Ka­ko je Sti­pi Ga­bri­ću Jam­bi pro­pao po­ku­šaj da sa­gra­di du­bro­vač­ki Be­ver­ly Hil­ls

Vecernji list - Hrvatska - - Projekti - Pi­še: RATKO BOŠKOVIĆ Sni­mio: GRGO JELAVIĆ/

Nun­ci­ja­ta II, no­vi du­bro­vač­ki “Be­ver­ly Hil­ls”, ni­je se ni po­če­la gra­di­ti, a već ju je za­de­si­la hu­da sud­ba: ide na bu­banj. Ri­ječ je o zem­lji­štu vje­ro­jat­no naj­a­trak­tiv­ni­jem na Me­di­te­ra­nu, a si­gur­no i jed­nom od naj­a­trak­tiv­ni­jih na ci­je­lom svi­je­tu, na za­rav­ni po­vi­še uva­le Gruž i pris­ta­ni­šta na ko­jem se ve­zu­ju tu­ris­tič­ki kru­ze­ri. S tog te­re­na ve­li­čans­tven po­gled pu­ca go­to­vo u pu­nom kru­gu. Li­je­vo pre­ma Ko­nav­li­ma, Gra­du i Lo­kru­mu, na­pri­jed na Gruž, La­pad i mo­dru pu­či­nu, des­no na Ela­fi­te, Tuđ­ma­nov most i Ri­je­ku Du­bro­vač­ku. A u za­le­đu, po­vrh Ro­ža­ta i Mo­ko­ši­ce, uz­di­že se ve­li­čans­tve­na kli­su­ra iz či­jeg pod­nož­ja iz­vi­re Om­bla. U sa­mom sre­di­štu spo­me­nu­tog zem­lji­šta na­la­zi se cr­k­vi­ca Gos­pe Nun­ci­ja­te po­dig­nu­ta dav­ne 1349. go­di­ne, po ko­joj je ci­je­li pla­to do­bio ime i ko­joj je u 19. stoljeću pri­gra­đe­na cr­k­va Gos­pe Lur­d­ske. Oko­lo cr­k­ve je ti­pič­ni kr­ški ka­me­njar iz­lo­žen uda­ri­ma vje­tra i žar­kom sun­cu, obras­tao me­di­te­ran­skom ma­ki­jom, a od ne­ka­daš­njih te­ra­sas­tih vi­no­gra­da go­to­vo da ne­ma vi­še ni tra­ga. No ve­li­ko na­se­lje Nun­ci­ja­ta II, ko­je se tu tre­ba­lo gra­di­ti na oko 13 hek­ta­ra, ni­je bi­lo na­mi­je­nje­no do­ko­nim tu­ris­ti­ma i bje­lo­s­vjet­skim bo­ga­tu­ni­ma, nego Du­brov­ča­ni­ma, gra­đa­ni­ma, za sva­kod­nev­no sta­no­va­nje i rad, ve­li­kim di­je­lom za obi­te­lji hr­vat­skih bra­ni­te­lja s du­bro­vač­kog po­dru­čja.

Ja­mac i su­duž­nik

A sa­da će nad ve­ći­nom zem­ljiš­nih čes­ti­ca Nun­ci­ja­te II Ra­if­fe­isen ban­ka iz Zagreba (RBA) pro­ves­ti ovr­hu ka­ko bi na­pla­ti­la ukup­no po­tra­ži­va­nje od 170 mi­li­ju­na kuna za kre­dit od 106 mi­li­ju­na kuna ko­ji je pri­je de­vet go­di­na, u sr­p­nju 2007., da­la tvrt­ki Sa­na­bi­lis ne­kret­ni­ne. Da Op­ćin­ski sud u Met­ko­vi­ću ni­je u ožuj­ku 2014. do­nio i obja- vio pre­su­du u ko­rist RBA, ši­ra jav­nost ne bi služ­be­no ni saz­na­la da je tvrt­ka Sa­na­bi­lis ne­kret­ni­ne d.o.o. za­pra­vo biz­nis Sti­pe Ga­bri­ća Jam­be, biv­šeg met­kov­skog gra­do­na­čel­ni­ka i sa­bor­skog zas­tup­ni­ka, ve­li­kog tr­gov­ca, ne­ret­ljan­skog kra­lja man­da­ri­na i naj­ve­ćeg pro­izvo­đa­ča po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­da na is­toč­noj oba­li Ja­dra­na, ali i gra­đe­vin­skog po­du­zet­ni­ka. Na­ši­ro­ko se, na­ime, pro­ču­lo, če­mu su ra­do pri­po­mo­gli i me­di­ji, da je ban­ka „sje­la“ovr­hom i na Jam­bi­nu obi­telj­sku ku­ću i vi­še dru­gih pri­vat­nih ne­kret­ni­na jer je Jam­bo Sa­na­bi­li­su bio ja­mac i su­duž­nik. Tek se ta­da po­če­la do kra­ja ras­pli­ta­ti pri­ča o “du­bro­vač­kom Be­ver­ly Hil­l­su II”, ko­ju je i sam Jam­bo u Met­ko­vi­ću sprem­no iz­nio no­vi­na­ru Ve­čer­njeg lis­ta bez ikak­va us­tru­ča­va­nja i ža­lje­nja, de­talj­no i

Sti­pe Ga­brić Jam­bo – kroz tvrt­ku Sa­na­bi­lis d. o. o. ku­pio je par­ce­le na Nun­ci­ja­ti II. i pla­ni­rao gra­di­ti na­se­lje za sta­no­va­nje, ali ni­je mo­gao vra­ća­ti kre­dit; na sli­ci des­no je div­lje na­se­lje Nun­ci­ja­ta I.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.