Fa­kul­tet upi­še 58.000, di­plo­mi­ra 34.000

Tek 40 pos­to stu­de­na­ta pro­na­la­zi po­sao unu­tar šest mje­se­ci od pri­ja­ve na bur­zu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić

Is­tra­ži­va­nje je pro­ve­de­no u sklo­pu pro­jek­ta EU ko­ji se ba­vio suk­lad­noš­ću stu­dij­skih pro­gra­ma iz hu­ma­nis­tič­kih zna­nos­ti s tr­ži­štem ra­da lju­bi­ca.ga­ta­ric@ve­cer­nji.net Go­diš­nje se na pr­vu go­di­nu stu­di­ja ne­kog vi­so­kog uči­li­šta i fa­kul­te­ta upi­še oko 58.000 stu­de­na­ta (od če­ga 44.000 re­dov­nih), a di­plo­mi­ra ih 34.000. Tek njih 40% pro­na­la­zi po­sao unu­tar šest mje­se­ci od do­la­ska na Za­vod za za­poš­lja­va­nje. Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet u Za­gre­bu pro­veo je is­tra­ži­va­nje o rad­nim ka- ri­je­ra­ma svo­jih biv­ših stu­de­na­ta ko­ji su di­plo­mi­ra­li iz­me­đu 2003. i 2014., u sklo­pu pro­jek­ta EU ko­ji se ba­vi suk­lad­noš­ću stu­dij­skih pro­gra­ma iz po­dru­čja druš­tve­nih i hu­ma­nis­tič­kih zna­nos­ti s po­tre­ba­ma tr­ži­šta ra­da. Na Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet upi­su­je se oko 1200 stu­de­na­ta go­diš­nje. Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da 87 od sto­ti­nu biv­ših stu­de­na­ta tog fa­kul­te­ta ra­di, dok je njih 13 pos­to bi­lo ne­za­pos­le­no u vri­je­me kad je pro­ve­de­no is­tra­ži­va­nje. Sva­ki tre­ći na­šao je po­sao od­mah na­kon di­plo­me, (prem­da is­tra­ži­va­nje ne po­ka­zu­je ra­de li u stru­ci za ko­ju su se ško­lo­va­li), dok su os­ta­li ima­li raz­dob­lja kra­će ili du­lje ne­za­pos­le­nos­ti. Ka­da na­đu po­sao, od šest od de­set biv­ših stu­de­na­ta ra­di u jav­nom sek­to­ru, uglav­nom kao nas­tav­ni­ci i pro­fe­so­ri te pe­da­go­zi, a 30 pos­to njih za­pos­le­no je u pri­vat­nom sek­to­ru. Uglav­nom su za­do­volj­ni svo­jim tre­nu­tač­nim pos­lom, ko­jem da­ju pro­sječ­nu ocje­nu 7,4 od 10. – Do­bi­ve­ni re­zul­ta­ti po­ka­zu­ju da na tr­ži­štu ra­da pos­to­ji po­traž­nja za zna­nji­ma i vje­šti­na­ma ko­je se stje­ču na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu te da pos­lo­dav­ci pre­poz­na­ju da već stu­den­ti vi­ših go­di­na ima­ju do­volj­nu ra­zi­nu zna­nja – ka­zao je do­cent na fa­kul­te­tu Dra­gan Ba­gić, vo­di­telj pro­jek­ta. Raz­li­ke iz­me­đu stu­dij­skih gru- pa re­la­tiv­no su ma­le te se udio an­ke­ti­ra­nih za­pos­le­nih biv­ših stu­de­na­ta kre­tao iz­me­đu 83% za one ko­ji su di­plo­mi­ra­li na stu­di­ju et­no­lo­gi­je i kul­tur­ne an­tro­po­lo­gi­je i 94% za one ko­ji su di­plo­mi­ra­li na stu­di­ju nje­mač­kog je­zi­ka i knji­žev­nos­ti. Ve­ći­na od go­to­vo 1000 an­ke­ti­ra­nih (vi­še od 60%) biv­ših stu­de­na­ta s jed­nog od se­dam od­sje­ka ima ugo­vor o ra­du na neo­dre­đe­no vri­je­me. Po­ka­za­lo se da je rad ti­je­kom stu­di­ja va­žan za nas­ta­vak ka­ri­je­re na­kon di­plo­me. De­vet od de­set an­ke­ti­ra­nih ra­di­lo je raz­li­či­te pla­će­ne pos­lo­ve ti­je­kom stu­di­ja, a sva­ki če­t­vr­ti na­kon di­plo­me nas­ta­vio je po­sao ko­ji je ra­dio dok je stu­di­rao.

stu­de­na­ta go­diš­nje upi­še se na Fi­lo­zof­ski fa­kul­tet. Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da 87 od 100 nji­ho­vih biv­ših stu­de­na­ta ra­di te da je sva­ki tre­ći od­mah na­šao po­sao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.