Sa­vez udru­ga za rav­no­prav­no ro­di­telj­stvo tra­ži iz­van­red­nu sjed­ni­cu Vla­de

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Hi­na

Sa­vez udru­ga za rav­no­prav­no ro­di­telj­stvo upu­tio je ju­čer jav­ni apel pred­sjed­ni­ci Ko­lin­di Gra­bar-Ki­ta­ro­vić Sa­vez udru­ga za rav­no­prav­no ro­di­telj­stvo upu­tio je ju­čer jav­ni apel pred­sjed­ni­ci Re­pu­bli­ke Ko- lin­di Gra­bar-Ki­ta­ro­vić da sa­zo­ve iz­van­red­nu sjed­ni­cu Vla­de ka­ko bi po­tak­nu­la po­zor­nost na loš rad cen­ta­ra za so­ci­jal­nu skrb, ne­funk­ci­oni­ra­nje sus­ta­va, te na dje­lat­ni­ke sus­ta­va so­ci­jal­ne skr­bi ko­ji od­lu­ču­ju o mo­de­lu skr­b­niš­tva nad dje­com i nji­ho­vom pro­ved­bom, od­nos­no na hu­li­gan­sko po­na­ša- nje pre­ma ras­tav­lje­nim oče­vi­ma. U ape­lu se is­ti­če ka­ko Sa­vez pri­je sve­ga iz­ra­ža­va iz­ne­na­đe­nje br­zi­nom ko­jom je pred­sjed­ni­ca Gra­bar-Ki­ta­ro­vić sa­zva­la iz­van­red­nu sjed­ni­cu Vla­de na­kon hu­li­gan­sko­ga po­na­ša­nja po­je­di­na­ca na ne­dav­noj no­go­met­noj utak­mi­ci hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen- ta­ci­je u Fran­cu­skoj, dok oni is­to­dob­no već go­di­na­ma upo­zo­ra­va­ju na “hu­li­gans­tvo ko­je hr­vat­ski cen­tri za so­ci­jal­nu skrb te op­će­ni­to hr­vat­ski sus­tav pro­vo­de nad ras­tav­lje­nim oče­vi­ma i nji­ho­vim te­melj­nim ljud­skim pra­vi­ma po­put pra­va na od­goj i vi­đa­nje dje­ce. Na­vo­di se da Sa­vez već go­di­na­ma upo­zo­ra­va na to da de­se­ci ti­su­ća ras­tav­lje­nih oče­va sva­kod­nev­no tr­pe na­si­lje, ne­prav­du i dis­kri­mi­na­ci­ju te da im se sus­tav­no kr­še us­tav­na pra­va, i to sa­mo­vo­ljom i ne­pro­fe­si­onal­noš­ću za­pos­le­ni­ka spo­me­nu­tih cen­ta­ra i nji­ho­vom pris­tra­noš­ću pre­ma maj­ka­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.