Pu­tin: Mi smo žr­tve ne­prav­de

Pred­sjed­nik me­đu­na­rod­nim sport­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma po­ru­ču­je da se mo­ra­ju po­tru­di­ti da na­đu rje­še­nje i oče­ku­je da ru­ske atle­ti­ča­re pus­te na Olim­pij­ske igre

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Še­rić

Vladimir Pu­tin ka­zao je da će osob­no raz­go­va­ra­ti s atlet­skim i olim­pij­skim duž­nos­ni­ci­ma. Na­da se da će ru­ski spor­ta­ši oti­ći na Igre Ru­ski pred­sjed­nik Vladimir Pu­tin ni­je s do­bro­doš­li­com do­če­kao neo­po­zi­vu od­lu­ku Me­đu­na­rod­nog atlet­skog sa­ve­za da se ru­skim atle­ti­ča­ri­ma zbog afe­re s do­pin­gom za­bra­ni na­tje­ca­nje na Olim­pij­skim igra­ma u Rio de Ja­ne­iru. Us­t­vr­div­ši da je ko­ri­šte­nje ne­do­pu­šte­nih sred­sta­va u spor­tu zlo protiv ko­jeg se sva­ka­ko tre­ba bo­ri­ti, on ipak ni­je iz­dr­žao da ne ka­že ka­ko mis­li da je sve ovo ten­den­ci­oz­na ak­ci­ja me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce i me­đu­na­rod­nih sport­skih or­ga­ni­za­ci­ja us­mje­re­na pre­ma Ru­si­ji.

Per­so­ni­fi­ci­ra­na kriv­nja

“Od­lu­ka Me­đu­na­rod­nog atlet­skog sa­ve­za ne­pra­ved­na je pre­ma ru­skim atle­ti­ča­ri­ma. Pos­to­je uni­ver­zal­no priz­na­ti prav­ni prin­ci­pi, a je­dan od njih ka­že da kriv­nja uvi­jek mo­ra bi­ti pre­so­ni­fi­ci­ra­na, a ne ko­lek­tiv­na. Bi li bi­lo pra­ved­no da ci­je­la va­ša obi­telj za­vr­ši u za­tvo­ru za­to što ste vi po­či­ni­li ne­ki zlo­čin?”, pi­tao je Pu­tin i ka­zao da se upra­vo to do­go­di­lo ru­skim al­te­ti­ča­ri­ma – ia­ko su sa­mo ne­ki kri­vi, kaž­nje­ni su svi, bez iz­nim­ke. On iz­ra­zi­tom ne­prav­dom sma­tra či­nje­ni­cu da oni spor­ta­ši ko­ji ne­ma­ju ni­šta s ne­do­pu­šte­nom ra­bo­tom oko do­pin­ga mo­ra­ju tr­pje­ti po­s­lje­di­ce zbog onih ko­ji ni­su po­što­va­li pra­vi­la. “Tak­vo po­na­ša­nje pre­ma spor­ta- ši­ma ko­ji ni­su uči­ni­li ni­šta mo­že se slo­bod­no svr­sta­ti u ne­ci­vi­li­zi­ra­no po­na­ša­nje”, na­gla­sio je Pu­tin. Ia­ko je Svjet­ska an­ti­do­pin­ška agen­ci­ja u svo­me iz­vješ­ću na­ve­la ka­ko ras­po­la­že do­ka­zi­ma da je dr­ža­va iz­rav­no uklju­če­na u po­sao oko do­pin­gi­ra­nja spor­ta­ša, Pu­tin je ju­čer ka­zao da su to be­smis­li­ce za­to što ru­ske vlas­ti ula­žu iz­u­zet­no ve­lik trud u to da ot­kri­ju tko je sve uklju­čen u do­pin­gi­ra­nje spor­ta­ša ka­ko bi dr­ža­va protiv njih mo­gla po­du­ze­ti od­go­va­ra­ju­će za­kon­ske pos­tup­ke. “In­ten­ziv­no se tru­di­mo da suz­bi­je­mo tu po­ja­vu i kaz­ni­mo sve one ko­ji u to­me su­dje­lu­ju. Upra­vo za­to ni­je mi ni­ka­ko jas­no za­što po­s­lje- di­ce mo­ra­ju sno­si­ti i spor­ta­ši ko­ji s ti­me ne­ma­ju ni­kak­ve ve­ze. To mi je pot­pu­no ne­ra­zum­lji­vo”, ka­zao je Pu­tin i iz­ra­zio na­du da će Me­đu­na­rod­ni atlet­ski sa­vez ipak po­ka­za­ti vo­lju da iz­na­đe na­čin i omo­gu­ći tim ru­skim atle­ti­ča­ri­ma da ipak su­dje­lu­ju na Olim­pij­skim igra­ma u Ri­ju. Naj­a­vio je da će osob­no raz­go­va­ra­ti s naj­vi­šim duž­nos­ni­ci­ma u Me­đu­na­rod­nom atlet­skom sa­ve­zu i u Svjet­skoj an­ti­do­pin­škoj agen­ci­ji. “Na­dam se da će ra­zu­mje­ti što im že­lim re­ći i da će od­go­vor o nas­tu­pa­nju ru­skih atle­ti­ča­ra ko­ji oče­ku­je­mo od Me­đu­na­rod­nog olim­pij­skog od­bo­ra bi­ti po­zi­ti­van i u na­šu ko­rist”, za­klju­čio je Pu­tin ia­ko je po­pri­li­čan broj svjet­skih atlet­skih duž­nos­ni­ka već otvo­re­no ka­zao ka­ko su Ru­si je­di­ni i is­klju­či­vi krivac za to što su nji­ho­vi atle­ti­ča­ri is­klju­če­ni s Olim­pij­skih iga­ra i ka­ko bi tre­ba­li pres­ta­ti okriv­lja­va­ti dru­ge za ono što su sa­mi uči­ni­li.

Pri­kri­ve­ne pri­jet­nje

“Vje­ru­jem da svi mi gri­je­ši­mo, pa i oni ko­ji do­no­se tak­ve ne­pra­ved­ne od­lu­ke”, ka­zao je ru­ski pred­sjed­nik iz­me­đu re­do­va naz­na­čiv­ši da bi te gre­ške pod sva­ku ci­je­nu i u naj­kra­ćem ro­ku tre­ba­le bi­ti is­prav­lje­ne, što se mo­že pro­tu­ma­či­ti i kao pri­kri­ve­na pri­jet­nja. O to­me ko­li­ko je sve oz­bilj­no go­vo­ri i či­nje­ni­ca da je Vladimir Pu­tin o ci­je­lom tom slu­ča­ju na­du­go go­vo­rio. Na­dao se da će Me­đu­na­rod­ni atlet­ski sa­vez po­vu­ći svo­ju od­lu­ku o za­bra­ni nas­tu­pa ru­skim spor­ta­ši­ma na­kon pi­sma ko­je je pred­sjed­ni­ku to­ga ti­je­la lor­du Se­bas­ti­anu Co­eu pos­lao ru­ski mi­nis­tar spor­ta Vi­ta­lij Mut­ko. U pi­smu je Ru­si­ja da­la jam­s­tva da in­ten­ziv­no ra­di na is­ko­rje­nji­va­nju do­pin­ga i da u to­me ti­jes­no su­ra­đu­je sa Svjet­skom an­ti­do­pin­škom agen­ci­jom.

Pred­sjed­nik Pu­tin gnje­van je zbog od­lu­ke o ru­skim atle­ti­ča­ri­ma

Marija Ša­ra­po­va Pu­tin je stao iza spor­ta­ši­ce ko­ja je “pa­la” zbog me­la­do­ni­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.