Naj­vi­še za mo­der­ni­za­ci­ju pru­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Dva­na­est hr­vat­skih inves­ti­cij­skih pro­je­ka­ta oda­bra­no je za fi­nan­ci­ra­nje kroz no­vi fond Eu­rop­ske uni­je na­zvan Ins­tru­ment za po­ve­zi­va­nje Eu­ro­pe, obja­vi­la je u pe­tak Europ­ska ko­mi­si­ja. Ukup­na vri­jed­nost tih 12 pro­je­ka­ta je 306,9 mi­li­ju­na eura, a prem­da naj­ve­ći dio tog iz­no­sa od­la­zi na mo­der­ni­za­ci­ju že­ljez­ni­ce od Ri­je­ke do ma­đar­ske gra­ni­ce, me­đu nji­ma su i tak­vi mo­der­ni pro­jek­ti budućnosti kao što je grad­nja in­fras­truk­tu­re za elek­trič­na vo­zi­la. Oko 1,6 mi­li­ju­na eura do­di­je­lje­no je Hr­vat­skoj, Slo­vač­koj i Če­škoj za grad­nju 62 sta­ni­ce za br­zo na­pa­ja­nje elek­trič­nih vo­zi­la na ko­ri­do­ru Bal­tik - Ja­dran i još tri ko­ri­do­ra. Na tim sta­ni­ca­ma pri­kup­ljat će se i po­da­ci za stu­di­ju o kas­ni­jim, pu­no ve­ćim pro­jek­ti­ma grad­nje in­fras­truk­tu­re za elek­trič­na vo­zi­la, ko­je EU ta­ko­đer že­li oz­bilj­ni­je fi­nan­ci­ra­ti u budućnosti. Pro­jek­ti su oda­bra­ni te­me­ljem dru­gog po­ziv­nog na­tje­ča­ja za fi­nan­ci­ra­nje kroz Ins­tru­ment za po­ve­zi­va­nje Eu­ro­pe. Na ra­zi­ni ci­je­le Uni­je, oda­bra­no je ukup­no 195 pro­je­ka­ta, ukup­no vri­jed­nih 6,7 mi­li­jar­di eura. Po­je­di­nač­no naj­ve­ći u Hr­vat­skoj, pro­jekt mo­der­ni­za­ci­je 43 ki­lo­me­tra du­ge pru­ge Kri­žev­ci - Koprivnica - Ma­đar­ska vri­je­dan je 241,3 mi­li­ju­na eura. To je tek pr­vi dio u du­go­roč­no pla­ni­ra­noj mo­der­ni­za­ci­ji pru­ge od Ri­je­ke do ma­đar­ske gra­ni­ce. Tu se pru­gu že­li mo­der­ni­zi­ra­ti ka­ko bi te­ret iz Lu­ke Ri­je­ka br­že do­la­zio do Sred­nje Eu­ro­pe, a na ovom na­tje­ča­ju do­di­je­lje­no je i 26,8 mi­li­ju­na eura za ula­ga­nja u kon­tej­ner­ski ter­mi­nal, tzv. za­gre­bač­ko pris­ta­ni­šte, u ri­ječ­koj lu­ci. Još 3,1 mi­li­jun eura odo­bre­no je za ter­mi­nal Br­ši­ca, di­je­la ri­ječ­ke lu­ke ko­ji je spe­ci­ja­li­zi­ran za pre­kr­caj dr­va i ži­ve sto­ke. Odo­bre­no je i 7,2 mi­li­ju­na eura za grad­nju mos­ta Svi­laj pre­ko ri­je­ke Sa­ve iz­me­đu Hr­vat­ske i BiH. Od pro­je­ka­ta ula­ga­nja u zrač­ni pro­met, 11,3 mi­li­ju­na eura bit će po­tro­še­no za ra­zvoj i raz­mje­šta­nje no­vog eu­rop­skog sus­ta­va uprav­lja­nja zrač­nim pro­me­tom, a još 3,7 mi­li­ju­na eura odo­bre­no je za ula­ga­nje u po­bolj­ša­nje zrač­nog pro­me­ta u za­gre­bač­koj Zrač­noj lu­ci dr. Fra­njo Tuđ­man. (tk)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.