Sin­čić i Per­nar smi­je­nje­ni, Ži­vi zid iz­a­brao no­vo vod­stvo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net

Za pred­sjed­ni­ka je iz­a­bran Si­ni­ša Ga­brić, za do­pred­sjed­ni­ka Ne­no Ko­lja­ja, a za glav­nog taj­ni­ka Hr­vo­je Ke­kez Iva­na Ri­mac Le­sič­ki Bi­la je to kon­fuz­na nedjelja za Ži­vi zid ko­ji je s jed­ne stra­ne me­di­je po­zi­vao na iz­van­red­nu skup­šti­nu svo­je stran­ke, a s dru­ge nje­zin do­sa­daš­nji pred­sjed­nik Ivan Vi­li­bor Sin­čić na to – ni­je imao ko­men­ta­ra. Ra­skol u stran­ci ko­joj pre­dvi­đa­ju da će na­kon sko­raš­njih iz­bo­ra bi­ti “no­vi tre­ći put” vi­še je ne­go evi­den­tan. A da­nas je bio i nje­gov for­mal­ni vr­hu­nac s ob­zi­rom na to da je Skup­šti­na Ži­vog zi­da bi­ra­la no­vo vod­stvo stran­ke pa ta­ko i nje­zi­na pred­sjed­ni­ka. Ta­ko je za pred­sjed­ni­ka iz­a­bran Si­ni­ša Ga­brić, za do­pred­sjed­ni­ka Ne­no Ko­lja­ja, a za glav­nog taj­ni­ka Hr­vo­je Ke­kez. – Sin­čić i Per­nar vi­še ni­su na svo­jim funk­ci­ja­ma – pri­op­ći­li su iz Ži­vog zi­da. Za funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka bi­lo je vi­še kan­di­da­ta, no ni­je poz­na­to je li se kan­di­di­rao i Ivan Vi­li­bor Sin­čić, a u to čis­to sum­nja­mo jer je­di­ni sa­bor­ski zas­tup­nik Ži­vog zi­da oči­to ne priz­na­je da­naš­nju skup­šti­nu či­ji su ga glav­ni no­si­oci, ka­ko ka­žu, i kaz­ne­no pri­ja­vi­li. Mo­glo se ču­ti da su pro­tiv Sinčića pod­ni­je­li če­ti­ri kaz­ne­ne pri­ja­ve. – Naj­pri­je mo­ra­mo raš­čis­ti­ti kri­mi­nal u vlas­ti­tim re­do­vi­ma. Kad je ijed­na stran­ka na­pra­vi­la tak­vo ne­što? Ni­ka­da ni­jed­na. Mi da­nas pod­v­la­či­mo cr­tu i svo­di­mo ra­ču­ne tko je što ra­dio u ovom pe­ri­odu. Mi ne­ma­mo uprav­na ti­je­la stran­ke jer su još u pro­sin­cu čla­no­vi Glav­nog od­bo­ra da­li os­tav­ke ta­ko da šest mje­se­ci stran­ka ne­ma vod­stvo. Po­du­ze­li smo ko­ra­ke suk­lad­no član­ku 20 Sta­tu­ta te, me­đu os­ta­lim, i zbog po­vre­da Za­ko­na o po­li­tič­kim stran­ka­ma i Kaz­ne­nog za­ko­na po­je­di­na­ca u vod­stvu stran­ke – re­kao je Ke­kez. Na­kon nji­ho­vih unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra pi­ta­nje je ka­ko će Ži­vi zid nas­ta­vi­ti “sam sa so­bom” jer je jas­no da vod­stvo ili nje­gov dio ne da­je le­gi­ti­mi­tet ovoj iz­van­red­noj iz­bor­noj skup­šti­ni, odr­ža­noj u za­gre­bač­koj La­gu­ni. Ina­če, ovo ni­je pr­vi ra­skol unu­tar Ži­vog zi­da ko­ji se frak­ci­oni­rao još la­ni, a jav­nost je nji­ho­vu me­đu­sob­nom pro­zi­va­nju mo­gla svje­do­či­ti ne­du­go na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra.

Sjed­ni­ca Pred­sjed­niš­tva HDZ-a, ko­ja je pri­je vi­ken­da naj­av­lji­va­na za da­nas, do za­klju­če­nja ovog bro­ja još ni­je bi­la za­ka­za­na

Biv­ši i je­dan od no­vih čel­ni­ka? Ivan Vi­li­bor Sin­čić i no­vo­iza­bra­ni glav­ni taj­nik Ži­vog zi­da Hr­vo­je Ke­kez

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.