Oče­ku­ju dalj­nji rast ko­ji će se pri­bli­ži­ti če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Pliva je ove go­di­ne do­bi­la na­gra­du Zlat­ni ključ za naj­bo­ljeg iz­voz­ni­ka u ka­te­go­ri­ji ve­li­kih kom­pa­ni­ja. Izvo­zi na vi­še od 60 tr­ži­šta, i to ak­tiv­ne far­ma­ce­ut­ske sup­s­tan­ci­je, go­to­ve obli­ke li­je­ko­va, ali i spe­ci­fič­na zna­nja, a u Is­tra­ži­vač­kom ins­ti­tu­tu ra­zvi­ja­ju se slo­že­ni pro­jek­ti za broj­na tr­ži­šta. Po­s­ljed­njih go­di­na Pliva bi­lje­ži kon­ti­nu­ira­ni rast pri­ho­da i u pro­tek­loj go­di­ni do­dat­no je oja­ča­la iz­voz pa su ta­ko na mno­ga tr­ži­šta, od ko­jih su naj­ve­ća SAD i Ru­si­ja, iz­vez­li vi­še od 3 mi­li­jar­de ku­na. Uz kon­ti­nu­ira­ni trend ras­ta, ovo­go­diš­nji pri­ho­di od iz­vo­za su se pri­bli­ži­li 90-pos­tot­nom udje­lu u ukup­nim pri­ho­di­ma, a pr­vi po­ka­za­te­lji u 2016. upu­ću­ju na to, ka­žu u Pli­vi, da mo­gu oče­ki­va­ti i dalj­nji rast iz­vo­za ko­ji bi se mo­gao pri­bli­ži­ti vri­jed­nos­ti od če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na, što će do­dat­no uč­vr­sti­ti Pli­vi­nu vo­de­ću po­zi­ci­ju me­đu do­ma­ćim far­ma­ce­ut­skim pro­izvo­đa­či­ma. Da­nas Pliva kao čla­ni­ca Te­va gru­pe ima zna­čaj­ne mo­guć­nos­ti za ra­zvoj u svim seg­men­ti­ma pos­lo­va­nja – od is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja, una­pre­đe­nja pro­izvod­nje, ali i ra­zvo­ja ser­vis­nih cen­ta­ra za dru­ga Te­vi­na tr­ži­šta. Pri­mje­ri­ce, proš­le su go­di­ne u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj ulo­ži­li vi­še od po­la mi­li­jar­de ku­na, što je vi­še ne­go ika­da u po­vi­jes­ti kom­pa­ni­je. Ka­žu da i po tre­nu­tač­noj po­li­ti­ci te­ča­ja us­pješ­no pos­lu­ju na broj­nim tr­ži­šti­ma već du­gi niz go­di­na i kao kom­pa­ni­ja ko­ja je dio jed­ne od stra­te­ških in­dus­tri­ja Hr­vat­ske pros­tor za dalj­nji na­pre­dak vi­di pri­je sve­ga u sta­bil­nim uvje­ti­ma ra­da, po­rez­nim ras­te­re­će­nji­ma, skra­će­nim i po­jed­nos­tav­nje­nim pro­ce­du­ra­ma te do­dat­nom os­na­ži­va­nju svi­jes­ti da bez po­dr­ške re­al­nom gos­po­dar­stvu ne­ma na­pret­ka ni za dru­ge seg­men­te. Po­ten­ci­jal za dalj­nji ra­zvoj pos­to­ji i vje­ru­je­mo da će­mo svo­jim ra­dom i ula­ga­nji­ma i da­lje bi­ti va­žan part­ner hr­vat­skog gos­po­dar­stva i druš­tva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.