Brz je put od vo­lje­nog vo­đe do vrit­nja­ka Khu­en-Héder­váryju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na­kon je­dins­tve­nog do­pri­no­sa svjet­skoj po­li­to­lo­gi­ji, a to je iz­um ne­for­si­ra­nog auto­pu­ča protiv svo­je Vla­de u si­tu­aci­ji ka­da si mo­gao vla­da­ti još tri i pol go­di­ne, To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka mak­nut će s li­der­ske po­zi­ci­je u HDZ-u. Us­tra­še­nim vod­stvom stran­ke ši­ri se osje­ćaj eg­zis­ten­cij­ske ugro­že­nos­ti i re­al­no je oče­ki­va­ti ru­še­nje še­fa. Iz po­na­ša­nja nje­go­va bli­skog kru­ga vid­lji­vo je da su shva­ti­li da od te ob­ma­ne o pres­la­ga­nju ne­ma ni­šta. U tu su ilu­zi­ju, pak, sli­je­po vje­ro­va­li jer je ona rje­ša­va­la nji­ho­ve osob­ne in­te­re­se, da os­ta­nu mi­nis­tri, zas­tup­ni­ci ili čla­no­vi vod­stva stran­ke. Na­va­la stra­ha da će i oni bi­ti po­top­lje­ni sa­da ih po­kre­će. I opet pre­ma tra­di­ci­onal­noj HDZo­voj re­cep­tu­ri, to će bi­ti bru­tal­ni obra­čun. Na­tje­cat će se “ju­na­ci” u to­me. Hit­no će odre­za­ti svo­je pup­ča­ne vrp­ce ko­ji­ma su bi­li po­ve­za­ni s Ka­ra­mar­kom i za­po­čet će ci­pe­la­re­nje. Već vi­đe­no. A i ri­ječ je o vi­še-ma­nje is­tim lju­di­ma ko­ji su bi­li u Sa­na­de­ro­vu okru­že­nju. Br­zo se pro­đe put od vo­lje­nog vo­đe do vrit­nja­ka Khu­en-Héder­váryju. Pre­dvid­lji­vo je da će se na pred­sjed­niš­tvu stran­ke za ko­ji dan obra­ču­na­ti sa še­fom. Na­kon to­ga, prem­da još uvi­jek ima ide­ja da bi HDZ mi­ca­njem Ka­ra­mar­ka mo­gao od Mos­ta tra­ži­ti po­vra­tak pre­go­vo­ri­ma, ve­ći­ni je jas­no da su no­vi iz­bo­ri re­al­nost. Dva su sce­na­ri­ja – da pre­ma sta­tu­tu HDZ for­mal­no pre­uz­me za­mje­nik Mi­li­jan Br­kić, što bi bi­lo efi­kas­no rje­še­nje, jer on do­bro poz­na ci­je­lu stra­nač­ku or­ga­ni­za­ci­ju. Na­rav­no, ima on ov­dje kri­vi­ce jer bez nje­go­ve za­šti­te Ka­ra­mar­ko ne bi ta­ko du­go vo­dio HDZ kri­vim pu­tem, no pr­vi se otvo­re­no dis­tan­ci­rao. To mu da­je mo­ral­no pra­vo da pri­vre­me­no pre­uz­me vo­đe­nje stran­ke, do par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, na­kon ko­jih bi HDZ or­ga­ni­zi­rao iz­bo­re za še­fa. Još ja­či glas bi­la je eu­ro­par­la­men­tar­ka Iva­na Ma­le­tić ko­ja je je­di­na u ne­ko­li­ko na­vra­ta pred pred­sjed­niš­tvom Ka­ra­mar­ku u brk skre­sa­la sve i prog­no­zi­ra­la što i ka­kav po­top sli­je­di zbog ne­su­vis­lih po­te­za še­fa. Tre­ći glas je onaj To­mis­la­va To­lu­ši­ća, ko­ji je na kra­ju ipak is­pu­nio oče­ki­va­nja onih ko­ji u nje­mu vi­de po­ten­ci­jal, a ko­ji je sa­da za­tra­žio os­tav­ku Ka­ra­mar­ka. Dru­gi je sce­na­rij da se u krat­kom ro­ku odr­že iz­bo­ri za no­vog še­fa stran­ke. Jed­nom kru­gu lju­di u vr­hu HDZ-a ta je va­ri­jan­ta dra­ža jer na Ka­ra­mar­ka i Br­ki­ća gle­da­ju kao na si­jam­ske bli­zan­ce. Bez ob­zi­ra na taj Br­ki­ćev kri­men što je odr­ža­vao pri­vid o Ka­ra­mar­ko­voj ve­li­či­ni, “or­lu” ni­su pot­kre­sa­na kri­la, po­ka­zao je do­volj­no (sa­mo) Pi­še: DA­VOR IVANKOVIĆ kri­ti­ke. Ro­ko­vi su do dr­žav­nih iz­bo­ra krat­ki i jed­nos­tav­ni­je bi bi­lo iz­bor no­vog še­fa os­ta­vi­ti za je­sen. Bu­de li Br­kić v.d., oko nje­ga bi se mo­gao oku­pi­ti ši­ri krug in­te­lek­tu­al­no ja­kih lju­di iz ra­zum­ne, na­ci­onal­ne op­ci­je. U toj no­voj ko­ali­ci­ji, na­rav­no, ne bi tre­ba­lo bi­ti mjes­ta za “bu­da­la­še” ko­ji idu ci­je­loj hr­vat­skoj jav­nos­ti na živ­ce. Pri to­me Br­kić će se tre­ba­ti po­na­ša­ti vi­še kao teh­nič­ki di­rek­tor. I po­sve­ti­ti se iz­bo­ru čel­nih lju­di kam­pa­nje u iz­bor­nim je­di­ni­ca­ma. HDZ, na­ime, na iz­bo­ri­ma ne­će mo­ći Mi­la­no­vi­ću su­prot­sta­vi­ti na­ci­onal­nog li­de­ra, nego će sna­gu mo­ra­ti cr­pi­ti od svo­jih lo­kal­nih lju­di ko­ji su na do­brom gla­su. Osim te de­cen­tra­li­zi­ra­ne kam­pa­nje, tre­ba i na na­ci­onal­noj ra­zi­ni “is­tu­ri­ti” ja­ke in­te­lek­tu­al­ce ko­je je Ka­ra­mar­ko gur­nuo na stra­nu jer su mu opo­ni­ra­li. Eu­ro­par­la­men­tar­ce. No­si­lac ot­po­ra bi­la je Iva­na Ma­le­tić, hra­bri­ja od svih HDZ-ovih mu­že­va. Uz nju, vri­je­me je da se na sce­nu vra­ti ide­olog HDZ-a Da­vor Sti­er. On ne­ma ener­gi­ju vo­đe, ali ima um, ta­ko da bi spa­ja­nje am­bi­ci­je Ma­le­ti­će­ve s nji­me bio po­go­dak. Ur­ba­ni štih, ko­ji manj­ka HDZ-u, po­ja­čao bi An­drej Plen­ko­vić. No, pr­vi je pre­du­vjet ci­je­le te ak­ci­je da, ovaj put Ka­ra­mar­ko, za pro­mje­nu, opo­zo­ve sam se­be.

Pre­ma HDZo­voj re­cep­tu­ri, obra­čun s Ka­ra­mar­kom bit će bru­ta­lan. “Ju­na­ci” će hit­no odre­za­ti pup­ča­ne vrp­ce s njim i za­po­čet će ci­pe­la­re­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.