Pla­ni­ra­li na­pa­de za utak­mi­ce bel­gij­skog ti­ma

Na me­ti su tre­ba­li bi­ti res­to­ra­ni, tr­go­vač­ki cen­tar i po­li­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Ana­li­ti­ča­ri na Bli­skom is­to­ku upo­zo­ra­va­ju da bi pro­pust po­li­ci­je na utak­mi­ci Hr­vat­ska – Če­ška mo­gao ohra­bri­ti te­ro­ris­te vanj­ska@ve­cer­nji.net U an­ti­te­ro­ris­tič­kim ak­ci­ja­ma u Bel­gi­ji u 16 op­ći­na, uklju­ču­ju­ći i glav­ni grad Bruxel­les, pre­tra­že­no je 40 ku­ća i uhi­će­no 12 oso­ba zbog sum­nje da su pla­ni­ra­le no­ve te­ro­ris­tič­ke na­pa­de u toj zem­lji, i to za vri­je­me pri­je­no­sa no­go­met­ne utak­mi­ce bel­gij­ske re­pre­zen­ta­ci­je na Euru. Hit­na an­ti­te­ro­ris­tič­ka ak­ci­ja us­li­je­di­la je na­kon što je u pe­tak 17. lip­nja bel­gij­ska po­li­ci­ja uhi­ti­la i za­dr­ža­la u pri­tvo­ru bel­gij­skog dr­žav­lja­ni­na Ju­se­fa I. zbog sum­nje da je su­dje­lo­vao u te­ro­ris­tič­kim ak­tiv­nos­ti­ma po­ve­za­nim s na­pa­di­ma u Bruxel­le­su.

Na pu­tu 50 te­ro­ris­ta

Ia­ko iz po­li­ci­je do­la­ze štu­re in­for­ma­ci­je, si­gur­no je da je bel­gij­ska po­li­ci­ja po­kre­nu­la te ak­ci­je na­kon što je 15. lip­nja do­bi­la upo­zo­re­nje da su pri­pad­ni­ci te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve na­pus­ti­li Si­ri­ju i upu­ti­li se pre­ma Eu­ro­pi pla­ni­ra­ju­ći iz­vr­ši­ti te­ro­ris­tič­ke na­pa­de u Bel­gi­ji i Fran­cu­skoj, ali i u os­ta­lim europ­skim zem­lja­ma. Bel­gij­ski cen­tar za iz­van­red­ne si­tu­aci­je, ko­ji je od­go­vo­ran za ko­or­di­na­ci­ju si­gur­nos­nih mje­ra, pri­op­ćio je da je upo­zo­re­nje pos­la­no svim po­li­cij­skim sna­ga­ma ši­rom Bel­gi­je da bi se po­ve­ćao stu­panj pri­prav­nos­ti u zem­lji na mak­si­mum ka­ko bi se spri­je­či­li mo­gu­ći no­vi te­ro­ris­tič­ki na­pa­di na tu zem­lju. Oko 50 bo­ra­ca, pri­pad­ni­ka te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve iz Si­ri­je, Li­bi­je i Ira­ka kre­nu­lo je u Eu­ro­pu s de­talj­no pri­prem­lje­nim na­pa­di­ma. Pre­ma oba­vje­štaj­nim po­da­ci­ma, dži­ha­dis­ti su iz Si­ri­je doš­li u Tur­sku, po­tom čam­ci­ma do Grč­ke, odak­le su put nas­ta­vi­li da­lje po­mo­ću kri­jum­ča­ra tzv. bal­kan­skom ru­tom pre­ma za­pad­noj Eu­ro­pi bez pu­tov­ni­ca.

Ako je net­ko na sta­di­on mo­gao uni­je­ti pi­ro­teh­ni­ku, net­ko dru­gi mo­gao bi uni­je­ti bom­be

I bom­be na sta­di­one

Iz Li­bi­je su bro­do­vi­ma kre­nu­li pre­ma ta­li­jan­skoj oba­li. Pre­ma oba­vje­štaj­nim po­da­ci­ma ko­je je do­bi­la Bel­gi­ja, me­đu po­ten­ci­jal­nim me­ta­ma tih te­ro­ris­ta u Bel­gi­ji je i je­dan tr­go­vač­ki cen­tar u Bruxel­le­su, res­to­ra­ni ame­rič­kog lan­ca br­ze hra­ne i po­li­cij­ske pos­ta­je. Glas­no­go­vor­nik Cen­tra za iz­van­red­ne si­tu­aci­je u Bel­gi­ji, Be­no­it Ra­ma­ker, ka­zao je da su te vr­ste me­ta iona­ko pod za­šti­tom, ali da će si­gur­nos­ne mje­re bi­ti do- dat­no po­ve­ća­ne. Osim u Bel­gi­ji, i u Fran­cu­skoj vla­da ve­li­ka za­bri­nu­tost i strah od mo­gu­ćih no­vih te­ro­ris­tič­kih na­pa­da. Da je si­tu­aci­ja oz­bilj­na i alar­mant­na do­ka­zu­je i za­bri­nu­tost fran­cu­skog pre­mi­je­ra Ma­nu­ela Val­l­sa ko­ji je re­kao da Fran­cu­ska či­ni sve što mo­že ka­ko bi spri­je­či­la te­ro­ris­tič­ke na­pa­de, ali da će ih bi­ti još. Ana­li­ti­ča­ri na Bli­skom is­to­ku uvje­re­ni su da će pro­pust fran­cu­ske si­gur­nos­ne služ­be i po­li­ci­je na utak­mi­ci iz­me­đu Hr­vat­ske i Če­ške bi­ti do­dat­ni mo­tiv te­ro­ris­ti­ma, jer ako su na­vi­ja­či mo­gli uni­je­ti pi­ro­teh­nič­ka sred­stva na sta­di­on, ta­da i te­ro­ris­ti mo­gu uni­je­ti bom­be.

REUTERS

Ra­ci­je su pro­ve­de­ne u 16 op­ći­na, uhi­će­no je 12 sum­nji­va­ca

Sr­bi­jan­ski pre­mi­jer A. Vu­čić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.