Teh­nič­ka Vla­da mo­že što ho­će?

Za­kon o pos­tup­ku pri­mo­pre­da­je vlas­ti ni­je pre­ci­zan pa us­tav­ni znal­ci ka­žu da se ve­ći­na od­lu­ka mo­že do­no­si­ti bez po­s­lje­di­ca, osim ka­dro­vi­ra­nja ko­je ni­je do­pu­šte­no

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga

‘Zna­čaj­ni­ja vri­jed­nost’ ni­je de­fi­ni­ra­na pa ni­je jas­no mo­že li teh­nič­ka Vla­da skla­pa­ti ugo­vo­re vri­jed­nos­ti mi­li­jar­du ili mi­li­jun ku­na ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net Za­kon o pos­tup­ku pri­mo­pre­da­je vlas­ti u sa­mo osam čla­na­ka de­fi­ni­ra ov­las­ti i ogra­ni­če­nja ra­da teh­nič­ke Vla­de, a naj­važ­ni­ji čla­nak 5. ni­je pre­ci­zan. U nje­mu se ka­že da od da­na ras­pi­si­va­nja iz­bo­ra Vla­da ne smi­je za­klju­či­va­ti ugo­vo­re zna­čaj­ni­je vri­jed­nos­ti, osim ako bi ne­za­klju­či­va­nje ugo­vo­ra pro­uz­ro­či­lo znat­nu ma­te­ri­jal­nu šte­tu, od­nos­no ako je za­klju­či­va­nje ugo­vo­ra nuž­no ra­di is­pu­nje­nja me­đu­na­rod­nih obve­za Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, a za pos­lo­ve za ko­je se pret­pos­tav­lja da će bi­ti okon­ča­ni do stu­pa­nja na duž­nost Vla­de, na­kon pro­ve­de­nih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra. Ni­je pre­ci­zi­ra­no ko­li­ki je iz­nos znat­ne šte­te ili “zna­čaj­ni­je vri­jed­nos­ti” pa doc. dr. sc. Ma­to Pa­lić, struč­njak za us­tav­no pra­vo, po­jaš­nja­va da je ve­ći­na fi­nan­cij­skih pi­ta­nja otvo­re­na za in­ter­pre­ta­ci­ju. – Ži­vot ide da­lje i Vla­da mo­ra nas­ta­vi­ti ra­di­ti, kao i sus­tav – ka­že Pa­lić. Za­to dr­ži da je za­du­že­nje za po­tre­be osi­gu­ra­va­nja hlad­nog po­go­na dio ov­las­ti teh­nič­ke Vla­de, ali i da bi bi­lo vr­lo te­ško pro­na­ći prav­ni ar­gu­ment za za­us­tav­lja­nje pro­je­ka­ta po­put Pe­lje­škog mos­ta iako on uklju­ču­je i stva­ra­nje fi­nan­cij­skih obve­za u di­je­lu su­fi­nan­ci­ra­nja. Pi­ta­li smo struč­nja­ke i za pri­va­ti­za­cij­ske pro­ce­se, ali oni su nam po­jas­ni­li da “zna­čaj­ni­ja vri­jed­nost” ni­je de­fi­ni­ra­na pa ta­ko ni­je jas­no mo­že li dr­ža­va skla­pa­ti ugo­vo­re vri­jed­nos­ti od mi­li­jar­du ili mi­li­jun ku­na. Ipak, pri­va­ti­za­cij­ske pro­ce­se ne bi tre­ba­lo pro­vo­di­ti s ob­zi­rom na to da u za­ko­nu sto­ji odred­ba po ko­joj se sva­ki ugo­vor ko­ji Vla­da za­klju­či su­prot­no član­ku 5., iako je ne­pre­ci­zan, mo­že pro­gla­si­ti ni­štav­nim. I dok fi­nan­cij­ske ov­las­ti ni­su jas­no de­fi­ni­ra­ne, one o smje­na­ma i ime­no­va­nji­ma te ka­dro­vi­ra­nju u Vla­di je­su. Za­to smje­na Bo­ri­sa Jo­ki­ća s po­zi­ci­je čel­nog čo­vje­ka ku­ri­ku­lar­ne re­for­me, ko­ju je pro­veo re­sor­ni mi­nis­tar Pre­drag Šus­tar, ni­je spor­na. Ka­ko je Jo­kić i sam pod­nio zah­tjev za os­tav­ku, Pa­lić ka­že da je doš­lo do su­glas­nos­ti vo­lja i po­t­vr­đu­je da teh­nič­ki mi­nis­tar ima pra­vo smje­nji­va­ti ka­dro­ve, ali ne­ma pra­vo pos­tav­lja­ti no­ve lju­de, osim kao vr­ši­te­lje duž­nos­ti. Pi­ta­li smo struč­nja­ke ima li Vla­da u os­tav­ci pra­vo mi­je­nja­ti za­ko­ne ka­ko bi­smo saz­na­li mo­že li se pro­mi­je­ni­ti Za­kon o spre­ča­va­nju ne­re­da na sport­skim na­tje­ca­nji­ma, a Pa­lić nam je po­jas­nio da bi to bi­lo mo­gu­će kad bi pos­to­jao par­la­ment ko­ji će za­kon­ske iz­mje­ne iz­gla­sa­ti i po­t­vr­di­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.