Ne­dje­lja 12. lip­nja Ne­ka on­da Gol­d­ste­in i ode u tu svo­ju Ju­gos­la­vi­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Da­naš­nja po­bje­da pro­tiv Tur­ske uje­di­ni­la je Hr­vat­sku, pi­šu me­di­ji. Ali ju je pri­je to­ga uje­di­ni­lo i op­će od­ba­ci­va­nje ape­la ne­kih udru­ga za pov­la­če­nje pje­sme “Li­je­pa li si” kao pje­sme hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Po­no­vit ću što sam jed­nom na­pi­sao o odre­đe­nom bro­ju sta­nov­ni­ka ko­ji­ma baš ni­ma­lo ne tre­ba za­vi­dje­ti. Oni ni­kad ovu dr­ža­vu ni­su že­lje­li, ali se sva­ko ju­tro u njoj bu­de kao po­kraj mr­skog brač­nog dru­ga, pri­si­lje­ni su gle­da­ti nje­zi­ne sim­bo­le ko­ji im bo­du oči, slu­ša­ti pje­sme ko­je im pa­ra­ju uši, či­ta­ti i slu­ša­ti ri­je­či iz nje­zi­na je­zi­ka ko­je su ne­kad bi­li za­bra­ni­li oni ili nji­ho­vi bi­olo­ški i ide­olo­ški pre­ci, tr­pje­ti nje­zi­ne sport­ske tri­jum­fe... Ne­dav­no je Slav­ko Gol­d­ste­in u in­ter­v­juu za špa­njol­ski El Pa­is re­kao da je on ju­gos­la­ven­ski pi­sac. Pa bi mu se mo­glo re­ći da ide u tu svo­ju Ju­gos­la­vi­ju da je ima, ali je ne­ma,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.