Hu­li­gans­tvo već tri pu­ta “ri­je­še­no” te­žim kaz­na­ma

Puk vo­li efek­t­na i br­za “rje­še­nja”. I sa­da je ide­al­na pri­li­ka za obra­čun s hu­li­ga­ni­ma pa­ra­gra­fi­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

Sa­da smo sa­mo shva­ti­li da kaz­na mo­že bi­ti dras­tič­na. Bi­la bi to sport­ska ne­prav­da, ali ne mo­že se po­re­ći da je ni­smo zas­lu­ži­li Ener­gič­no is­u­kav­ši jed­no od oruž­ja iz us­tav­nog ar­se­na­la ko­je se ko­ris­ti sa­mo iz­nim­no, a s ci­ljem da teh­nič­ka Vla­da hit­no pred­lo­ži oš­tri­je sank­ci­je za na­vi­jač­ko na­si­lje, pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić pri­je sve­ga po­ku­ša­la je spa­si­ti na­šu re­pre­zen­ta­ci­ju, ša­lju­ći po­ru­ku Ue­fi da je ba­klja­da u Fran­cu­skoj pre­li­la ča­šu strp­lje­nja i služ­be­ne po­li­ti­ke u Hr­vat­skoj.

“Ta­če­ri­zam” u Hr­vat­skoj!?

Me­di­ji već us­po­re­đu­ju na­šu pred­sjed­ni­cu s Mar­ga­ret That­c­her, biv­šom bri­tan­skom pre­mi­jer­kom, uz ko­ju se ve­že le­gen­da o to­mu ka­ko je sta­la na kraj hu­li­gans­tvu ri­go­roz­nom pri­mje­nom dras­tič­nih sank­ci­ja. Čak i kad bi na­še rje­še­nje bi­lo kao bri­tan­sko, hrvatska dr­ža­va i nje­zi­ni no­go­met­ni klu­bo­vi ni­su sprem­ni ili ne mo­gu ulo­ži­ti fi­nan­cij­ska sred­stva u po­prat­ne mje­re ko­je su u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji me­đu os­ta­lim pro­mi­je­ni­le i imo­vin­sku struk­tu­ru na­vi­ja­ča, dok je na­si­lje sa sta­di­ona pre­se­lje­no na dru­ge lo­ka­ci­je. I sto­ga je us­pješ­nost me­to­da Že­ljez­ne Lady pri­lič­no ar­gu­men­ti­ra­no os­po­re­na u oz­bilj­nim ana­li­za­ma. U sva­kom slu­ča­ju na­ša pred­sjed­ni­ca ne­ma ov­las­ti ko­ji­ma bi “ta­če­ri­zam” pro­ve­la u Hr­vat­skoj, a dru­gih po­li­tič­kih auto­ri­te­ta sa­da ne­ma­mo. Uos­ta­lom ka­kav je nje­zin auto­ri­tet i prin­ci­pi­jel­nost u toj pri­či o nul­toj to­le­ran­ci­ji na­si­lja, kad u svo­ju po­li­ti­ku ugra­đu­je i pri­ja­telj­stvo sa Zdrav­kom Ma­mi­ćem, ko­ji je ne­bro­je­no pu­ta svo­jim is­pa­di­ma i pro­tiv po­li­ci­je, no­vi­na­ra ili duž­nos­ni­ka bio bla­go re­če­no loš pri­mjer. Čak i sve­de­mo li sve to na pre­sum­p­ci­ju ne­vi­nos­ti, pred­sjed­ni­ca je pr­va bi­la po­zva­na vo­di­ti ra­ču­na o per­cep­ci­ji nje­go­vih is­pa­da. Ne mo­že se kam­pa­nja pro­tiv hu­li­ga­na vo­di­ti ako ni­je sve­obu­hvat­na i ako se una­pri­jed zna da pos­to­je iz­u­ze­ci, ve­li­či­ne ko­je uži­va­ju imu­ni­tet jer su nas “za­du­ži­le” kao ve­li­ki no­go­me­ta­ši, do­mo­lju­bi, “ta­ti­ni si­no­vi”, ili ima­ju mre­žu ve­za i utje­ca­ja. I SDP se br­že-bo­lje ja­vio kao “De­us ex mac­hi­na”, iako su ima­li če­ti­ri go­di­ne pri­li­ku ri­je­ši­ti pro­blem sport­skih ne­re­da pa i iz­mi­je­ni­ti Za­kon o sp­rje­ča­va­nju ne­re­da na sport­skim na­tje­ca­nji­ma ko­ji sa­da sprem­no nu­de. Po­vi­jest iz­mje­na tog za­ko­na od 2003. u iz­rav­noj je ko­re­la­ci­ji s na­vi­jač­kim iz­gre­di­ma. Sva­ki put po­li­ti­ka po­seg­ne za stro­žim sank­ci­ja­ma pa je ta­ko bi­lo 2006., 2009. i 2011. Puk vo­li efek­t­na i br­za “rje­še­nja”. I sa­da je ide­al­na po­pu­lis­tič­ka pri­li­ka da se sa ša­či­com hu­li­ga­na obra­ču­na­mo pa­ra­gra­fi­ma. To će ih si­gur­no, kao i to­li­ko pu­ta do sa­da, ura­zu­mi­ti. Sa­mo da ne mi­je­nja­mo pri­je sve­ga se­be i sve­obu­hvat­ni od­nos pre­ma na­si­lju. Hr­vat­ski no­go­met­ni sa­vez i sa­da se pos­tav­lja kao ne­vi­naš­ce nas­tav­lja­ju­ći s pro­zi­va­njem dr­žav­ne po­li­ti­ke. A što su sa­mi uči­ni­li osim što sve vri­je­me tra­že no­vac i paž­nju po­li­ti­ke? Ne­adek­vat­nim re­agi­ra­njem iz­a­zva­li su žeš­ću re­ak­ci­ju Ue­fe ne­go što ju je svo­jim ne­pro­miš­lje­nim iz­gre­dom iz­a­zvao sam Jo­sip Ši­mu­nić. Mo­gli su se na fran­cu­skom sta­di­onu po­no­vi­ti us­ta­ški po­vi­ci ili is­ti­ca­nje na­cis­tič­kih sim­bo­la i što bi na­ša no­go­met­na i po­li­tič­ka eli­ta rek­la, da ni­je ni­šta vi­dje­la i ču­la ili da je at­mo­sfe­ra bi­la baš do­bra.

“Sa­mo” su ba­če­ne ba­klje

Uos­ta­lom tra­ge­di­ja na sta­di­onu Hil­l­sbo­ro­ugh u ko­joj je po­gi­nu­lo 96 na­vi­ja­ča Li­ver­po­ola upo­zo­re­nje je do če­ga mo­že do­ves­ti po­greš­na pro­cje­na u at­mo­sfe­ri an­ti­hu­li­gan­ske his­te­ri­je kak­voj upra­vo svje­do­či­mo u Hr­vat­skoj. Što se za­pra­vo do­go­di­lo na sta­di­onu u Sa­int-Éti­en­neu? “Sa­mo” su ba­če­ne ba­klje i to­pov­ski udar na no­go­met­ni te­ren. To­mu smo to­li­ko pu­ta svje­do­či­li na na­šim sta­di­oni­ma, što je u mno­gim pri­go­da­ma bi­lo i or­ga­ni­zi­ra­no u su­rad­nji na­vi­ja­ča s klu­bo­vi­ma (pro­test Haj­du­ka!?) i po­li­ci­jom. To su ipak sa­mo iz­gred­ni­ci ko­ji su sa­mo upor­ni, baš kao što ovih da­na vi­di­mo ka­ko zna­ju bi­ti upor­ni i po­li­ti­ča­ri. Sa­da smo sa­mo shva­ti­li da kaz­na mo­že bi­ti dras­tič­na. Bi­la bi to sport­ska ne­prav­da, ali ne mo­že se po­re­ći da je ni­smo zas­lu­ži­li. Ni­je pro­blem sa­mo u hu­li­ga­ni­ma, već i u druš­tve­nim eli­ta­ma ko­je ih stva­ra­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.