Uz Roc­ka sa­da i An­dy Gar­cia

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Bi­ti sport­ski agent u Ame­ri­ci na­vod­no je jed­no od naj­o­mra­že­ni­jih za­ni­ma­nja. Od­mah do pro­da­va­ča rab­lje­nih auto­mo­bi­la. Je­dan je film o agen­tu ko­jem odjed­nom pro­ra­di sa­vjest za­ra­dio i Os­ca­ra, ri­ječ je, da­ka­ko, o Jer­ryju Ma­gu­ireu. Dwayne Joh­n­son, pri­je poz­nat kao The Rock, u HBO-ovoj se­ri­ji Igrači tu­ma­či ulo­gu Spen­ce­ra Stra­smo­rea. Spen­cer je ne­ka­daš­nji igrač, a danas agent. I do­is­ta, mo­glo bi se re­ći ka­ko je on re­al­ni­ja i kva­li­tet­ni­ja ver­zi­ja Jer­ryja Ma­gu­irea. Sta­ra “is­ku­s­nja­ra” pro­šao je u ame­rič­kom no­go­me­tu sve i svo­ju po­li­ti­ku do­bi­va­nja igra­ča na ugo­vor i do­bi­va­nja ugo­vo­ra za njih um­no­go­me te­me­lji na to­me. Joh­n­son je upra­vo sja­jan u ulo­zi VIRUS / FOX Spen­ce­ra, no ima ov­dje i ma­lo sre­će – u pi­ta­nju je do­is­ta kva­li­te­tan sce­na­rij, sjaj­na re­ži­ja i po­djed­na­ko od­li­čan cas­ting. Igrači usko­ro kre­ću u dru­gu se­zo­nu, ko­ju nam je omo­gu­će­no pret­pre­mi­jer­no gle­da­ti pu­tem HBO-a. Sve na­ve­de­no za pr­vu se­zo­nu pre­ta­če se u dru­gu, i da­lje je to re­alan pri­kaz svi­je­ta ame­rič­kog no­go­me­ta u ko­jem se ne šte­di na gla­mu­ru, ali i iz­nim­no du­ho­vi­ta se­ri­ja s do­is­ta in­te­li­gent­nim hu­mo­rom. U ovoj dru­goj se­zo­ni Spen­cer sa svo­jim si­de­kic­kom Jo­eom do­bi­va opo­nen­ta u li­ku, ni­ko­ga dru­gog nego – An­dyja Gar­ci­je! Sjaj­na je stvar jer Gar­cia je neo­s­por­no glu­mač­ki ve­li­kan, na­uči­li smo sve o nje­go­voj sves­tra­nos­ti, pa se u ovu ame­rič­ko­no­go­met­nu ina­či­cu En­to­ura- DOWNTON ABBEY / HRT gea uk­la­pa sa­vr­še­no. Lik ja­kog “igra­ča” An­drea upra­vo je to što je tre­ba­lo se­ri­ji i sa­mom Joh­n­so­nu na ko­jem su Igrači i po­či­va­li. Sa­da uz uobi­ča­je­ne ne­po­dop­šti­ne nje­go­vih šti­će­ni­ka ima­mo i ti­hi pos­lov­ni rat za sku­pa zas­tup­s­tva i bo­ga­te ugo­vo­re. K to­me, spo­ra­dič­na po­jav­lji­va­nja ime­na po­put Pe­te­ra Ber­ga sa­mo su aro­ma­ti­čan za­čin za se­ri­ju smje­šte­nu u opo­jan am­bi­jent Mi­ami­ja. Ako je ne­ko­me slič­nost s po­pu­lar­nim En­to­ura­ge­om pre­tje­ra­na, tre­ba sa­mo spo­me­nu­ti ka­ko je je­dan od pro­du­ce­na­ta Bal­ler­sa upra­vo Mark Wa­hl­berg, ko­ji je pro­du­cent i En­to­ura­gea. Hu­mo­ra ne ne­dos­ta­je pa Igrači pred­stav­lja­ju sa­vr­še­nu ljet­nu za­ba­vu.

Na HBO-u usko­ro po­či­nje dru­ga se­zo­na Igra­ča ko­ju smo pret­pre­mi­jer­no gle­da­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.