Po­li­ti­ča­ri­ma je sve­jed­no što na­rod osje­ća jer mis­le na se­be

Psi­ho­lo­gi­nja M. Na­zor ka­že da ver­bal­na ne­ga­tiv­nost ko­ju smo ču­li pro­tek­lih tje­da­na dje­lu­je ta­ko da se lju­di osje­ća­ju za­bri­nu­to

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

ci­ju za­bri­nu­tos­ti i “na­ka­rad­nos­ti” po­ja­ča­va­li su sli­ko­vi­tim iz­ra­zi­ma: gla­va na plad­nju, za­pet­ljaj cri­je­va, ska­ka­nje u pro­va­li­ju, sa­mo­ubi­lač­ka pri­ča, in­te­res­no hu­li­gans­tvo... Pri­tom su se na­zi­va­li: pa­ja­ci­ma, li­ce­mjer­nim ljud­skim ive­rjem, po­li­tič­kim ho­da­ju­ćim mr­tva­ci­ma, per­verz­nim i ne­nor­mal­nim stran­ka­ma. Dok su ne­ki pred­la­ga­li čas­tan iz­laz – iz­bo­re, gdje bi gra­đa­ni od­lu­či­li tko bi nas iz “shi­zo­fre­ne si­tu­aci­je” u ko­joj smo za­to­če­ni ili iz “do­li­ne su­za” u ko­ju smo gur­nu­ti uz naj­a­vu, mo­gao ba­rem po­ves­ti pre­ma “li­va­di iz sna”, po­je­di­ni po­li­ti­ča­ri nu­di­li su – be­sko­nač­no pres­la­gi­va­nje, pa i šok. A ne­ki­ma je sve doz­lo­gr­di­lo pa su is­pa­li­li: “Nek’ crk­nu!” Ka­ko nas ri­je­či mo­gu do­ves­ti u raz­na emo­ci­onal­na sta­nja, ni­je se na od­met za­pi­ta­ti što sil­na ko­li­či­na jav­no iz­go­vo­re­nih ri­je­či pre­pu­nih ne­ga­ti­viz­ma mo­že iz­a­zva­ti. Tim vi­še što su ih iz­go­va­ra­li moć­ni­ci.

Ni­je ih bri­ga za na­rod

Uz uvod­nu tvrd­nju da je na­šim po­li­ti­ča­ri­ma sve­jed­no ka­ko se na­rod osje­ća jer se oni bri­nu sa­mo o sebi, psi­ho­lo­gi­nja Mir­ja­na Na­zor o bu­ji­ci ne­ga­tiv­nih ri­je­či iz po­li­tič­kih iz­vo­ra naj­pri­je je rek­la da tak­va ko­li­či­na ver­bal­ne ne­ga­tiv­nos­ti ne dje­lu­je na sve lju­de is­to. – Ma­nji broj lju­di re­ći će po­li­ti­ča­ri­ma: “Go­ni­te se! To je va­ša pred­sta­va. Me­ne se to ne ti­če”. No, na ve­ći­nu ko­li­či­na tak­ve re­to­ri­ke dje­lu­je ta­ko da se osje­ća­ju ne­si­gur­no, za­bri­nu­to. To ih mo­že otje­ra­ti u očaj jer sma­tra­ju da si­tu­aci­ja pos­ta­je bez­iz­laz­na, groz­na, da nam ne­ma po­mo­ći. Ako oni ko­ji­ma smo po­vje­ri­li vo­đe­nje dr­ža­ve sa­da tvr­de da je si­tu­aci­ja pos­ta­la ne­iz­dr­ži­va i pre­oz­bilj­na, to u lju­di­ma mo­že iz­a­zva­ti osje­ćaj bes­po­moć­nos­ti. A ka­da su lju­di u tak­vim sta­nji­ma, on­da je nji­ma naj­lak­še ma­ni­pu­li­ra­ti. S tak­vim se upla­še­nim lju­di­ma mo­že sva­šta ra­di­ti. Po­li­ti­ča­ri ne raz­miš­lja­ju ko­li­ku šte­tu ti­me što ra­de i što go­vo­re – či­ne druš­tvu. Oni sa­mo gle­da­ju ko­li­ku šte­tu mo­gu na­ni­je­ti svo­jim po­li­tič­kim pro­tiv­ni­ci­ma. Oni sve svo­de na bor­bu iz­me­đu se­be. No, po­li­ti­ča­ri ko­ji svo­jom re­to­ri­kom za­ga­đu­ju naš du­hov­ni pros­tor za­bo­rav­lja­ju da gra­đa­ni mo­ra­ju iz­a­ći na iz­bo­re na ko­ji­ma se svo­de ra­ču­ni – ka­za­la je Mir­ja­na Na­zor ko­joj se či­ni da se na­ši po­li­ti­ča­ri vi­še po­sve­ću­ju obra­ču­nu s po­li­tič­kim su­par­ni­ci­ma, ne­go smiš­lja­nju ka­ko zem­lju iz­vu­ći iz kri­ze. Ka­da smo je za­pi­ta­li, me­đu svim iz­go­vo­re­nim ri­je­či­ma po­li­ti­ča­ra – ko­je su one ko­je ne­dos­ta­ju, uz­vra­ti­la je : “Opros­ti­te, po­gri­je­ši­li smo. I mno­ge iz­ne­vje­ri­li i ra­zo­ča­ra­li. Po­ku­šat će­mo po­pra­vi­ti ovo što smo na­pra­vi­li”. – No, te­ško da će­mo tak­ve ri­je­či od njih ču­ti. Ne­ma u njih ka­ja­nja. Žu­pa­nij­sko vi­je­će sr­p­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne Vu­ko­var­sko-sri­jem­ske žu­pa­ni­je i Žu­pa­nij­ska or­ga­ni­za­ci­ja Sa­mos­tal­ne de­mo­krat­ske sr­p­ske stran­ke (SDSS) pri­op­ći­li su ju­čer ka­ko je ne­toč­na tvrd­nja Sr­đa­na Mi­la­ko­vi­ća, vu­ko­var­skog do­gra­do­na­čel­ni­ka, da na su­sre­tu pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i Alek­san­dra Vu­či­ća ne­će bi­ti zas­tup­lje­ni vu­ko­var­ski Sr­bi. U pri­op­će­nju se na­vo­di da su na na­ve­de­ni sas­ta­nak po­zva­ni vo­de­ći lju­di sr­p­ske po­li­ti­ke i sr­p­skih or­ga­ni­za­ci­ja u is­toč­noj Sla­vo­ni­ji. Za Mi­la­ko­vi­ća se u pri­op­će­nju ka­že da je sa­mo­zva­ni glas­no­go­vor­nik te se do­da­je da “Mi­la­ko­vić i nje­mu slič­ni, na­ža­lost, ko­ris­te i ovaj pre­va­žan susret dvo­je dr­žav­ni­ka i nji­ho­vih su­rad­ni­ka da bi ra­za­ra­li ins­ti­tu­ci­je sr­p­ske za­jed­ni­ce u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj, i to za ra­čun onih ko­ji umjes­to sa­mos­tal­ne tra­že pos­luš­nič­ku i nez­re­lu po­li­ti­ku”.

dra­ma, ka­os, ra­su­lo, ago­ni­ja, anar­hi­ja, la­kr­di­ja, sra­mo­ta, ras­pad, lu­di­lo, pro­past, bla­ma­ža, cir­kus, far­sa, dik­ta­tu­ra, mr­cva­re­nje, lu­na-park, na­ka­rad­nost, shi­zo­fre­nost, pa­kao, za­pet­ljaj cri­je­va, ska­ka­nje u pro­va­li­ju, sa­mo­ubi­lač­ka pri­ča...

TO­MIS­LAV KA­RA­MAR­KO BO­ŽO PE­TROV ZO­RAN MI­LA­NO­VIĆ

DRA­GO PRGOMET

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.