Tre­ba­mo po­ka­za­ti vi­še po­što­va­nja jed­ni pre­ma dru­gi­ma

Vu­čić i Gra­bar-Ki­ta­ro­vić pot­pi­sat će Dek­la­ra­ci­ju o una­pre­đe­nju od­no­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Pre­ma pro­gra­mu po­sje­ta hrvatska pred­sjed­ni­ca i sr­bi­jan­ski man­da­tar sas­tat će se pr­vo u Dalju, a za­tim će oti­ći do Ta­van­ku­ta i Su­bo­ti­ce Branimir Bradarić, To­mis­lav Kras­nec – Sas­ta­nak s pred­sjed­ni­com Hr­vat­ske pr­vi je ko­rak u za­top­lji­va­nju od­no­sa Hr­vat­ske i Sr­bi­je. Mis­lim da smo pos­ti­gli od­li­čan re­zul­tat. Spo­ra­zum se ba­vi su­štin­skim, oz­bilj­nim, stra­te­škim pi­ta­nji­ma za Sr­bi­ju i Hr­vat­sku. Tre­ba­mo po­ku­ša­ti vi­še raz­go­va­ra­ti jed­ni s dru­gi­ma, po­ka­za­ti ve­će po­što­va­nje jed­ni pre­ma dru­gi­ma – re­kao je Alek­san­dar Vu­čić, man­da­tar sr­bi­jan­ske vla­de za HRT pri­je da­naš­njeg pot­pi­si­va­nja Dek­la­ra­ci­je o una­pre­đe­nju od­no­sa i rje­ša­va­nju otvo­re­nih pi­ta­nja.

Sas­ta­nak u Dalju

Do­dao je da bi, ka­da bi Hr­va­ti češ­će ula­zi­li u sr­p­ske ci­pe­le, a Sr­bi u hr­vat­ske, me­đu nji­ma bi­lo vi­še ra­zu­mi­je­va­nja. Pre­ma pro­gra­mu po­sje­ta, Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i Vu­čić sas­tat će se da­nas u Dalju gdje će raz­gle­da­ti stal­ni pos­tav iz­lož­be o ži­vo­tu i dje­lu znans­tve­ni­ka Mi­lu­ti­na Mi­lan­ko­vi­ća. Po­tom će odr­ža­ti za­jed­nič­ki sas­ta­nak s pred­stav­ni­ci­ma sr­p­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne u Hr­vat­skoj. Na­kon po­sje­ta Dalju od­la­ze u Ta­van­kut i Su­bo­ti­cu gdje će odr­ža­ti sas­ta­nak s pred­stav­ni­ci­ma hr­vat­ske na­ci­onal­ne ma­nji­ne i gdje će bi­ti pot­pi­sa­na deklaracija. Za­jed­nič­ka deklaracija ko­ju bi tre­ba­li pot­pi­sa­ti imat će šest to­ča­ka, doz­na­je­mo od iz­vo­ra ko­ji je upoz­nat s na­cr­tom do­ku­men­ta. Ne­ke od tre­nu­tač­no vru­ćih te­ma u me­đu­sob­nim od­no­si­ma, kao što su in­ten­ziv­no sr­bi­jan­sko lo­bi­ra­nje u Va­ti­ka­nu pro­tiv pro­gla­še­nja bla­že­nog Aloj­zi­ja Ste­pin­ca sve­tim ili zah­tjev ko­ji je Hrvatska služ­be­no iz­ni­je­la u pre­go­vo­ri­ma Sr­bi­je s EU, a ti­če se uki­nu­ća re­gi­onal­ne ju­ri­sdik­ci­je u sr­p­skom za­ko­nu o rat­nim zlo­či­ni­ma, ne­će uop­će bi­ti spo­me­nu­te u dek­la­ra­ci­ji, ne­go će se o nji­ma ras­prav­lja­ti sa­mo u “te­te-a-te­te” raz­go­vo­ru dvo­je li­de­ra pri­je pot­pi­si­va­nja sa­me dek­la­ra­ci­je. Susret Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i Vu­či­ća tra­jat će go­to­vo ci­je­li dan i po­di­je­ljen je na dva di­je­la: pr­vo se sas­ta­ju u Hr­vat­skoj, u Dalju, a po­tom u Sr­bi­ji, u se­lu Ta­van­kut u bli­zi­ni Su­bo­ti­ce. Pr­va od šest to­ča­ka ko­je se spo­mi­nju u dek­la­ra­ci­ji ti­če se ma­nji­na. Go­vo­ri se o stro­goj pri­mje­ni bi­la­te­ral­nog spo­ra­zu­ma o ma­nji­na­ma i ok­vir­ne ko­nven­ci­je Vi­je­ća Eu­ro­pe o za­šti­ti na­ci­onal­nih ma- nji­na. Dru­ga je toč­ka odre­đi­va­nje gra­nič­ne cr­te po me­đu­na­rod­nom pra­vu u slu­ča­ju da u ra­zum­nom ro­ku ne bu­de us­pje­ha u bi­la­te­ral­nim pre­go­vo­ri­ma o rje­še­nju za gra­ni­cu na Du­na­vu.

Pro­blem nes­ta­lih oso­ba

To zna­či da će se pr­vo in­ten­zi­vi­ra­ti raz­go­vo­ri dvi­ju stra­na o spor­nim as­pek­ti­ma raz­gra­ni­če­nja, a ako ti raz­go­vo­ri ne uro­de plo­dom, ide se na ar­bi­tra­žu po me­đu­na­rod­nom pra­vu. Tre­ća je toč­ka in­ten­zi­vi­ra­nje po­tra­ge za nes­ta­lim oso­ba­ma u Do­mo­vin­skom ra­tu. Upu­će­ni izvo­ri ka­žu da će se tu ići “pot­pu­no is­kre­no do kra­ja”. Če­t­vr­ta je toč­ka pri­mje­na suk­ce­si­je, a u sklo­pu je to­ga i pris­tup ar­hi­vi­ma. Pe­ta se toč­ka ti­če tzv. “no­vih iz­a­zo­va”: bor­be pro­tiv me­đu­na­rod­nog te­ro­riz­ma i su­rad­nje dvi­ju ze­ma­lja u uprav­lja­nju mi­grant­skom kri­zom. I šes­ta toč­ka tre­ba­la bi us­pos­ta­vi­ti su­rad­nju u za­jed­nič­kim ra­zvoj­nim pre­ko­gra­nič­nim pro­jek­ti­ma, po­put ula­ga­nja u ob­no­vu pru­ge Zagreb – Be­ograd, za što bi se mo­gao do­bi­ti no­vac iz EU, sa­mo je po­treb­no da obje dr­ža­ve osmis­le ula­ga­nja i pri­vu­ku ula­ga­če.

Jed­na od to­ča­ka dek­la­ra­ci­je ba­vi se i bor­bom pro­tiv te­ro­riz­ma Dek­la­ra­ci­jom će se re­gu­li­ra­ti i suk­ce­si­ja te pris­tup ar­hi­vi­ma, ali i spo­ro­vi oko gra­ni­ce

SR­ĐAN ILIĆ/PIXSELL

Alek­san­dar Vu­čić sma­tra da je me­đu­sob­nim pot­pi­si­va­njem dek­la­ra­ci­je pos­tig­nut od­li­čan re­zul­tat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.