To­mis­lav To­lu­šić pr­vo je ušao u Vla­du, a za­tim u vrh HDZ-a

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

se po­vu­če. Bu­du­ći da se u Sa­bo­ru da­nas gla­sa o ras­pu­šta­nju par­la­men­ta, me­đu HDZ- ovim zas­tup­ni­ci­ma ko­ji su i čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva po­ja­vi­la se dvoj­ba ka­ko da se HDZ pri to­me pos­ta­vi. Naš iz­vor ka­že nam ka­ko je bi­lo pri­jed­lo­ga na sas­tan­ku u pe­tak da HDZ po­ku­ša rušiti kvo­rum, od­nos­no da Do­mo­ljub­na ko­ali­ci­ja (oni part­ne­ri ko­ji ni­su pre­da­li pot­pi­se za ras­pu­šta­nje) ne bu­du u sa­bor­ni­ci ti­je­kom gla­sa­nja.

Ka­ko iz­a­bra­ti na­s­ljed­ni­ka?

– Mis­lim da to ni­je do­bro i da HDZ jed­no­glas­no tre­ba po­dr­ža­ti ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, u su­prot­nom će­mo sa­mo do­ži­vje­ti još je­dan po­raz – re­kao je naš iz­vor iz Pred­sjed­niš­tva. Da i dru­gi vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni HDZ- ov­ci slič­no raz­miš­lja­ju, po­t­vr­đu­je i To­lu­ši­će­va po­ru­ka ka­da je ape­li­rao da šef Sa­bo­ra Re­iner zah­tjev za ras­pu­šta­nje par­la­men­ta sta­vi što pri­je na gla­sa­nje. Dru­gi pro­blem s ko­jim će se vrh HDZ-a u naj­sko­ri­jem ro­ku mo­ra­ti su­oči­ti jest na ko­ji će na­čin bi­ra­ti no­vog pred­sjed­ni­ka. I tu je vi­še ide­ja. Po­je­di­ni čla­no­vi vod­stva za­la­žu se da se ime­nu­je v. d. pred­sjed­ni­ka ko­ji će vo­di­ti stran­ku do iz­bo­ra, a da se za naj­vi­še tri mje­se­ca na­kon iz­bo­ra iz­a­be­re no­vi šef. Na taj na­čin stran­ka se ne bi is­crp­lji­va­la no­vim po­dje­la­ma. Dru­gi sma­tra­ju da HDZ na iz­bo­re mo­ra ići s no­vim pred­sjed­ni­kom ko­ji bi se bi­rao na iz­van­red­nom sa­bo­ru. To­mis­lav To­lu­šić pr­vi je vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ni HDZo­vac ko­ji je jav­no re­kao da Ka­ra­mar­ko tre­ba pod­ni­je­ti os­tav­ku na mjes­to še­fa HDZ-a jer mu je Pred­sjed­niš­tvo da­lo po­vje­re­nje da sas­ta­vi no­vu ve­ći­nu, ali u to­me ni­je us­pio. Ti­me je taj Vi­ro­vi­ti­ča­nin, mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvoj i fon­do­va EU te vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­ski žu­pan, jas­no us­mje­rio zbi­va­nja u HDZ-u, a mo­gu­će i ohra­brio po­je­di­ne čla­no­ve Pred­sjed­niš­tva. To­lu­šić je u Vla­di pre­poz­nat kao je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih mi­nis­ta­ra, ima po­zi­tiv­nu me­dij­sku per­cep­ci­ju, mla­da je sna­ga HDZ-a, a po­li­tič­ki je okre­nut des­nom cen­tru. U HDZ-ovim ku­lo­ari­ma spo­mi­nje se kao jed­no od li­ca ko­je bi bi­lo pri­hvat­lji­vo i za no­vog pred­sjed­ni­ka stran­ke. U vrh HDZ-a ušao je na ne­dav­nim stra­nač­kim iz­bo­ri­ma, a na­kon Ole­ga But­ko­vi­ća dru­go­pla­si­ra­ni je po bro­ju gla­so­va de­le­ga­ta ko­ji­ma je iz­a­bran za pot­pred­sjed­ni­ka HDZ-a. To­lu­šić je di­plo­mi­ra­ni prav­nik, član je HDZ-a od 1997. go­di­ne, a 2012. go­di­ne pos­tao je do­pred­sjed­nik Vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­ske žu­pa­ni­je. Mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU pos­tao je na­kon što je Iva­na Ma­le­tić od­bi­la tu funk­ci­ju. Spo­mi­nja­lo ga se i kao mo­gu­ćeg kan­di­da­ta za HDZ-ova man­da­ta­ra pri­je ne­go što je iz­a­bran Zdrav­ko Ma­rić, dok je još bi­la ak­tu­al­na pri­ča o pres­la­gi­va­nju. Je­di­na mu je mr­lja što je na vi­ro­vi­tič­kom grad­skom fo­ru­mu pod na­dim­kom Roks, dok je bio žu­pan, hva­lio sa­mog se­be i na­pa­dao opor­bu.

HDZ jed­no­glas­no tre­ba po­dr­ža­ti ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra jer sve je dru­go no­vi po­raz, mis­le mno­gi Spa­da me­đu po­pu­lar­ni­je mi­nis­tre, a spo­mi­nje ga se i kao mo­gu­ćeg pred­sjed­ni­ka HDZ-a Spo­mi­nja­lo ga se i kao mo­gu­ćeg man­da­ta­ra pri­je ne­go što je iz­a­bran Zdrav­ko Ma­rić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.