Fon­do­vi ula­žu u lu­ke, Kon­čar, Po­drav­ku...

Za­ni­ma­ju ih i inves­ti­ci­je u ener­ge­ti­ku, tu­ri­zam

Vecernji list - Hrvatska - - Mirovine - Li­di­ja Ki­se­ljak

Ia­ko od os­nut­ka obvez­ni mi­ro­vin­ski fon­do­vi ne­ma­ju pre­vi­še slo­bod­nog pros­to­ra za kre­ira­nje svog ula­ga­nja, jer su pri­mje­ri­ce do sre­di­ne 2013. mo­ra­li naj­ma­nje 50 pos­to por­t­fe­lja ulo­ži­ti u do­ma­će obveznice, ipak su u 14 go­di­na os­tva­ri­li pro­sje­čan pri­nos od 5,76 pos­to. Bez ob­zi­ra na ogra­ni­če­nja, či­nje­ni­ca je da su u kriz­nim go­di­na­ma hr­vat­ske di­oni­ce ima­le bit­no ni­ži rast od eu­rop­skog pro­sje­ka. No, uvi­jek ima onih čiji je po­ten­ci­jal ve­lik, što su fon­do­vi i ne­dav­no po­ka­za­li kup­njom 20,4 pos­to udje­la u Kon­ča­ru EI. Važ­ni­ji su i di­oni­ča­ri u, pri­mje­ri­ce, Podravki, Lu­ci Plo­če i Lu­ci Ri­je­ka. Fon­do­vi po­ka­zu­ju za­ni­ma­nje i za ula­ga­nja u in­fras­truk­tur­ne pro­jek­te kao što su ener­ge­ti­ka i pri­va­ti­za­ci­ja auto­ces­ta, u po­s­ljed­nje vri­je­me i u tu­ris­tič­ke kom­pa­ni­je, ali i sve os­ta­le kva­li­tet­ne ko­je mo­gu do­ni­je­ti du­go­ro­čan pri­nos i ko­rist za članove. I zbog sma­nji­va­nja pri­no­sa na hr­vat­skim obvez­ni­ca­ma, lo­gič­no je us­mje­ra­va­nje ula­ga­nja na dru­ge vr­ste ins­tru­me­na­ta ko­je će do- ni­je­ti bo­lje pri­no­se članovima. Za­to je nu­žan i ra­zvoj do­ma­ćeg tr­ži­šta ka­pi­ta­la, a to po­dra­zu­mi­je­va i iz­la­zak tvrt­ki na bur­zu. Pre­ma za­ko­nu, ula­ga­nja fon­do­va u obveznice i di­oni­ce na do­ma­ćim i svjet­skim tr­ži­šti­ma mo­ra­ju za­do­vo­lji­ti stro­ge i jas­no de­fi­ni­ra­ne uvje­te ula­ga­nja. Fon­do­vi mo­gu u ma­njoj mje­ri ula­ga­ti i u inves­ti­cij­ske fon­do­ve i de­po­zi­te kod ba­na­ka. Sva ula­ga­nja nad­zi­re Han­fa. Udio ula­ga­nja na do­ma­ćem tr­ži­štu je 85 pos­to, a os­ta­tak od 15 pos­to od­no­si se na ula­ga­nja na stra­nim tr­ži­šti­ma, i to pre­te­ži­to u di­oni­ce i di­onič­ke fon­do­ve. Pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma, imo­vi­na pod uprav­lja­njem u ob-

Bez ri­zi­ka Ka­ko bi se oču­vao ušte­đe­ni no­vac osi­gu­ra­ni­ka, pet go­di­na uoči umi­rov­lje­nja osi­gu­ra­ni­ci će auto­mat­ski bi­ti pre­ba­če­ni u por­t­felj C

Atrak­tiv­no vlas­niš­tvo Če­ti­ri obvez­na mi­ro­vin­ska fon­da dr­že oko 38 pos­to Po­drav­ki­nih dionica

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.