Mo­že li iz ono­ga što se do­go­di­lo u Fran­cu­skoj pro­iza­ći ne­ko do­bro?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mo­že­mo se sa­mo na­da­ti da nit­ko ne­će uze­ti prav­du u svo­je ru­ke jer bi to zna­či­lo ras­pa­da­nje za­jed­ni­ce kao za­ko­nom ure­đe­nog druš­tva Mo­že li iz sve­ga ovo­ga što se do­go­di­lo u Fran­cu­skoj pro­iza­ći ne­ko do­bro? Ovi­si. Pri­je pr­vens­tva sam se, iako ne­s­klon kla­đe­nju, s pri­ja­te­ljem skep­ti­kom ok­la­dio u ru­čak da će Hrvatska do­ći ba­rem do po­lu­fi­na­la. I da­lje sam tog uvje­re­nja, na­rav­no, ako Ue­fi­na kaz­na ne bu­de tak­va da re­zul­ti­ra iz­ba­ci­va­njem s pr­vens­tva i ako se, una­toč sve­mu, u slje­de­ćim su­sre­ti­ma va­tre­ni us­pi­ju fo­ku­si­ra­ti na igru, a ne na to ho­će li net­ko s tri­bi­na iz­a­zva­ti pre­kid, bi­lo da su to or­ju­na­ši ili div­ni, ple­me­ni­ti mla­di­ći ko­ji, na­kon što su is­crp­lje­ni svi dru­gi na­či­ni, uklju­ču­ju­ći do­pi­se, pri­ja­ve, pro­s­vje­de, za po­šte­nje u hr­vat­skom no­go­me­tu pro­tiv „hu­li­ga­na u odi­je­li­ma“bo­re ba­ca­njem ba­klja i to­pov­skih uda­ra na fran­cu­skog re­da­ra. Ka­ko bi im u toj bor­bi po­mo­glo iz­ba­ci­va­nje re­pre­zen­ta­ci­je s Eura ili ubi­ja­nje vo­lje za ži­vot Sr­ni, Pe­ri­ši­ću, Mo­dri­ću i os­tat­ku naj­ta­len­ti­ra­ni­je eki­pe ko­ju smo ima­li do sa­da, ni­je jas­no.

At­mo­sfe­ra lin­ča

Iri­ti­ra sto­ga sva­ko „ali“ko­je je u jav­nos­ti iz­re­če­no ovih da­na na­kon kur­to­az­ne osu­de zlo­či­na u Sa­int-Éti­en­neu. S te­ro­ris­ti­ma se ne pre­go­va­ra. Taj kri­mi­nal­ni čin zah­ti­je­va bez­re­zerv­nu osu­du, a on­da mo­že­mo, i tre­ba­mo, ko­li­ko je god po­treb­no, o pro­ble­mi­ma u HNS-u ili o sve­moć­nom Ma­mi­ću. Od praz­nih ri­je­či ne­ma ni­šta. Do­ka­zu­je to i pri­mjer biv­šeg mi­nis­tra Jo­va­no­vi­ća ko­ji je, na­kon do­la­ska na vlast, tri­jum­fal­no go­vo­rio o is­u­ši­va­nju no­go­met­ne ka­lju­že, no na­kon što je pro­šao man­dat te vlas­ti ko­ja je ima­la sve me­ha­niz­me u ru­ka­ma da je is­u­ši i po­lo­vi kro­ko­di­le, ni­je se do­go­di­lo ni­šta. Iz­bor­na kam­pa­nja je već u pu­nom je­ku, a nje­ni naj­lji­ga­vi­ji ak­te­ri obil­no ko­ris­te ovu si­tu­aci­ju, bi­lo da se fa­moz­nim „ ali“, re­la­ti­vi­zi­ra­ju­ći zlo­či­nač­ki čin, do­dvo­ra­va­ju di­je­lu bi­rač­kog ti­je­la ko­je je ne­za­do­volj­no HNS- ovm ba­rom i glav­nim kro­ko­di­lom, bi­lo, da, s dru­ge stra­ne, pod­gri­ja­va­ju at­mo­sfe­ru lin­ča. Za­hva­lju­ju­ći to­me što se da­nas sve sni­ma i ka­či po druš­tve­nim mre­ža­ma, vr­lo br­zo su pro­cu­ri­la ime­na iz­gred­ni­ka, ko­ja se on­da vr­to­gla­vom br­zi­nom di­je­le kao bu­du­će ži­ve me­te. Ne­ka su se po­ka­za­la laž­ni­ma, či­me su do­ve­de­ni u opas­nost i ne­vi­ni lju­di, ne­ka su po­t­vr­đe­no is­ti­ni­ta. Ogor­če­nost jav­nos­ti je do­sad ne­vi­đe­na. U lo­še vri­je­me, eko­nom­ske kri­ze, bez­vlaš­ća i op­će po­tu­lje­nos­ti, iz­vr­s­na igra re­pre­zen­ta­ci­je sas­tav­lje­ne od ma­hom uzor­nih spor­ta­ša bi­la je ma­li tra­čak sim­bo­lič­ke, ali važ­ne, na­de da Hrvatska, ko­ja je ina­če na re­pu Eu­ro­pe, u jed­noj slo­že­noj dje­lat­nos­ti, ko­ja spa­ja ta­lent i rad, or­ga­ni­za­ci­ju i mo­ti­va­ci­ju mo­že bi­ti pri vr­hu. A on­da vam net­ko od­vr­ne hla­dan tuš. I prav­da to vi­šim ci­lje­vi­ma. At­mo­sfe­ra lin­ča nas­ta­je ka­da je za­jed­ni­ca na­pad­nu­ta i du­bo­ko po­vri­je­đe­na, a oni ko­ji­ma smo, kao ci­vi­li­zi­ra­no druš­tvo, po­vje­ri­li dio svo­ga su­ve­re­ni­te­ta, pra­vo­su­đe i po­li­ci­ja, ne ra­de svoj po­sao. Mo­že­mo se sa­mo na­da­ti da nit­ko ne­će uze­ti prav­du u svo­je ru­ke, jer iako oni ko­ji to pri­zi­va­ju mis­le da bi bru­tal­no iz­van­za­kon­sko kaž­nja­va­nje iz­gred­ni­ka na za­jed­ni­cu dje­lo­va­lo ka­tar­zič­no, du­go­roč­no bi to zna­či­lo ras­pa­da­nje za­jed­ni­ce kao za­ko­nom ure­đe­nog druš­tva. Dak­le, os­ta­je nam fo­ku­si­ra­ti se na za­kon. Usred smo iz­bor­ne kam­pa­nje i umjes­to da se ovo što se do­go­di­lo ko­ris­ti za pod­gri­ja­va­nje stras­ti po­put – ovo su va­ši or­ju­na­ši, s jed­ne, ili – ovo je re­ak­ci­ja mla­dih ide­alis­ta na HNS ko­ji kon­tro­li­ra va­ša stran­ka, s dru­ge, bi­lo bi do­bro da na­še po­li­tič­ke stran­ke is­ko­ris­te te­ku­ću iz­bor­nu kam­pa­nju da, iz­me­đu os­ta­log, kon­kret­no pro­go­vo­re o iz­mje­na­ma Za­ko­na o spor­tu i Za­ko­na o sp­rje­ča­va­nju ne­re­da na šport­skim na­tje­ca­nji­ma.

Pri­li­ka za po­vje­re­nje

Jav­nost, ko­ju či­ne i bi­ra­či ko­ji će za dva i pol mje­se­ca na iz­bo­re, sa­da je vr­lo sen­zi­bi­li­zi­ra­na za ta pi­ta­nja. Izvo­li­te, dru­go­vi i gos­po­do, ima­te prav­ne struč­nja­ke, iz­ne­si­te u kam­pa­nji ko­jim za­kon­skim rje­še­nji­ma i kak­vom nji­ho­vom pri­mje­nom bis­te, ako do­đe­te na vlast, uve­li red u hr­vat­ski sport i ka­ko bis­te suz­bi­li taj oblik te­ro­ri­zi­ra­nja. Mo­žda neo­d­luč­nim bi­ra­či­ma ili oni­ma ko­ji su mis­li­li ap­s­ti­ni­ra­ti, baš taj seg­ment bu­de pre­su­dan da vam da­de po­vje­re­nje. Ci­je­ne avi­oka­ra­ta su pre­vi­so­ke, smje­šta­ja ne­ma do­volj­no, ne­ki su od ne­dos­ta­ta­ka hr­vat­skog “glaz­be­nog tu­riz­ma” o ko­ji­ma se go­vo­ri­lo na pa­ne­lu u Lon­do­nu. No­vi­nar An­dy Mit­ten Euro pra­ti s tri­bi­na, opi­su­je stro­ge si­gur­nos­ne kon­tro­le ko­je je pro­šao pa se pi­ta ka­ko je na utak­mi­ci Hrvatska - Če­ška mo­glo do­ći do ba­klja­de. Slav­ni NYT obja­vio je ta­bli­cu sa svim kom­bi­na­ci­ja­ma u ko­ji­ma se hrvatska re­pre­zen­ta­ci­ja mo­že na­ći na­kon utak­mi­ce sa Špa­njol­skom. Turska i Hrvatska su­oče­ne su s iz­ba­ci­va­njem s Eu­rop­skog pr­vens­tva, a Hrvatska će svo­ju kaz­nu saz­na­ti ne­ko­li­ko sa­ti pri­je utak­mi­ce u uto­rak.

S te­ro­ris­ti­ma se ne pre­go­va­ra. Taj kri­mi­nal­ni čin zah­ti­je­va bez­re­zerv­nu osu­du

Iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja pre­mi­je­ru sru­ši­lo je hr­vat­sku Vla­du, a kor­po­ra­tiv­no is­kus­tvo ko­jim su ga hva­li­li pos­ta­lo je ma­na Ti­ho­mi­ra Ore­ško­vi­ća. (irl)

Oni ko­ji­ma smo po­vje­ri­li dio svo­ga su­ve­re­ni­te­ta - pra­vo­su­đe i po­li­ci­ja - ne ra­de svoj po­sao

OD­LU­KA UOČI UTAK­MI­CE

KA­KO JE DOŠ­LO DO BA­KLJA­DE

EURO-SCENARIJI ZA HR­VAT­SKU

IS­KUS­TVO POS­TA­LO MA­NA

SKU­PA PARTY DES­TI­NA­CI­JA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.