HDZ I SDP U PRE­ŠUT­NOM SU DO­GO­VO­RU OKO TO­LE­RI­RA­NJA HU­LI­GANS­TVA

Vecernji list - Hrvatska - - Ak­tu­al­no -

No, ni­je po­li­ci­ja još bi­la ni uhi­ti­la sve hu­li­ga­ne zbog ko­jih je pre­ki­nu­ta utak­mi­ca Če­ška – Hr­vat­ska, a in­ter­ne­tom se pro­ši­rio plan za no­ve hu­li­gan­ske ne­re­de, na pred­sto­je­ćoj utak­mi­ci pro­tiv Špa­njol­ske. MUP je fran­cu­skoj po­li­ci­ji po­nu­dio da iz Hr­vat­ske ot­pu­tu­je još 30 po­li­ca­ja­ca ko­ji bi po­mo­gli u spre­ča­va­nju ne­re­da, ali Fran­cu­zi to ni­su pri­hva­ti­li pa kao is­po­moć os­ta­je tim s osam hr­vat­skih ne­na­oru­ža­nih po­li­ca­ja­ca, bez ov­las­ti za uhi­ći­va­nje.

Ne­ma ve­ze s or­ju­na­ši­ma

Uo­či sa­mog od­la­ska na Eu­ro, MUP je u Fran­cu­sku dos­ta­vio po­pis s 326 ime­na hr­vat­skih “na­vi­ja­ča” za ko­je se vje­ru­je da bi mo­gli iz­a­zva­ti ne­re­de. Pra­vo­moć­na rje­še­nja za­bra­ne ima­ju 183 na­vi­ja­ča, a u po­li­cij­skim po­da­ci­ma o oso­ba­ma i do­ga­đa­ji­ma ve­za­nim uz sport­ska na­tje­ca­nja evi­den­tri­ano je njih 145. Zbog ne­re­da u Fran­cu­skoj, pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić pred­lo­ži­la je iz­van­red­no sa­zi­va­nje sjed­ni­ce Vla­de. – Pri­pre­mi­ti iz­vješ­će o do sa­da iz­re­če­nim sank­ci­ja­ma. Tko ne­ko­me da­je pra­vo da zbog su­ko­ba s Ma­mi­ćem uni­šta­va hr­vat­sku re­pre­zen­ta­ci­ju. Si­gu­ran sam da 99 pos­to na­vi­ja­ča to ne že­li – re­kao je mi­nis­tar pra­vo­su­đa An­te Špr­lje. – Ovaj do­ga­đaj ne tre­ba stav­lja­ti u kon­tekst do­dat­nih ne­pri­ja­telj­stva i su­ko­ba ko­je­kak­vih sku­pi­na, u smis­lu us­ta­še, par­ti­za­ni, or­ju­na­ši... Is­klju­či­vo se ra­di o su­ko­bu Hr­vat­skog no­go­met­nog sa­ve­za i sku­pi­ne na­vi­ja­ča – na­gla­ša­va mi­nis­tar Vla­ho Ore­pić. Pred­sjed­ni­ca tra­ži da na dnev­nom re­du sjed­ni­ce Vla­de bu­du i iz­mje­ne Za­ko­na o spre­ča­va­nju ne­re­da na šport­skim na­tje­ca­nji­ma i stro­že kaz­ne za iz­gred­ni­ke. – Ni­je mi jas­no za­što ne­ma smrt­ne kaz­ne – iro­nič­no će Da­vo­rin Ka­ra­čić, od­vjet­nik ko­ji zas­tu­pa na­vi­jač­ke sku­pi­ne. – Pro­blem pos­to­ji, ali oni ko­ji bi ga tre­ba­li rje­ša­va­ti ne­ma­ju bla­ge ve­ze. Da­ka­ko da tre­ba oš­tro kaž­nja­va­ti, ali za bit­ne pre­kr­ša­je, a ne da ve­ća kaz­na bu­de ako ste sje­di­li na kri­vom stol­cu, ne­go ako poč­ne­te uda­ra­ti čo­vje­ka do se­be. Ovaj sus­tav je pro­izveo na­vi­ja­ča kao de­žur­nog kriv­ca – ka­že Ka­ra­čić, na­gla­siv­ši da nit­ko od na­vi­ja­ča Di­na­ma ni­je od­go­vo­ran za ono što se do­go­di­lo u Fran­cu­skoj. Na­jav­lju­je i tuž­be zbog po­pi­sa ko­ji se po­ja­vio na in­ter­ne­tu, a na ko­jem su kao kriv­ci za ne­re­de na­ve­de­na i dvo­ji­ca di­na­mo­va­ca ko­ji su bi­li u Za­gre­bu. – Evi­dent­ni pro­pus­ti u or­ga­ni­za­ci­ji sa si­gur­nos­nog as­pek­ta, uz pu­nu in­for­ma­ci­ju što se spre­ma, ni­su oprav­da­nje za još je­dan hu­li­gan­ski iz­gred. Pri to­me tre­ba iz­bje­ći se­lek­ti­ra­nje i dru­gih ra­sis­tič­kih i fa­šis­tič­kih is­pa­da. Tu mis­lim na sve na­cis­tič­ke i us­ta­ške pro­vo­ka­ci­je, uzvi­ki­va­nja, ra­di ko­jih Ue­fa po tko zna ko­ji put kaž­nja­va Hr­vat­sku. Sjed­ni­ce i sas­tan­ci ne po­ma­žu, ne­go pri­mje­na za­ko­na i na­po­kon sud­ske pre­su­de ko­je će eli­mi­ni­ra­ti hu­li­ga­ne – ko­men­tar je biv­šeg mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va Ran­ka Os­to­ji­ća na ne­re­de.

Div­lja­nje hr­vat­skih hu­li­ga­na u Fran­cu­skoj i žes­to­ke re­ak­ci­je ko­je su us­li­je­di­le na­kon ovog sra­mot­nog či­na, po­ka­za­le su svu bi­je­du hr­vat­ske po­li­ti­ke i no­go­me­ta. Što su po­si­ja­li, to sa­da ža­nju. Da ne bi bi­lo za­bu­ne, o Mo­dri­ću i deč­ki­ma mis­li­mo sve naj­bo­lje. Ali, no­go­met­no vod­stvo ni­ka­ko ni­je ne­vi­no u ci­je­loj pri­či. Kao što ni­je ne­vi­na ni po­li­ti­ka ko­ja ni­je na­čel­no rje­ša­va­la pro­blem hu­li­gans­tva ne­go ga je čes­to ko­ris­ti­la za po­li­ti­kant­ske ci­lje­ve. Pos­tup­ci hr­vat­skih hu­li­ga­na u Fran­cu­skoj ni­čim se ne mo­gu oprav­da­ti i zas­lu­žu­ju sva­ku osu­du. Ni­jed­na utak­mi­ca ni­je po­god­na za raz­ra­ču­na­va­nje iz­me­đu Zdrav­ka Ma­mi­ća i ne­za­do­volj­nih na­vi­ja­ča, a po­naj­ma­nje je to vr­lo važ­na utak­mi­ca na Eu­rop­skom pr­vens­tvu. La­ko se sa­da slo­ži­ti s po­li­ti­ča­ri­ma ko­ji sa svih stra­na osu­đu­ju hu­li­gans­tvo. Pro­blem je što ta is­ta po­li­ti­ka već de­set­lje­ći­ma to­le­ri­ra što ne­ki dru­gi “hu­li­ga­ni” vo­de Hr­vat­ski no­go­met­ni sa­vez i mal­tre­ti­ra­ju jav­nost. Hu­li­ga­ni u Fran­cu­skoj

Ka­ra­mar­ko je mo­rao oti­ći, a Ma­mi­ća se to­le­ri­ra iako je nje­gov kri­men pu­no ve­ći

ba­ca­ju ba­klje i pe­tar­de, dok “hu­li­ga­ni” u struk­tu­ra­ma hr­vat­skog no­go­me­ta već go­di­na­ma ver­bal­no i fi­zič­ki na­pa­da­ju ne­is­to­miš­lje­ni­ke. Is­te po­ja­ve tre­ba osu­di­ti na is­ti na­čin. U po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko tje­da­na s pra­vom smo tra­ži­li od­la­zak To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka za­to što se ni­je dr­žao ne­kih nor­mal­nih stan­dar­da ko­je že­li­mo us­pos­ta­vi­ti u hr­vat­skoj po­li­ti­ci. Me­đu­tim, već go­di­na­ma to­le­ri­ra­mo da Zdrav­ko Ma­mić vla­da hr­vat­skim no­go­me­tom iako ima oz­bilj­nih pro­ble­ma sa za­ko­nom. A nje­gov je kri­men pu­no ve­ći od Ka­ra­mar­ko­va. Pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de je oti­šao, a Ma­mić je još uvi­jek ne­do­dir­lji­vi gaz­da hr­vat­skog no­go­me­ta. HDZ i SDP se ni­su do­go­vo­ri­li sa­mo oko sra­mot­nog iz­bo­ra us­tav­nih su­da­ca, ne­go su oči­to u pre­šut­nom do­go­vo­ru oko to­le­ri­ra­nja no­go­met­nog hu­li­gans­tva. Va­tre­ni su, dak­le, ne­vi­ne žr­tva su­ko­ba dva­ju hu­li­gans­ta­va i pri­mi­ti­vi­za­ma. Ža­los­no je što je po­li­ti­ka do sa­da to­le­ri­ra­la i jed­no i dru­go ne­po­šti­va­nje za­ko­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.