To­lu­šić: Ka­ra­mar­ko mo­ra oti­ći!

Po­bu­na u HDZ-u: Ve­čer uoči ru­še­nja Vla­de, But­ko­vić je mo­lio Ka­ra­mar­ka ne­ka od­go­di gla­sa­nje o opo­zi­vu Ore­ško­vi­ća na se­dam dana. Šef je bio ne­umo­ljiv

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Iva Pu­ljić-Še­go Sa­da je sa­mo pi­ta­nje ka­ko će se iz­a­bra­ti no­vi pred­sjed­nik HDZ-a, bu­du­ći da je ma­lo vre­me­na i da u ruj­nu sli­je­de no­vi iz­bo­ri U HDZ-u je kre­nu­la pra­va po­bu­na protiv To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka. Do­mi­nan­tan je stav da šef HDZ-a mo­ra pod­ni­je­ti os­tav­ku na­kon što je in­zis­ti­rao na ru­še­nju Vla­de, a ni­je us­pio sas­ta­vi­ti no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu. Tomislav To­lu­šić, pot­pred­sjed­nik HDZ-a i teh­nič­ki mi­nis­tar, ju­čer je pr­vi za Ve­čer­nji list jav­no re­kao da Ka­ra­mar­ko tre­ba oti­ći s mjes­ta pred­sjed­ni­ka stran­ke. Nes­luž­be- no doz­na­je­mo da će ta­kav stav na sjed­ni­ci Pred­sjed­niš­tva, ko­ja bi tre­ba­la bi­ti u po­ne­dje­ljak, za­uze­ti i pot­pred­sjed­nik Oleg But­ko­vić, pot­pred­sjed­ni­ca Iva­na Ma­le­tić i za­mje­nik Mi­li­jan Br­kić ko­ji se pr­vi us­pro­ti­vio ru­še­nju Vla­de. Ri­ječ je o lju­di­ma iz sa­mog vr­ha HDZ-a, a To­lu­šić i But­ko­vić pot­pred­sjed­ni­ci su iz­a­bra­ni s naj­ve­ćim bro­jem gla­so­va de­le­ga­ta. I dio ute­me­lji­te­lja HDZ-a ju­čer je jav­nim pi­smom za­tra­žio Ka­ra­mar­ko­vu os­tav­ku u HDZ-u. – Ka­ra­mar­ku smo da­li po­vje­re­nje da pres­lo­ži par­la­men­tar­nu ve­ći­nu i sas­ta­vi no­vu Vla­du, ali u to­me ni­je us­pio. Za­to sma­tram da sa­da tre­ba pod­ni­je­ti os­tav­ku – re­kao je To­lu­šić. HDZ se, nas­ta­vio je, od­mah mo­ra po­če­ti pri­pre­ma­ti za par­la­men­tar­ne iz­bo­re, ko­ji se oče­ku­ju po­čet­kom ruj­na. – Ne smi­je­mo kas­ni­ti ni mi­nu­te – re­kao je To­lu­šić. Po­zvao je i še­fa Sa­bo­ra Želj­ka Re­ine­ra da što pri­je sta­vi na dnev­ni red gla­sa­nje o zah­tje­vu ve­ći­ne za ras­pu­šta­nje parlamenta. Lju­di iz Pred­sjed­niš­tva HDZ-a kons­ter­ni­ra­ni su či­nje­ni­com da ih je Ka­ra­mar­ko laž­no uvje­ra­vao da ima no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu. – Vje­ro­vao sam mu jer je on moj šef, pred­sjed­nik je HDZ-a, a sa­da ne mo­gu vje­ro­va­ti da je go­vo­rio ne­is­ti­nu – re­kao nam je je­dan član Pred­sjed­niš­tva. Osim lju­di iz vod­stva HDZ-a, nas­ta­vio je naš su­go­vor­nik, Ka­ra­mar­ko je svo­jom ilu­zi­jom us­pio ob­ma­nu­ti i pe­de­se­tak lju­di na Klu­bu zas­tup­ni­ka HDZ-a. Doz­na­je­mo da je Oleg But­ko­vić ve­čer uoči iz­gla­sa­va­nja ne­po­vje­re­nja pre­mi­je­ru Ore­ško­vi­ću, uvje­ra­vao Ka­ra­mar­ka ne­ka od­go­di, ma­kar na se­dam dana, ru­še­nje Vla­de. Bio je svjes­tan da HDZ ne­ma no­vu ve­ći­nu, a da ru- še­nje pre­mi­je­ra zna­či no­ve iz­bo­re. Uži krug se sas­tao u jed­nom za­gre­bač­kom ho­te­lu, a But­ko­vić ga je tra­žio: “Še­fe, od­go­di gla­sa­nje”. Ka­ra­mar­ko je bio ne­umo­ljiv i od­go­vo­rio mu je pro­tu­pi­ta­njem: “Šta, bo­jiš se da vi­še ne­ćeš bi­ti mi­nis­tar” – pre­pri­čao nam je svje­dok tog raz­go­vo­ra. Na­jap­surd­ni­je je to što nam iz­vo­ri iz HDZ-a pre­no­se ka­ko na­vod­no u Ka­ra­mar­ko­vu kru­gu i sa­da uvje­ra­va­ju u mo­guć­nost sla­ga­nja no­ve ve­ći­ne. – Čis­ta ira­ci­onal­nost i uto­pi­ja – ka­žu na to na­ši su­go­vor­ni­ci. A doz­na­je­mo da za­mje­nik Br­kić di­že stra­nač­ku voj­sku zbog pri­pre­ma za no­ve iz­bo­re, ali bez Ka­ra­mar­ka. Oče­ku­je se da će Ka­ra­mar­ko sam da­ti os­tav­ku. Ako se to ne do­go­di, u HDZ-u naj­av­lju­ju da će ga smi­je­ni­ti na iz­van­red­nom sa­bo­ru. Sa­da je sa­mo pi­ta­nje ka­ko će se iz­a­bra­ti no­vi pred­sjed­nik HDZ-a, bu­du­ći da u ruj­nu sli­je­de no­vi iz­bo­ri. Dvi­je su op­ci­je. Vje­ro­jat­ni­ja, da se u ro­ku od 30 dana sa­zo­ve iz­van­red­ni sa­bor HDZ-a na ko­jem će de­le­ga­ti bi­ra­ti no­vog pred­sjed­ni­ka ko­ji će ima­ti man­dat do re­dov­nih iz­bo­ra ko­ji sli­je­de unu­tar šest mje­se­ci od par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Ti­je­kom tih mje­sec dana, stran­ku pre­uzi­ma za­mje­nik Mi­li­jan Br­kić. Dru­ga je op­ci­ja da Na­ci­onal­no vi­je­će HDZ-a ras­pi­še iz­bo­re za pred­sjed­ni­ka HDZ-a po na­če­lu je­dan član je­dan glas, što je mo­del bi­ra­nja še­fa HDZ-a. U HDZ-u se kao lju­de ko­ji bi bi­li pri­hvat­lji­vi za no­vog še­fa HDZ-a spo­mi­nju An­drej Plen­ko­vić, Tomislav To­lu­šić, Oleg But­ko­vić, Iva­na Ma­le­tić, Da­mir Je­lić...

Pred­sjed­niš­tvo je kons­ter­ni­ra­no ti­me da je Ka­ra­mar­ko la­gao da ima no­vu ve­ći­nu

HDZ se, re­kao je To­lu­šić, od­mah mo­ra po­če­ti pri­pre­ma­ti za par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Ne smi­je­mo kas­ni­ti ni mi­nu­te

Iva­na Ma­le­tić Eu­ro­par­la­men­tar­ka, struč­nja­ki­nja za fon­do­ve EU, pot­pred­sjed­ni­ca HDZ-a TOMISLAV TO­LU­ŠIĆ

Mi­li­jan Br­kić Mi­je­njat će še­fa do iz­bo­ra no­vog, ne­jas­no je ima li pred­sjed­nič­ke am­bi­ci­je

Oleg But­ko­vić Pot­pred­sjed­nik s naj­ve­ćim bro­jem gla­so­va okre­nut des­nom cen­tru

An­drej Plen­ko­vić Ima me­đu­na­rod­nu ši­ri­nu, pred­stav­ljao bi umje­re­ni i ulju­đe­ni HDZ

Da­mir Je­lić Umje­ren i objek­ti­van, sa­mo­za­ta­jan, ali or­ga­ni­zi­ran, mo­gu­će li­ce no­vog HDZ-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.