Tri brit­pop ge­ne­ra­ci­je na Ša­la­ti; Sim­ply Red, John Newman i No­el Gal­lag­her

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ka­ko to kod nas obič­no bi­va, is­te ve­če­ri obič­no su dva za­nim­lji­va rock kon­cer­ta, a po­ne­kad i dva fes­ti­va­la. Kao ovaj tje­dan, Za­greb Cal­ling i INmu­sic, ko­ji se sre­ćom prek­la­pa­ju sa­mo jed­ne ve­če­ri. No, pu­bli­ka ima do­bar iz­bor pred so­bom. Čak tri ge­ne­ra­ci­je pred­stav­ni­ka brit­po­pa pro­de­fi­li­rat će kroz za­gre­bač­ku Ša­la­tu ovo­ga lje­ta. Na fes­ti­va­lu Za­greb Cal­ling kao ino­zem­ni gos­ti nas­tu­pa­ju ve­te­ra­ni Sim­ply Red i no­va bri­tan­ska so­ul zvi­jez­da John Newman, a na­kon njih 16. ko­lo­vo­za do­la­zi vo­đa Oa­si­sa No­el Gal­lag­her sa svo­jim ben­dom High Flying Bir­ds.

Pr­va­ci u roc­ku

Bez ob­zi­ra vo­lje­li Oa­sis i me­dij­sku tak­ti­ku No­ela Gal­lag­he­ra – ja sam, re­ci­mo, uvi­jek vi­še vo­lio Da­mo­na Al­bar­na i Blur – ne mo­že se os­po­ri­ti Gal­lag­he­ro­vo zna­če­nje i sta­tus ne­pri­je­por­nog pr­va­ka ono­ga što Bri­tan­ci mu­dro bren­di­ra­ju kao brit­pop. Sto­ga će­mo u ljet­nim mje­se­ci­ma na do­ma­ćim po­zor­ni­ca­ma osje­ti­ti ka­ko to funk­ci­oni­ra im­pe­ri­ja­lis­tič­ka me­dij­ska ma­ši­ne­ri­ja otoč­nog roc­ka, ko­ja sve svo­je su­di­oni­ke mar­lji­vo gu­ra na stra­na tr­ži­šta, a i na do­ma­ćem se ne li­bi po­ka­za­ti za­što su En­gle­zi pr­va­ci u roc­ku. Sta­ri, mla­di, sred­njih ge­ne­ra­ci­ja, ni­je bit­no, svi su oni dio glaz­be­ne in­dus­tri­je ko­ja ne po­sus­ta­je, prem­da su u iz­vo­zu pod­ba­ci­li zad­njih de­ka­da. Ni Oa­sis ni­ti it­ko dru­gi ni­je us­pio u ono­me što je zad­nji put poš­lo za ru­kom De­pec­he Mo­deu, a pri­je njih Du­ran Du­ra­nu i toj ge­ne­ra­ci­ji, a dav­no pri­je Be­atle­si­ma, Sto­ne­si­ma i Who­ov­ci­ma, osvo­ji­ti ame­rič­ko tr­ži­šte. Da­pa­če, ako im pri­bro­ji­mo još par Bri­tan­ki i Bri­ta­na­ca ko­ji nas­tu­pa­ju na fes­ti­va­lu INmu­sic na za­gre­bač­kom Ja­ru­nu, „bri­tan­ska inva­zi­ja“još je ve­ća. Na Za­greb Cal­lin­gu do­ma­će bo­je ta­ko­đer bra­ni ja­ka re­pre­zen­ta­ci­ja, a osim Na­ta­li Diz­dar i ri­ječ­kog ben­da Qu­asarr na Ša­la­ti nas­tu­pa­ju Jinxi i Ele­men­tal. Jinxi do­la­ze „fri­ški“, na­kon stan­ke i ne­po­sred­no pri­je objav­lji­va­nja no­vog sin­glea i al­bu­ma, kao je­dan od naj­bo­ljih do­ma­ćih pop ben­do­va ko­ji će idu­će se­zo­ne vje­ro­jat­no vla­da­ti do­ma­ćim ete­rom. Ele­men­tal su pak u us­po­nu od us­pje­ha ras­pro­da­nog sa­mos­tal­nog kon­cer­ta u Do­mu spor­to­va i ak­tu­al­nog po­s­ljed­njeg al­bu­ma „Ti­je­lo“, pa ne tre­ba sum­nja­ti da će pri­je Joh­na Newma­na pu­bli­ci pri­ušti­ti oz­bilj­ni pro­gram ko­ji se mir­ne du­še mo­že mje­ri­ti s Britancima, Za­greb Cal­ling mla­di je fes­ti­val ko­ji će dru­gi put bi­ti odr­žan 22. i 23. lip­nja na za­gre­bač­koj Ša­la­ti, jed­nom od naj­ljep­ših grad­skih pros­to­ra za ljet­ne kon­cer­te na otvo­re­nom. Na­kon lanj­ske pre­mi­je­re s Bil­lyjem Ido­lom i Fa­it­hless, i ove go­di­ne pred­stav­lja poz­na­te do­ma­će i ino­zem­ne glaz­be­ni­ke raz­nih ge­ne­ra­ci­ja, s ot­klo­nom pre­ma pop te­re­nu, što ih raz­li­ku­je od INmu­si­ca s ko­jim se prek­la­pa­ju jed­ne ve­če­ri odr­ža­va­nja. Pr­ve ve­če­ri, u sri­je­du 22. lip­nja, nas­tu­pit će Sim­ply Red s Mic­kom Huc­k­nal­lom – s či­jim sam pro­du­cen­tom An­dyjem Wrig­h­tom, ko­ji je s nji­ma su­ra­đi­vao na ve­ći­ni al­bu­ma, kra­jem proš­le go­di­ne raz­go­va­rao na MAKK kon­fe­ren­ci­ji u za­gre­bač­kom Mu­ze­ju su­vre­me­ne umjet­nos­ti – Jinx i Na­ta­li Diz­dar, a u če­t­vr­tak John Newman, Ele­men­tal i Qu­asarr.

Iz rad­nič­kog kvar­ta do zvi­jez­da

I dok o Sim­ply Red ši­ro­ka pu­bli­ka zna sve, upra­vo je no­va bri­tan­ska pop-so­ul zvi­jez­da John Newman nas­tav­ljač nji­ho­ve priče i ak­tu­al­na per­ja­ni­ca ko­ja do­la­zi u Za­greb u na­po­nu sna­ge, s vr­to­gla­vim us­pje­hom i go­to­vo mi­li­jar­du pre­gle­da na Yo­uTu­beu te 1,3 mi­li­ju­na pro­da­nih plo­ča u zad­nje dvi­je go­di­ne sa­mo u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Na ak­tu­al­nom sin­glu „Gi­ve Me Yo­ur Lo­ve“su­ra­đu­je s Ni­le­om Ro­ger­som iz Chi­ca, a osim svo­jih pot­pis­nik je i hi­to­va sas­ta­va Ru­di­men­tal i Cal­vi­na Har­ri­sa s ko­ji­ma je osvo­jio top lis­te. Newman u Za­greb do­la­zi u sklo­pu pro­mo­ci­je dru­gog al­bu­ma „Re­vol­ver“, ko­ji je snim­ljen la­ni na­kon an­ti­pa­tri­ot­skog pre­se­lje­nja u SAD. Ne tre­ba sum­nja­ti da će du­gi staž Mic­ka Huc­k­nal­la i po­pu­lar­nost Sim­ply Re­da mno­gi­ma bi­ti omi­lje­ni iz­bor, ali bi u do­ba The Vo­icea, X Fac­to­ra i raz­nih slič­nih do­ga­đa­nja, od mla­đe pu­bli­ke, ili „sta­ra­ca“želj­nih ak­tu­al­nos­ti, tre­ba­lo oče­ki­va­ti da se u ve­ćem bro­ju oda­zo­vu zvi­jez­di nji­ho­ve ge­ne­ra­ci­je, čiji je us­pjeh tre­nu­tač­no us­po­re­div s oni­me Jus­ti­na Bi­ebe­ra ko­ji nam do­la­zi kra­jem 2016. Da­pa­če, pri­ča o Joh­nu Newma­nu ni­je ti­pič­na i go­vo­ri nam ne­što o us­pje­hu dje­ča­ka iz rad­nič­ke obi­te­lji s ru­ba Lon­do­na ko­ji je za­vr­šio me­đu slav­ni­ma. Od pje­sme „Fe­el The Lo­ve” s ben­dom Ru­di­men­tal, pa de­bi­tant­skog al­bu­ma „Tri­bu­te” s ko­jim je dos­pio na vrh bri­tan­ske top ljes­tvi­ce, Newman je pri­mjer ka­ko se danas us­pi­je­va na pop tr­ži­štu. Mla­di 26-go­diš­njak, mno­gi­ma kod nas ne­poz­nat, sto­ji iza ne­kih od naj­ve­ćih hi­to­va da­naš­nji­ce, pje­vač je kla­sič­nog pop od­go­ja na tra­gu Mic­ka Huc­k­nel­la i pri­mjer je tvr­do­gla­vo us­pješ­nog funk­ci­oni­ra­nja bri­tan­ske di­sko­graf­ske in­dus­tri­je danas, uvi­jek sprem­ne na pro­izvod­nju no­vih ime­na sva­ke se­zo­ne. Ime­na ko­ja po­štu­ju tra­di­ci­ju i nas­la­nja­nju se na nju, za raz­li­ku od do­ma­ćeg di­skon­ti­nu­ite­ta u sve­mu, pa i u glaz­bi. Us­po­red­be s Oti­som Red­din­gom i Mar­vi­nom Gaye­om za­si­gur­no su pre­uve­li­ča­ne, ali do­la­ze sva­ko to­li­ko s po­ja­vom no­vih bri­tan­skih pop tra­di­ci­ona­lis­ta ko­je tre­ba str­pa­ti u ne­ku la­di­cu. Ili na sta­di­one i u iz­voz­ni bri­tan­ski kon­tin­gent.

U inva­zi­ji brit­po­pa na Za­greb, Bri­tan­ci i do­ma­ći, s ne­što Ame­ra, nas­tu­pa­ju na fes­ti­va­li­ma Za­greb Cal­ling i INmu­sic

John Newman do­la­zi na Za­greb Cal­ling s go­to­vo mi­li­jar­du pre­gle­da na Yo­uTu­beu i 1,3 mi­li­ju­na pro­da­nih plo­ča

Oči du­še Te­re­za Ke­so­vi­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.