Dek­la­ra­ci­je s “EU i non EU”, gdje je nes­tao “do­ma­ći” med?

Ko­li­ko je uvoz­ni med pra­vi kad su kon­tro­le na tr­ži­štu za­ne­ma­ri­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­lan­da Rak Šajn

Hr­vat­ski pče­la­ri po­kre­nu­li su u EU par­la­men­tu ini­ci­ja­ti­vu za dek­la­ri­ra­nje pra­vog po­dri­je­tla me­da i nje­go­va sas­ta­va jo­lan­da.rak-šajn@ve­cer­nji.net Od otva­ra­nja gra­ni­ca s EU usvo­ji­li smo čud­nu europ­sku di­rek­ti­vu po ko­joj se ne zna odak­le je uvoz­ni med ko­ji je­de­mo. Zna se sa­mo da ga uvo­zi­mo sve vi­še, a dek­la­ri­ra se tek kao “mje­ša­vi­na me­da iz dr­ža­va članica EU i me­da iz dr­ža­va ko­je ni­su čla­ni­ce EU”. U tak­vom sas­ta­vu mo­žda je i 99% ki­ne­skog me­da, ko­ji ni­je na do­brom gla­su, i ra­ni­je je či­nio i 80% uvo­za u RH. – Ni­smo pro­tiv ki­ne­skog me­da, ali ne­ka na nje­mu ta­ko i pi­še – ka­že Želj­ko Vr­bos, vo­di­telj Gru­pa­ci­je pče­la­ra pri HGK u Vi­ro­vi­ti­ci. Sto­ga su hr­vat­ski pče­la­ri na če­lu s Hr­vat­skim pče­lar­skim sa­ve­zom u Eu­rop­skom par­la­men­tu po­kre­nu­li ini­ci­ja­ti­vu za dek­la­ri­ra­nje pra­vog po­dri­je­tla me­da i nje­go­va sas­ta­va. Da si­tu­aci­ja bu­de ap­surd­ni­ja, na uvoz­nom me­du, ko­ji tr­gov­ci u nas i pre­pa­ki­ra­va­ju, ne­ri­jet­ko sto­ji da je pro­izve­den u Hr­vat­skoj, a po­dri­je­tlo su mu “EU i non EU”. Ta­kav je med čes­to i pu­no skup­lji ne­go kod pče­la­ra, ko­ji se, s ob­zi­rom na mi­zer­nu do­ma­ću po­troš­nju od 0,5 do 0,7 kg po sta­nov­ni­ku i ne­lo­jal­nu kon­ku­ren­ci­ju, i ne usu­de di­za­ti ci­je­ne. U svim dru­gim zem­lja­ma skup­lji je i cje­nje­ni­ji do­ma­ći med. – Pi­ta­nje je i ko­li­ko je uvoz­ni med 2015. pra­vi, s ob­zi­rom na to da su kon­tro­le na tr­ži­štu za­ne­ma­ri­ve – tvr­di Vr­bos. U Sla­vo­ni­ji ta­ko te­gli­ca od 900 gra­ma me­da od ba­gre­ma, li­vad­nog... ko­šta u pro­sje­ku 35 do 40 ku­na, od kes­te­na 50-ak ku­na. U Za­gre­bu su ci­je­ne tih vr­sta me­da i 50% vi­še. Na oba­li sto­je 80 do 90 ku­na - a kad su u pi­ta­nju ra­ri­tet­ni me­do­vi od ka­du­lje ili vri­je­ska - i vi­še, jer im i tu­ris­ti di­žu po­troš­nju i vri­jed­nost. – Eu­ro­pa me­da ne­ma do­volj­no, go­diš­nje joj fa­li iz­me­đu 150 i 200 ti­su­ća to­na pa Hrvatska, ko­ja ima vr­hun­ski eko­lo­ški med i pro­izvo­di vi­še od vlas­ti­tih po­tre­ba, u to­me mo­že na­ći svo­ju ni­šu. Ko­li­ko je naš med kva­li­te­tan go­vo­ri po­da­tak da u iz­vo­zu pos­ti­že ci­je- nu od 38-40 ku­na, a uvoz­ni nam sti­že za 12-16 kn/kg – tvr­di Vr­bos te po­zi­va gra­đa­ne da ku­pu­ju do­ma­ći med od pro­vje­re­nih pče­la­ra. Zbog kli­mat­skih pro­mje­na i sve ve­ćeg ko­ri­šte­nja pes­ti­ci­da u po­ljo­pri­vre­di vri­je­me je da se i pče­le poč­ne tre­ti­ra­ti kao ugro­že­nu i za­šti­će­nu vr­stu, sma­tra­ju hr­vat­ski pče­la­ri te su Bruxel­le­su pred­lo­ži­li da se kroz mje­re agro­oko­li­ša Za­jed­nič­ke po­ljo­pri­vred­ne po­li­ti­ke EU od 2017. uve­du pot­po­re po pče­li­njoj za­jed­ni­ci.

IZVOZ

Hrvatska pro­sjek EU koš­ni­ca pce­la­ra 20-50 koš­ni­ca pro­sjek je po pce­la­ru mi­li­ju­na ku­na vri­jed­no je hr­vat­sko tr­ži­šte me­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.