Nar­ko­bos je Kralj, Ame­ri­ka pre­ko ri­je­ke... Ovo je put u ne­ki no­vi Mek­si­ko

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika - Pi­še: BOJANA RADOVIĆ

Svi­jet nar­ko­bo­sa sre­će vi­te­zo­ve Ca­me­lo­ta, ta­ko bi se na naj­kra­ći mo­gu­ći na­čin mo­gao opi­sa­ti ro­man “O pos­lo­vi­ma kra­ljev­s­tva”, mek­sič­kog knji­žev­ni­ka Yu­ri­ja Her­re­re. Ti­me po­či­nje zbir­ka “Ba­la­de o te­škim vre­me­ni­ma” (Frak­tu­ra, ured­nik Ro­man Si­mić Bo­dro­žić, pri­je­vod Želj­ka So­mun, 149 kuna) u ko­joj tog auto­ra hr­vat­ski či­ta­te­lji upoz­na­ju kroz nje­go­va tri na­gra­đi­va­na (kra­ća) ro­ma­na, a ko­ji na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin pred­stav­lja­ju svi­jet auto­ra o ko­jem svjet­ska kri­ti­ka go­vo­ri kao o naj­za­nim­lji­vi­jem (i naj­bo­ljem) su­vre­me­nom la­ti­no­ame­rič­kom knji­žev­ni­ku. Uz već spo­me­nu­ti ro­man “Ba­la­de...” do­no­se još dva nas­lo­va: “Zna­ci ko­ji pret­ho­de sma­ku svi­je­ta” i “Raz­mje­na ti­je­la”. Ro­man “O pos­lo­vi­ma kra­ljev­s­tva” dos­lov­no je pi­san kao ne­ka vi­te­ška sa­ga, gdje Umjet­nik za­div­ljen do­la­zi na dvor Kra­lja, a Kralj je moć­ni kri­mi­na­lac na či­jem se dvo­ru kro­ji sud­bi­na mno­gih, pri­re­đu­ju za­ba­ve, pla­ća­ju no­vi­na­ri i lo­kal­ni moć­ni­ci, slu­ša­ju na­red­be Vje­šti­ce, pje­va­ju pje­sme u čast Kra­lja i nje­go­ve mo­ći... “Zna­ci ko­ji pret­ho­de sma­ku svi­je­ta” svo­je­vr­s­ni su ro­man ces­te, pre­pun mek­sič­kih le­gen­di, pri­ča o to­me ka­ko se ile­gal­no pre­la­zi mek­sič­ko-ame­rič­ka gra­ni­ca i tra­ži ne­ki bo­lji svi­jet. “Raz­mje­na ti­je­la” je pak ot­k­va­če­na mek­sič­ka va­ri­jan­ta “Ro­mea i Ju­li­je”, a či­ta­ni kao cje­li­na, ovi ro­ma­ni su moć­na pri­ča o su­vre­me­nom Mek­si­ku danas, pri­ča u ko­joj ima i smi­je­ha i su­za, mu­ška­ra­ca ko­ji su br­zi na pi­što­lji­ma, ali i onih ko­ji pi­šu lju­bav­ne pje­sme. Ta­ko obje­di­nje­na zbir­ka (sve za­jed­no ne­što vi­še od 250 stranica) za­pra­vo je sja­jan uvid u dje­lo auto­ra čiji stil jas­no sli­je­di tra­di­ci­ju ve­li­kih la­ti­no­ame­rič­kih pri­po­vje­da­ča na če­lu s Marqu­ezom.

Yu­ri Her­re­ra bio je u Zagrebu na Fes­ti­va­lu europ­ske krat­ke priče

Tri ro­ma­na na oku­pu Frak­tu­ra je obje­di­ni­la tri kra­ća ro­ma­na na­da­sve za­nim­lji­vog mek­sič­kog auto­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.