Vla­da: Ne­će­mo bi­ti ta­oci div­ljač­kog pri­mi­ti­viz­ma

Zbog div­lja­nja hu­li­ga­na sas­ta­ju se pre­mi­jer Ore­ško­vić i mi­nis­tri Ore­pić, Ko­vač, Špr­lje i Šus­tar

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na.bo­ro­vac@ve­cer­nji.net oz­ren.mar­sic@ve­cer­nji.net

Bra­ni­te­lji že­le u Bor­de­aux na utak­mi­cu sa Špa­njol­skom ka­ko bi na­vi­ja­li, ali i odr­ža­va­li red na tri­bi­na­ma Ma­ri­na Bo­ro­vac, Oz­ren Mar­šić Pred­sjed­nik Vla­de Ti­ho­mir Ore­ško­vić odr­žat će da­nas rad­ni sas­ta­nak s mi­nis­tri­ma Vla­hom Ore­pi­ćem, Mi­rom Ko­va­čem, An­tom Špr­ljom i Pre­dra­gom Šus­ta­rom, ne bi li Vla­da na od­la­sku na br­zi­nu po­ku­ša­la iz­na­ći i pro­ves­ti rje­še­nje ko­jim će sta­ti na kraj div­lja­nju hu­li­ga­na na sport­skim na­tje­ca­nji­ma. Vla­da ka­ni pos­la­ti jas­nu po­ru­ku po­či­ni­te­lji­ma i ru­ši­te­lji­ma me­đu­na­rod­nog ugle­da Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske da ne­će bi­ti ta­lac nji­ho­va div­ljač­kog pri­mi­ti­viz­ma.

Tor­ci­da de­man­ti­ra­la

Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić pred­lo­ži­la je da se zbog div­lja­nja “na­vi­ja­ča” sa­zo­ve i hit­na sjed­ni­ca Vla­de na ko­joj bi se, iz­me­đu os­ta­log, na dnev­nom re­du naš­le i iz­mje­ne Za­ko­na o spre­ča­va­nju ne­re­da na šport­skim na­tje­ca­nji­ma. Gra­bar-Ki­ta­ro­vić se za­la­že za uvo­đe­nje stro­žih kaz­ni hu­li­ga­ni­ma. I dok tra­ju pre­tre­si u Sa­int-Eti­en­neu, a čel­ni­ci HNS-a iz­jav­lju­ju da su po­je­din­ci iz Tor­ci­de na druš­tve­nim mre­ža­ma naj­a­vi­li ne­re­de, na­vi­jač­ki klub iz Spli­ta ogla­sio se pri­op­će­njem u ko­jem ne­gi­ra op­tuž­be. Pro­zi­va HNS da je “op­tuž­ba­ma plju­nuo na gro­bo­ve svih po­gi­nu­lih bra­ni­te­lja pri­pad­ni­ka Tor­ci­de u Do­mo­vin­skom ra­tu u ko­jem se stva­ra­la hrvatska dr­ža­va. Svo­jim ne­ute­me­lje­nim kons­truk­ci­ja­ma sa­mo su po­di­gli ra­zi­nu ne­tr­pe­lji­vos­ti ko­ja vla­da iz­me­đu nas i Sa­ve­za.” Mi­nis­tar Vla­ho Ore­pić ka­že pak da ne­mi­li do­ga­đaj u Fran­cu­skoj “pro­iz­la­zi iz iz­u­zet­no kom­plek­s­nih od­no­sa sku­pi­ne na­vi­ja­ča i HNS-a, to ne smi­je­mo stav­lja­ti u bi­lo ko­ji dru­gi kon­tekst, po­go­to­vo ne po­li­tič­ki“. No su­de­ći po obja­va­ma na druš­tve­nim mre­ža­ma, ne­re­di u Sa­int-Eti­en­neu tek su uvod u ono što se spre­ma u Bor­de­auxu na utak­mi­ci Hrvatska - Špa­njol­ska. Po­t­vr­đu­je to i pr­vi čo­vjek HNS-a za­du­žen za si­gur­nost Mi­ros­lav Mar­ko­vić. - Ima­mo spoz­na­je o to­me da hu­li­ga­ni pla­ni­ra­ju pre­kid utak­mi­ce, o če­mu je oba­vi­je­šte­na fran­cu­ska po­li­ci­ja. To je mak­si­mum ko­ji mi mo­že­mo na­pra­vi­ti, ni­smo or­ga­ni­za­to­ri utak­mi­ce - ka­zao je Mar­ko­vić. Ot­krio je ka­ko iz sa­ta u sat, još od naj­a­ve in­ci­den­ta u Sa­int-Eti­en­neu, prima do­ja­ve gra­đa­na i udru­ga o hu­li­gan­skim pla­no­vi­ma. - Broj­ne udru­ge pro­izaš­le iz Do­mo­vin­skog ra­ta iz­ra­zi­le su že­lju da do­đu na utak­mi­cu u Fran­cu­sku, na­vi­ja­ti i na ne­ki na­čin dr­ža­ti red na tri­bi­ni. Jav­lja­ju se i obič­ni lju­di, do­bi­va­mo sva­ko­ja­ke in­for­ma­ci­je, s ti­me da zna­mo da me­đu tim in­for­ma­ci­ja­ma ima i kri­vih, ko­ji­ma nas že­le na­ves­ti na kri­vi trag. Na ne­ki je na­čin u dr­ža­vi stvo­re­na at­mo­sfe­ra lin­ča, što ni­je do­bro. Bi­la bi tra­ge­di­ja da do tih hu­li­ga­na, pri­mje­ri­ce, pri­je stig­nu bra­ni­te­lji ne­go po­li­ci­ja - re­kao je Mar­ko­vić.

Htje­li uda­ri­ti su­ca

Po­no­vio je spoz­na­je o to­me da su hu­li­ga­ni ima­li ne­ko­li­ko va­ri­jan­ti na­pa­da u Sa­int-Eti­en­neu, jed­na je bi­la utr­ča­va­nje na te­ren, po druš­tve­nim mre­ža­ma vr­ti se i plan da net­ko uda­ri su­ca utak­mi­ce. - Dio pla­no­va spri­je­čen je ula­skom ja­kih sna­ga po­li­ci­je pot­kraj utak­mi­ce - ka­zu­je Mar­ko­vić.

Mi­nis­tar Ore­pić ka­že da su ne­re­di u Fran­cu­skoj po­s­lje­di­ca kom­plek­s­nog od­no­sa di­je­la na­vi­ja­ča i HNS-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.