Šted­nja u do­bro­volj­nom fon­du kao pok­lon dje­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Mirovine -

Svi­jest o po­tre­bi šted­nje za budućnost na ni­skim je ra­zi­na­ma, pa je gra­đa­ne po­treb­no osvi­jes­ti­ti na­ci­onal­nom kam­pa­njom In­di­vi­du­al­ni udio do­pri­no­sa u tre­ći stup u bru­to go­diš­njim za­ra­da­ma po gla­vi ak­tiv­nih sta­nov­ni­ka u pro­tek­lih de­set go­di­na zabilježio je ras­tu­ći trend u zem­lja­ma Europ­ske uni­je. Pri­mje­ri­ce, u Če­škoj, kao vo­de­ćoj po tom po­ka­za­te­lju, kre­će se oko 31 pos­to, u Ita­li­ji je oko 25 pos­to, a u Špa­njol­skoj oko 24 pos­to. Ve­li­ki is­ko­rak iz­dva­ja­nja u tre­ći stup imao je na­kon kri­ze Por­tu­gal, sa 17 pos­to do­pri­no­sa u tre­ći stup po bru­to go­diš­njoj za­ra­di sta­nov­ni­ka, ili Dan­ska sa 15 pos­to. Naj­ve­ći pos­to­tak oso­ba ko­je šte­de u do­bro­volj­nim mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma na­la­zi se u dob­nom raz­re­du iz­me­đu 50 i 59 go­di­na. Za­nim­lji­vo je na­gla­si­ti či­nje­ni­cu da se sve vi­še ro­di­te­lja (ili rod­bi­ne) od­lu­ču­je za otva­ra­nje šted­nje dje­ci, pa ta­ko naj­mla­đi član u do­bro­volj­nom fon­du ima sa­mo šest mje­se­ci, ali ima i sta­ri­jih čla­no­va, ko­ji su u do­bi iz­nad 90 go­di­na. Ka­ko su sred­stva u tre­ćem stupu na­s­ljed­na, to mo­že bi­ti objaš­nje­nje za­što su se oso­be te ži­vot­ne do­bi od­lu­či­le na šted­nju, kre­ira­ju­ći ta­ko imo­vin­sku si­gur­nost svo­joj dje­ci ili unu­ci­ma. Ve­ći­na čla­no­va na šted­nju u do­bro­volj­nim mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma ipak se od­lu­ču­je u ma­lo zre­li­joj ži­vot­noj fa­zi, kad su ri­je­ši­li os­nov­ne ži­vot­ne pro­ble­me te kad pos­ta­ju svjes­ni da im stan­dard­na mi­ro­vi­na mo­žda ne­će bi­ti dos­tat­na za pris­to­jan ži­vot. Čes­te su dvoj­be je li bo­lje iz­dva­ja­ti no­vac u tre­ći stup ili u ži­vot­no osi­gu­ra­nje. Stvar je oda­bi­ra, a jed­na od pred­nos­ti ko­ju, pri­mje­ri­ce, no­si ži­vot­no osi­gu­ra­nje jest to što se no­vac mo­že uvi­jek po­vu­ći, ia­ko se ta­da gubi zna­tan dio šted­nje pa to za­pra­vo mo­že bi­ti i ma­na. Iz­dvo­je­ni no­vac u tre­ći stup mo­že se po­dig­nu­ti tek sa 50 go­di­na, a ujed­no se do­bi­va­ju i po­ti­ca­ji od dr­ža­ve. Svi­jest gra­đa­na o po­tre­bi šted­nje za budućnost na ni­skim je ra­zi­na­ma. Već du­lje vri­je­me go­vo­ri se ka­ko je gra­đa­ne po­treb­no osvi­jes­ti­ti na­ci­onal­nom kam­pa­njom u su­rad­nji s mje­ro­dav­nim mi­nis­tar­stvom i druš­tvi­ma za uprav­lja­nje mi­ro­vin­skim fon­do­vi­ma, kao i sus­tav­nim ra­dom na fi­nan­cij­skom opi­sme­nji­va­nju sta­nov­niš­tva pu­tem me­di­ja i škol­skog sus­ta­va. (Li­di­ja Ki­se­ljak)

Naj­mla­đi i naj­sta­ri­ji Naj­mla­đi član u do­bro­volj­nom fon­du ima šest mje­se­ci, a naj­sta­ri­ji vi­še od 90 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.