Sri­je­da lip­nja In­ten­dant ri­ječ­kog HNK bit će Voj­ko Ober­s­nel

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

O ne­kim li­ko­vi­ma iz ove bi­lje­ške pi­sao sam i proš­li tje­dan, ali je nji­hov šarm neo­do­ljiv, pa ću opet. Zna­te li tko će bit iz­a­bran za no­vog in­ten­dan­ta ri­ječ­kog HNK ko­ji će za­mi­je­ni­ti Oli­ve­ra Fr­lji­ća? Na­rav­no, gra­do­na­čel­nik Voj­ko Ober­s­nel. Za­pra­vo, ne baš on, ne­go nje­go­va ka­za­liš­na ina­či­ca Ma­rin Bla­že­vić, rav­na­telj Ope­re, ko­je­mu je tak­mac bez šan­se sup­til­na glu­mi­ca Ana Vi­le­ni­ca. Bla­že­vić je s Fr­lji­ćem bio ko­auator pred­sta­va i pro­vo­ka­ci­ja u ko­ji­ma se plju­va­lo po Do­mo­vin­skom ra­tu i na naj­vul­gar­ni­ji na­čin, li­jep­lje­njem nji­ho­vih sli­ka po spo­lo­vi­li­ma i straž­nji­ca­ma go­lih glu­ma­ca, spr­da­lo s mno­gim ugled­nim ka­za­li­štar­ci­ma. Ti skan­da­li i sen­za­ci­je cr­ve­nom Ober­s­ne­lu i grad­skoj upra­vi po­treb­ni su i da sa­kri­ju ka­ko su za sit­niš ulo­žen u ri­ječ­ki no­go­met­ni klub grad na mi­lost i ne­mi­lost pre­da­li za grad­nju ko­je­če­ga hr­vat­skim i ta­li­jan­skim taj­ku­ni­ma, me­đu ko­ji­ma se glav­ni, Ge­bri­ele Vol­pi, po­ka­zao kao kri­mi­na­lac i uta­ji­vač po­re­za. Ri­je­ka – sve cr­ve­ni­ja!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.