HDZ je u zad­nji čas od Mos­ta još tra­žio do­go­vor i po­moć

Ve­ći­na u HDZ-u mis­li da im je u in­te­re­su br­zi iz­la­zak na no­ve iz­bo­re, ali još ne zna­ju je li za njih bo­lje da ih u to vo­di no­vi pred­sjed­nik ili v.d. pred­sjed­ni­ka stran­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Puljić Šego, Mar­ko Špo­ljar

U Sa­bo­ru se da­nas gla­sa u ras­pu­šta­nju par­la­men­ta, a HDZ još ni­je ri­je­šio dvoj­bu tre­ba li tom pri­li­kom di­ći ru­ke za ras­pu­šta­nje U dra­ma­tič­nom vi­ken­du na­kon što je HDZ po na­lo­gu To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka sru­šio vlas­ti­tu Vla­du, a Most, opor­ba i dio HDZ- ovih part­ne­ra pri­ku­pi­li pot­pi­se za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra i no­ve iz­bo­re (o če­mu bi se da­nas tre­ba­lo gla­sa­ti) do­mi­ni­ra­le su dvi­je te­me.

Pe­trov od­bio sas­ta­nak

Pr­vo, na­ši izvo­ri iz vod­stva HDZ-a tvr­de da je Ka­ra­mar­ko u su­bo­tu za­tra­žio još dva-tri da­na mi­ra, s ob­zi­rom na to da se već tra­ži nje­go­va os­tav­ka na mjes­tu še­fa HDZ-a, a na­vod­no je on još uvje­ren da ima šan­se sas­ta­vi­ti no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu. U pri­log to­me go­vo­re in­for­ma­ci­je na­šeg dru­gog iz­vo­ra ko­ji ka­že da je na­vod­no Do­ma­goj Ivan Mi­lo­še­vić, glav­ni taj­nik HDZ-a, u su­bo­tu po­ku­ša­vao stu­pi­ti u kon­takt s Bo­žom Pe­tro­vom, čel­ni­kom Mos­ta, ka­ko bi raz­go­va­ra­li o mo­gu­ćem pres­la­gi­va­nju i for­mi­ra­nju Vla­de, iako je Most već pre­dao pot­pi­se svo­jih zas­tup­ni­ka za ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra. Pe­trov je na­vod­no Mi­lo­še­vi­ću re­kao da ne­ma po­tre­be da se na­la­ze jer Most svo­ju od­lu­ku o no­vim iz­bo­ri­ma ni­je pro­mi­je­nio. Da se sas­ta­nak s Ka­ra­mar­ko- vim emi­sa­ri­ma ni­je ni do­go­dio, po­t­vr­đe­no nam je ju­čer i u vr­hu Mos­ta. Bu­du­ći da sas­tan­ka ni­je bi­lo, os­ta­lo je ne­poz­na­to što je Mi­lo­še­vić htio po­nu­di­ti Pe­tro­vu. Mo­žda kom­bi­na­ci­ju po­nov­ne ko­ali­ci­je s HDZ- om, ali bez Ka­ra­mar­ka, a ne­poz­na­to je os­ta­lo i tko bi bio man­da­tar, Ma­rić ili bi se pris­ta­lo opet na Ore­ško­vi­ća. HDZ-ov­ci s ko­ji­ma smo ju­čer raz­go­va­ra­li sma­tra­ju da se HDZ sa­mo po­ni­ža­va po­ku­ša­ji­ma za no­vi do­go­vor s Mos­tom jer im je jas­no da su je­di­na re­al­nost no­vi iz­bo­ri. – Na­ma je u in­te­re­su da ide­mo na iz­bo­re i da na no­vim te­me­lji­ma gra­di­mo ne­ku no­vu Vla­du, ako to re­zul­ta­tom na­kon iz­bo­ra bu­de­mo u mo­guć­nos­ti – re­kao nam je iz­vor iz Pred­sjed­niš­tva HDZ-a. I su­go­vor­ni­ci iz vod­stva HDZ-a ka­žu da ne mo­gu vje­ro­va­ti da it­ko u HDZ-u još mo­že vje­ro­va­ti u mo­guć­nost pres­la­gi­va­nja ve­ći- ne, umjes­to da se HDZ oz­bilj­no poč­ne pri­pre­ma­ti za no­ve iz­bo­re. Za­to i ne ču­di da je To­mis­lav To­lu­šić, pot­pred­sjed­nik HDZ-a i teh­nič­ki mi­nis­tar, u su­bo­tu pr­vi iz vr­ha HDZ-a jav­no is­tu­pio i pre­ko Ve­čer­njeg lis­ta po­ru­čio da Ka­ra­mar­ko mo­ra pod­ni­je­ti os­tav­ku, jer ni­je us­pio pres­lo­ži­ti no­vu ve­ći­nu te da se HDZ što hit­ni­je mo­ra po­če­ti pri­pre­ma­ti za iz­bo­re. To­lu­šić je, oči­to, jav­nim is­tu­pom htio “osvi­jes­ti­ti” HDZ-ov­ce da vre­me- na za ilu­zi­je i če­ka­nje vi­še ne­ma. Dru­go, pro­tek­log se vi­ken­da iš­če­ki­va­lo i ho­će li Ka­ra­mar­ko sam pod­ni­je­ti os­tav­ku ili će ga HDZ pri­sil­no smje­nji­va­ti. Ka­ko saz­na­je­mo, sjed­ni­ca Pred­sjed­niš­tva HDZ-a na­jav­lje­na je za da­nas u 10 sa­ti. Na­ši se su­go­vor­ni­ci na­da­ju da će Ka­ra­mar­ko ipak sam od­stu­pi­ti, a do njih su do­pr­le in­for­ma­ci­je da je on na­vod­no pos­ta­vio je­dan uvjet: da ga ne na­pa­da­ju ka­da

Pre­ma ri­je­či­ma vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­nih lju­di u HDZ-u, sa­mo šef te stran­ke vje­ru­je da do pres­la­gi­va­nja još mo­že do­ći

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.