‘Si­gur­nja­ci’ pe­ru ru­ke, naj­av­lje­ni no­vi ne­re­di, što ako se ka­os nas­ta­vi?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net

volj­no sve­te da pres­ta­nu ra­za­ra­ti sport­sko vi­teš­tvo “svo­jih” igra­ča, ru­ši­ti nji­hov trud i po­ni­ža­va­ti nes­por­ni ta­lent jed­ne mom­ča­di ko­joj za vi­so­ke, mo­žda i naj­vi­še, do­me­te ne­dos­ta­je baš ono što im tak­vi “na­vi­ja­či” odu­zi­ma­ju: po­zi­tiv­ne emo­ci­je! Igra­ti pred praz­nim tri­bi­na­ma, stri­je­pi­ti što će s tri­bi­na do­ći kad ni­su praz­ne, obla­či­ti na­sil­no dres cr­ne ov­ce u druš­tvu sport­skih ja­nja­ca iz dru­gih na­ci­ja, pro­izvo­di am­bi­jent ko­ji ote­ža­va us­pon na vi­si­ne, ko­ji­ma va­tre­ni, s ob­zi­rom na svoj po­ten­ci­jal, smi­ju le­gi­tim­no te­ži­ti. Ako su (pra­vi) na­vi­ja­či 12. igrač jed­ne mo­ča­di, hr­vat­ska vr­sta naj­češ­će igra s igra­čem ma­nje: ili ne­ma na­vi­ja­če, ili im “na­vi­ja­nje” pred­stav­lja vi­še uteg na no­ga­ma ne­go­li ohra­bre­nje u sr­ci­ma. No­go­met bez emo­ci­ja ni­je nego po­la no­go­me­ta. Pre­du­go su sport­ske i po­li­tič­ke vlas­ti u is­toj dr­ža­vi tro­ši­le vri­je­me da bi raz­dvo­ji­le pros­to­re svo­jih utje­ca­ja, umjes­to da za­jed­nič­ki po­di­žu ne­pre­laz­ni zid za sve vr­ste “na­vi­jač­kih div­lja­ka”. No­go­met­ni su po­gla­vi­ce htje­li dr­ža­vu u dr­ža­vi, dr­žav­ni su po­gla­va­ri pris­ta­ja­li da no­go­met bu­de dr­ža­va iz­van nji­ho­ve dr­ža­ve; na tak­vo­me ne­po­vje­re­nju dvi­ju vlas­ti, na­vi­jač­ke su hor­de te­ro­ri­zi­ra­le sve oko se­be, naj­vi­še sam no­go­met, i stva­ra­le pro­blem Hr­vat­ske u Eu­ro­pi. Pla­ne­tar­no po­pu­lar­ni no­go­met po­t­vr­đi­vao se kao do­bar me­dij kroz ko­ji se us­pješ­no ši­ri­la sli­ka hr­vat­sko­ga (na­vi­jač­kog) ek­s­tre­miz­ma. A od no­go­me­ta do politike sa­mo je ma­li ko­rak.

Tko se sve igra va­trom?

Duh je iz­i­šao iz bo­ce, i ne­će se sam od se­be vra­ti­ti. Kad se to do­go­di­lo Mar­ga­ret That­c­her s nje­nim na­vi­ja­či­ma, ni­je se pla­ši­la da će je pro­gla­si­ti ne­de­mo­krat­skim dr­žav­ni­kom kad je upo­tri­je­bi­la sva za­ko­ni­ta sred­stva da očis­ti no­go­met od na­sil­ni­ka. U nje­noj zem­lji danas ne­ma ogra­da iz­me­đu igra­ča i na­vi­ja­ča: sru­ši­li su ih po­li­ci­ja i sud­stvo. Za­što se hr­vat­ske vlas­ti to­li­ko pla­še is­toč­no­ga gri­je­ha “dik­ta­tor­skih” me­to­da kad ima­ju pred so­bom, i protiv se­be, pra­vi te­ror? Vri­je­me je, pos­li­je sve­ga, da no­go­met­ni čel­ni­ci pres­ta­nu bra­ni­ti “dr­ža­vu u dr­ža­vi”, a po­li­tič­ke vlas­ti za ko­nač­nu ak­ci­ju i protiv na­sil­ni­ka u no­go­me­tu, ali i protiv afe­ra ko­je hra­ne (ne oprav­da­va­ju) na­sil­nič­ko po­na­ša­nje. Mo­gu na­vi­ja­či sva­kod­nev­no, ako ima­ju vre­me­na, de­mons­tri­ra­ti is­pred ure­da Z. Ma­mi­ća i D. Šu­ke­ra, ako stvar­no mis­le da su im ote­li Di­na­mo i re­pre­zen­ta­ci­ju, ili su­tra na Po­lju­du, kad shva­te da su im no­vi vla­da­ri Haj­du­ka kon­fis­ci­ra­li klub. To bi bi­la de­mo­kra­ci­ja, što­god tko mo­gao mis­li­ti o (ne) ute­me­lje­nos­ti nji­ho­vih zah­tje­va. Ono što su pri­je na­pra­vi­li na Mal­ti i u Mi­la­nu i sa­da u Sa­int-Eti­en­neu je na­vi­jač­ki te­ror na ko­ji dr­ža­va, čak i u sta­nju u ko­jem se na­la­zi, ne mo­že vi­še za­tva­ra­ti oči. Ni na ovak­vim na­vi­jač­kim me­ci­ma ne­ma (još) ime­na; sve dok služ­be, ko­je pos­to­je da bi ot­kri­va­le pot­pi­se i pot­pis­ni­ke, ne obja­ve tko se sve igra va­trom oko va­tre­nih, suz­dr­ža­nost je maj­ka mu­dros­ti. Su­oče­ne s no­vom ele­men­tar­nom ne­po­go­dom, na­še će vlas­ti naj­bo­lje uči­ni­ti da udru­že sna­ge ka­ko bi za­jed­nič­ki do­ka­za­le da div­ljaš­tvo (na­ših na­vi­ja­ča) mo­že ipak bi­ti pri­vre­me­no. Već du­gi niz go­di­na Hr­vat­ski no­go­met­ni sa­vez za­ni­ma sa­mo je­dan klub, i to Di­na­mo Za­greb. Su­dač­ka or­ga­ni­za­ci­ja, pa i ne­ki klu­bo­vi, asis­ten­ti su mo­dri­ma da lak­še do­đu do svo­jih ci­lje­va Ba­klje ba­če­ne u St. Eti­en­neu su za­pra­vo ba­klje na lik i dje­lo Zdrav­ka Ma­mi­ća. Nje­gov ap­so­lu­ti­zam i dik­ta­tu­ra, u ko­joj je naj­vi­še stra­dao Haj­duk, za­maš­njak su huliganima za or­gi­ja­nje Ve­li­ki je pro­blem što Za­kon o spor­tu ni­je do­bar, te što se Za­kon o spre­ča­va­nju ne­re­da na sport­skim te­re­ni­ma ne pro­vo­di kva­li­tet­no. Zbog to­ga se huliganima ni­ka­ko ne mo­že sta­ti na kraj HNS je i pri­je Eura imao ve­li­kih pro­bel­ma s huliganima. A Da­vor Šu­ker kao pred­sjed­nik sa­ve­za ni­je do­volj­no ra­dio na kom­plet­noj no­go­met­noj ba­zi. S Haj­du­kom, ko­ji je dru­gi klub u dr­ža­vi, kon­tak­ti ne pos­to­je Fran­cu­ska po­li­ci­ja i or­ga­ni­za­to­ri Eura ve­li­ki su kriv­ci što je to­li­ko pi­ro­teh­ni­ke une­se­no na sta­di­on, što gle­da­te­lji ni­su do­volj­no do­bro pre­gle­da­ni Tre­ba ot­kri­ti tko fi­nan­ci­ra te hu­li­ga­ne. A od­go­vor na to pi­ta­nje mo­že ima­ti je­di­no na­ša krim-po­li­ci­ja. Sve što se ra­di je sa­mo ga­še­nje po­ža­ra Oz­ren Mar­šić Glav­ni “si­gur­nja­ci” HNS-a Miroslav Mar­ko­vić i Kre­ši­mir An­to­lić ne zna­ju je­su li hu­li­ga­ni ko­ji su iz­a­zva­li ne­red u Sa­int-Eti­en­neu pri­ve­de­ni, ne zna­ju pro­vo­de li se u Hr­vat­skoj oba­vi­jes­ni raz­go­vo­ri, ali su pre­pri­ča­li što su po­du­ze­li. Pri­je to­ga je još jed­nom HNS u svom pri­op­će­nju “oprao” dr­ža­vu što se već go­di­na­ma ne že­li obra­ču­na­ti s huliganima. Mar­ko­vić je de­talj­no objas­nio ti­jek pri­pre­ma za utak­mi­cu s Če­škom.

Tko ih fi­nan­ci­ra?

– Ras­po­la­ga­li smo in­for­ma­ci­ja­ma da će dio hu­li­ga­na po­ku­ša­ti pre­ki­nu­ti utak­mi­cu. Uoči utak­mi­ce, tri dana pri­je, de­talj­no i fo­to­graf­ski opi­sa­li smo što će se do­go­di­ti i dos­ta­vi­li to Rav­na­telj­stvu po­li­ci­je. Dva dana pri­je upoz­na­li smo s ti­me i Ue­fu, is­ti dan oba­vi­jes­ti­li smo i fran­cu­sku po­li­ci­ju i sve re­le­vant­ne služ­be. Dan uoči utak­mi­ce odr­žan je si­gur­nos­ni sas­ta­nak na ko­jem smo sve de­talj­no upoz­na­li sa svi­me što se pla­ni­ra na toj utak­mi­ci. Ras­po­la­ga­li smo ja­ko do­brim in­for­ma­ci­ja­ma, sve je to po­nov­lje­no i na dan utak­mi­ce. Pri­je po­čet­ka utak­mi­ce smo s de­le­ga­tom utak­mi­ce po­di­je­li­li in­for­ma­ci­je da je ve­lik dio pri­pad­ni­ka ul­tra­sku­pi­na ušao na tri­bi­nu na ko­joj su se na­la­zi­li hr­vat­ski na­vi­ja­či, što je i fo­to­do­ku­men­ti­ra­no. U po­lu­vre­me­nu smo do­bi­li in­for­ma­ci­ju da će toč­no u 85. mi­nu­ti bi­ti pre­ki­nu­ta utak­mi­ca zbog upo­ra­be pi­ro­teh­ni­ke i po­ku­ša­ja ula­ska u te­ren. Vi­dje­li ste kor­don po­li­ci­je, na­kon če­ga je došlo do uba­ci­va­nja ra­ke­ta – ka­zao je Mar­ko­vić. An­to­lić je po­ru­čio što bi po­li­ci­ja tre­ba­la ra­di­ti. – Hr­vat­ska po­li­ci­ja tre­ba se ti­me ba­vi­ti 365 dana u go­di­ni, za što ima ka­pa­ci­te­te i is­kus­tvo, pre­dvi­đe­na je ci­je­la gru­pa lju­di ko­ja se ba­vi na­vi­jač­kim sku­pi­na­ma. Mi se ba­vi­mo po­s­lje­di­ca­ma, a ne uz­ro- kom. Do du­bo­ko u noć ana­li­zi­ra­li smo sli­ke, po­pu­la­ci­ja je iz­me­đu 18 i 25 go­di­na. Tre­ba ot­kri­ti tko to fi­nan­ci­ra, to je­di­no mo­že od­go­vo­ri­ti krim-po­li­ci­ja. Sve što su ra­di­li bi­lo je ga­še­nje po­ža­ra, i ovo što se ra­di sa­da je ga­še­nje po­ža­ra. Ko­li­ko se na­vi­ja­ča sa za­bra­na­ma ni­je ja­vi­lo sa za­štit­nom mje­rom, to ge­ne­ri­ra no­vi pre­kr­šaj. Pos­to­ji C ka­te­go­ri­ja hu­li­ga­na, po­li­ci­ja je mo­gla s nji­ma obav­lja­ti raz­go­vo­re, pri­je su tre­ba­li bi­ti iz­vi­di ko­ji su to vo­đe ko­ji or­ga­ni­zi­ra­ju pu­to­va­nje. Fran­cu­ska po­li­ci­ja je dje­lo­mič­no spri­je­či­la puno ve­ći cir­kus, os­ta­je ne­jas­no za­što ni­je bi­lo in­ter­ven­ci­je na tri­bi­ni – re­kao je An­to­lić. Stra­nim no­vi­na­ri­ma je po­t­vr­dio da se to ra­di u svr­hu od­la­ska vod­stva Hr­vat­skog nogometnog sa­ve­za s čel­nih mjes­ta. – To je bor­ba protiv vod­stva HNS-a, ali HNS je le­gal­na ins­ti­tu­ci­ja. Oti­šao bih i ko­rak da­lje, ovo ima obi­ljež­ja odre­đe­ne vr­ste te­ro­riz­ma. Na­pad na re­pre­zen­ta­ci­ju je na­pad na dr­ža­vu – do­dao je An­to­lić. Mar­ko­vić ni­je že­lio po­t­vr­du da se slič­na ak­ci­ja spre­ma i za utak­mi­cu sa Špa­njol­skom.

Na­vi­ja­nje je pos­ta­lo uteg na no­ga­ma igra­ča, umjes­to da je ohra­bre­nje u sr­ci­ma Mal­ta, Mi­la­no, Sa­in­tEti­en­ne... to je na­vi­jač­ki te­ror pred ko­jim dr­ža­va ne smi­je za­tva­ra­ti oči

Tor­ci­da je to naj­a­vi­la

– U po­sje­du smo in­for­ma­ci­ja o do­ga­đa­ji­ma ko­ji pred­sto­je, po­di­je­lit će­mo te in­for­ma­ci­je s na­šom i fran­cu­skom po­li­ci­jom – re­kao je Mar­ko­vić. Nit­ko ni­je že­lio re­ći da je Tor­ci­da na­pra­vi­la pre­kid, ali An­to­lić je dao jas­ne naz­na­ke. – Mi smo od iz­vo­ra iz na­vi­jač­ke po­pu­la­ci­je, pa ta­ko i iz Tor­ci­de, do­bi­li odre­đe­ne in­for­ma­ci­je. Ne­ću tvr­di­ti da je to na­pra­vi­la Tor­ci­da ili ne­ka dru­ga sku­pi­na, ali vo­de­ći se in­for­ma­ci­ja­ma ko­je smo do­bi­li, mo­že se re­ći da je Tor­ci­da to naj­a­vi­la.

Ve­lik dio pri­pad­ni­ka ul­tra­sku­pi­na ušao je na tri­bi­nu s na­vi­ja­či­ma, sve je fo­to­do­ku­men­ti­ra­no Fran­cu­ska po­li­ci­ja spri­je­či­la je puno ve­ći cir­ku,s ali ne­jas­no je za­što ni­je in­ter­ve­ni­ra­la

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Na­sil­ni­ci­ma ni su­ze ka­pe­ta­na Da­ri­ja Sr­ne ni­su do­volj­no sve­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.