Na­vi­jač­kom te­ro­ru sa­da mo­ra do­ći kraj

No­go­met­ni po­gla­vi­ce htje­li su dr­ža­vu u dr­ža­vi, a dr­žav­ni su po­gla­va­ri na to pris­ta­ja­li bo­je­ći se pro­zi­va­nja za dik­ta­tor­ske me­to­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pre­du­go su sport­ske i po­li­tič­ke vlas­ti tro­ši­le vri­je­me na raz­dva­ja­nje pros­to­ra svo­jih utje­ca­ja, umjes­to da su gra­di­le zid protiv div­lja­ka Slav­ni pi­sac Al­bert Ca­mus ni­je mo­gao mis­li­ti na hr­vat­ske na­vi­jač­ke hor­de kad je smiš­ljao epi­taf za po­s­ljed­nje po­či­va­li­šte na­sil­ni­ka svih vr­sta i bo­ja: “Div­ljaš­tvo ni­kad ni­je pri­vre­me­no”! Tko još na Mal­ti, pri­je de­se­tak go­di­na, ni­je ra­zu­mio da u “na­vi­jač­kom” lu­di­lu ima sis­te­ma i da se ob­na­lja na te­ku­ćoj tra­ci svih vr­sta po­pust­lji­vos­ti, ne mo­že danas pra­ti ru­ke od od­go­vor­nos­ti za naj­no­vi­je div­lja­nje.

Na­si­lje bez gra­ni­ca

Tko je sve fi­zič­ki od­go­vo­ran, ko­ja li­ca i s kak­vim bi­ogra­fi­ja­ma, to je na raz­li­či­tim služ­ba­ma da ko­nač­no ski­nu ma­ske s nji­ho­vih li­ca. Stvar je pos­ta­la su­vi­še oz­bilj­na kad jed­na moć­na, ta­len­ti­ra­na mom­čad mo­ra stra­ho­va­ti ho­će li bi­ti iz­ba­če­na s Eu­rop­sko­ga pr­vens­tva, kad se jed­na dr­ža­va tre­se od ne­mo­ći da se obra­ču­na sa ša­či­com hu­li­ga­na i kad se je­dan na­rod mo­ra cr­ve­nje­ti, jer s nje­go­vim li­cem div­lja­ci bri­šu pod. Tim se pu­tem ne mo­že da­lje; Hr­vat­ska zbog no­go­me­ta do­la­zi na stu­po­ve srama, a Hr­va­ti u mi­ru gu­be sim­pa­ti­je ko­je su te­ško stje­ca­li u vri­je­me ra­ta. Na­kon Sa­int-Eti­en­nea, kuc­nuo je čas da hr­vat­ske vlas­ti, po­li­tič­ke i sport­ske, a ne sa­mo Ue­fa i nje­na dis­ci­plin­ska ti­je­la, ko­nač­no kre­nu u za­ko­nit obra­čun s gru­pa­ma ko­je ne slu­že ni spor­tu, ko­ji to­bo­že vo­le, ni zem­lji ko­ju va­ni, to­bo­že, pred­stav­lja­ju. Zna­lo se ot­pri­je da u na­si­lju ne­ma ra­zu­ma; po­ka­zu­je se da na­sil­ni­ci ne­ma­ju ni trun­ke emo­ci­ja: nji­ma ni bol uzor­no­ga ka­pe­ta­na Sr­ne, ni nje­go­ve su­ze dok je slu­šao za­jed­nič­ku “Li­je­pu na­šu”, ni­su do-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.