter­no ra­zvi­jen i dis­tri­bu­iran kraj­njim ko­ris­ni­ci­ma. U Na­no­bi­tu ne ra­di­mo out­so­ur­cing pos­lo­ve za dru­ge tvrt­ke, već sa­mos­tal­no ra­zvi­ja­mo ra­ču­nal­ne igre i od njih stva­ra­mo bren­do­ve ko­ji su pre­poz­nat­lji­vi na me­đu­na­rod­nom tržištu. Jed­na od bit­nih raz­li­ka jest i to što smo ori­jen­ti­ra­ni na B2C (bu­si­ness to cus­to­mer) seg­ment tr­ži­šta. To ukrat­ko zna­či da umjes­to par ve­li­kih ku­pa­ca ima­mo sto­ti­ne ti­su­ća ma­lih – ka­žu os­ni­va­či Na­no­bi­ta Alan Su­mi­na i Zo­ran Vu­či­nić. Tvrt­ka je u po­s­ljed­nje če­ti­ri go­di­ne upri­ho­di­la vi­še od 100 mi­li­ju­na ku­na is­klju­či­vo od iz­vo­za, s ti­me da se naj­ve­ći rast do­go­dio u 2015. go­di­ni ka­da su od iz­vo­za upri­ho­di­li 50 mi­li­ju­na ku­na. Pri­mar­na tr­ži­šta od ko­jih im do­la­zi ve­ći­na pri­ho­da su Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve i zem­lje en­gle­skog go­vor­nog po­dru­čja, no iona­ko su nji­ho­vi pro­izvo­di glo­bal­ni i dos­tup­ni u go­to­vo svim zem­lja­ma svi­je­ta. – Što se ti­če pro­ble­ma s ko­ji­ma smo se su­sre­ta­li, oni su uglav­nom bi­li ad­mi­nis­tra­tiv­no-po­rez­ne pri­ro­de. RH na­ža­lost ne­ma pot­pi­san ugo­vor o iz­bje­ga­va­nju dvos­tru­kog opo­re­zi­va­nja sa SAD-om (do­uble tax tre­aty), sto­ga ne­ke ugo­vo­re s ame­rič­kim tvrt­ka­ma ni­smo mo­gli pot­pi­sa­ti di­rek­t­no, već smo mo­ra­li otva­ra­ti ured u Ma­đar­skoj. Ta­ko­đer, na­ža­lost Go­ogle za svo­ju plat­for­mu ne po­dr­ža­va sla­nje nov­ca tvrt­ka­ma u Hr­vat­skoj, ta­ko da bez tvrt­ke u Ma­đar­skoj (Bu­dim­pe­šti) ni s Go­ogle­om ni­smo mo­gli pos­lo­va­ti. Od os­ta­lih pro­ble­ma naj­ve­ći nam je na­la­že­nje ka­dra s is­kus­tvom u na­šem po­dru­čju. Po­ku­ša­va­mo u Hr­vat­sku do­ves­ti lju­de s is­kus­tvom iz Lon­do­na, Ber­li­na i Ham­bur­ga. Me­đu­tim, s ob­zi­rom na agre­siv­nu po­rez­nu po­li­ti­ku, jer struč­nja­ke se kaž­nja­va iz­u­zet­no vi­so­kim po­re­zi­ma na pla­će, otvo­ri­li smo ra­zvoj­ni cen­tar u Bu­ku­re­štu. Tre­nu­tač­no smo u pro­ce­su za­poš­lja­va­nja 7 do 10 lju­di u no­vo­otvo­re­nom ure­du – ka­žu Su­mi­na i Vu­či­nić.

ŽELJ­KO LUKUNIĆ/PIXSELL

Alan Su­mi­na i Zo­ran Vu­či­nić vlas­ni­ci tvrt­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.